envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Prawo i finanse

W poprzedniej części cyklu [5] opisałem pokrótce podstawy prawne i główne pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym. W tej części skupię się na systemie europejskim, dotyczącym rynku EOG, opisując wybrane aspekty tej procedury i dokumenty, w których można szukać parametrów technicznych danego wyrobu.13 04

Znajomość akjakie1tualnych procedur i spełnienie wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu nowych wyrobów z segmentu HVAC to obowiązek ich producentów* i często spore wyzwanie nawet dla firm od lat działających w branży. Temat jest obszerny i skomplikowany, jednak – w kontekście deklarowania parametrów technicznych wyrobów – niewątpliwie wart jest rozpoznania również przez osoby świadczące usługi w branży HVAC, których odpowiedzialność zawodowa związana jest z odpowiednim doborem i stosowaniem tych wyrobów. Mam oczywiście na uwadze projektantów, wykonawców, serwisantów, inspektorów nadzoru… Rozpoczynamy zatem cykl tematyczny poświęcony wspomnianym zagadnieniom. W pierwszej części pokrótce opiszę podstawy prawne i zasadnicze pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym.

20Są sytuacje, w których nie można stawić się osobiście w urzędzie, sądzie albo dokonać jakiejś czynności. Wówczas warto ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu załatwi sprawę. Pełnomocnictwo to inaczej jednostronne oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Podstawowym źródłem wiedzy o pełnomocnictwie jest Kodeks cywilny.

50Często dzieje się tak, że strona przegrywa sprawę w sądzie pomimo tego, że ma rację. Powód jest prosty – swoich racji nie udowodniła przed sądem. W konstrukcji procesu cywilnego obowiązuje zasada, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z niego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że powód składając pozew powinien udowodnić fakty, które świadczą o zasadności powództwa. Jeśli tego w procesie nie udowodni, sąd oddali powództwo w całości lub w nieudowodnionej części. Pozwany natomiast, zaprzeczając powództwu, powinien wykazać, że jest ono nieuzasadnione – nie należy się powodowi w lub należy się, ale w innej wysokości.

81W postępowaniu egzekucyjnym funkcjonują w sposób niezależny od siebie różne środki ochrony prawnej, z których można swobodnie korzystać. Ważne jest tylko umiejętne korzystanie z tych środków, adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Postępowanie egzekucyjne prowadzi komornik sądowy (funkcjonariusz publiczny) działający przy sądzie rejonowym, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy, tj. tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności, z którego wynika roszczenie wierzyciela.

23Otrzymanie odpisu pozwu z sądu wiąże się z wieloma pytaniami – czy powód może skierować sprawę do sądu, czy muszę spełnić roszczenie opisane w pozwie, jaki sąd ma rozpoznać sprawę, kiedy i jakie wnioski dowodowe zgłosić, kto i co musi w procesie udowodnić i najważniejsze – czy wygram czy przegram proces?

46Polscy menedżerowie, a w przypadku małych firm także ich właściciele, mają problem z delegowaniem zadań. Z jednej strony narzekają na przeciążenie obowiązkami, ale z drugiej – często nawet nie próbują podzielić się zadaniami z pracownikami.

Jeśli zapytamy menedżerów, czy chcieliby pracować mniej, przekazując część obowiązków pracownikom, większość z nich odpowie zdecydowanie: „tak". A jednak, w praktyce, delegowanie zadań okazuje się bardzo trudne. Często po prostu łatwiej jest poświęcić własny czas na dodatkową pracę, niż kogoś przyuczać, wymagać i rozliczać z poprawnego wykonania zadań.


 

pi