envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementPrawo i finanse

18 12Z norm przedmiotowych w budownictwie i technice HVAC korzystamy na co dzień: przy projektowaniu, montażu lub podczas eksploatacji. Norm takich są tysiące. Jeśli weźmiemy jakikolwiek wyrób do ręki, to możemy być pewni, że dotyczy go co najmniej kilka norm: polskich, europejskich, międzynarodowych. Z powodu ich powszechności zwykle nie zastanawiamy się nad koniecznością ich stosowania. Skoro normy są i dotyczą niemal każdego aspektu technicznej aktywności człowieka oraz powołuje się je w instrukcjach i kartach technicznych wyrobów, to zapewne trzeba je stosować i kropka. Są więc w tym względzie źródłem prawa. Czy tak jest w istocie? – Odpowiedź jest jednoznaczna, ale zanim do niej dojdziemy, przyjrzyjmy się zagadnieniu od podstaw.

W poprzedniej części [2] opisałem kwestie związane z wprowa33dzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych podlegających systemowi krajowemu. W tej części omówię zagadnienia związane z wprowadzaniem na rynek krajowy wyrobów legalnie wprowadzonych w innych krajach EOG, a niepodlegających zharmonizowanym specyfikacjom europejskim, tylko lokalnym, innych krajów niż Polska. Omówię też tematykę organów nadzoru rynku budowlanego, w tym kary, jakie mogą być nakładane na producentów w przypadku działania niezgodnego z przepisami prawa w tym zakresie. Wskażę także – co zapowiedziałem w pierwszej części cyklu [3] – jakie alternatywne ścieżki, w stosunku do omówionych, mogą być i są wykorzystywane przez producentów w procesie wprowadzania wyrobów z segmentu HVAC na rynek i dlaczego.

W poprzedniej części naszego cyklu („PI” 3/2022 [1]) opisałem kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem na rynku wyrobów budowlanych podlegających systemowi europejskiemu. W tym odcinku skupię się na systemie polskim, opisując – podobnie jak poprzednio – wybrane aspekty tej procedury i dokumenty, w których można szukać parametrów technicznych danego wyrobu, czyli tego, co interesuje nas szczególnie.P1460338

W poprzedniej części cyklu [5] opisałem pokrótce podstawy prawne i główne pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym. W tej części skupię się na systemie europejskim, dotyczącym rynku EOG, opisując wybrane aspekty tej procedury i dokumenty, w których można szukać parametrów technicznych danego wyrobu.13 04

Znajomość akjakie1tualnych procedur i spełnienie wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu nowych wyrobów z segmentu HVAC to obowiązek ich producentów* i często spore wyzwanie nawet dla firm od lat działających w branży. Temat jest obszerny i skomplikowany, jednak – w kontekście deklarowania parametrów technicznych wyrobów – niewątpliwie wart jest rozpoznania również przez osoby świadczące usługi w branży HVAC, których odpowiedzialność zawodowa związana jest z odpowiednim doborem i stosowaniem tych wyrobów. Mam oczywiście na uwadze projektantów, wykonawców, serwisantów, inspektorów nadzoru… Rozpoczynamy zatem cykl tematyczny poświęcony wspomnianym zagadnieniom. W pierwszej części pokrótce opiszę podstawy prawne i zasadnicze pojęcia związane z wprowadzaniem do obrotu i udostępnianiem wyrobów budowlanych na rynku EOG i krajowym.

20Są sytuacje, w których nie można stawić się osobiście w urzędzie, sądzie albo dokonać jakiejś czynności. Wówczas warto ustanowić pełnomocnika, który w naszym imieniu załatwi sprawę. Pełnomocnictwo to inaczej jednostronne oświadczenie woli mocodawcy upoważniające inną osobę do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Podstawowym źródłem wiedzy o pełnomocnictwie jest Kodeks cywilny.

50Często dzieje się tak, że strona przegrywa sprawę w sądzie pomimo tego, że ma rację. Powód jest prosty – swoich racji nie udowodniła przed sądem. W konstrukcji procesu cywilnego obowiązuje zasada, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z niego wywodzi skutki prawne.

Oznacza to, że powód składając pozew powinien udowodnić fakty, które świadczą o zasadności powództwa. Jeśli tego w procesie nie udowodni, sąd oddali powództwo w całości lub w nieudowodnionej części. Pozwany natomiast, zaprzeczając powództwu, powinien wykazać, że jest ono nieuzasadnione – nie należy się powodowi w lub należy się, ale w innej wysokości.


 

pi