envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Prawo i finanse

Przy rosnącej z miesiąca na miesiąc produkcji budowlano- -montażowej sytuację cenową na polskim rynku inwestycyjno-budowlanym można scharakteryzować jednym słowem: stabilność.

60

W pierwszej połowie roku zmiany stawek robocizny dla poszczególnych rodzajów robót nie przekraczały 1%, wzrost cen materiałów zużywanych w budownictwie wyniósł zaledwie 0,5%. Przy tym ceny materiałów elektrycznych nie zmieniły się w ogóle, a materiały budowlane podrożały zaledwie o 0,4% i instalacyjne – o 1,8%. W konsekwencji niemal na niezmienionym poziomie pozostały koszty budowy obiektów niezależnie od ich charakteru.

Pierwsza połowa tego roku zapisała się w historii polskiego budownictwa jako okres kontynuacji koniunktury, rozgrzanie której widoczne było również w ub. roku.

W pierwszej części artykułu zostały zamieszczone informacje na temat zakresu pomocy, jaką można uzyskać z programu NFOŚiGW, na co mogą zostać wydatkowane pieniądze oraz jakie kroki należy poczynić, aby przygotować poprawnie wniosek.

57

Z dniem wejścia Polski do UE krajowe zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych uległy zasadniczej zmianie, uwzględniającej osiągnięcia harmonizacji technicznej, będącej elementem dążenia do jednolitego europejskiego rynku towarów i usług. Zmiana tych zasad stała się szczególnie istotna dla znaczącej grupy producentów wyrobów instalacyjnych, którzy pozbawieni zostali możliwości uzyskania Aprobaty Technicznej i w konsekwencji znakowania wyrobów znakiem budowlanym.

62

25 lipca ub.r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił na swojej stronie internetowej program o dofi nansowaniu w ramach priorytetów pt. „1.4. Dofi nansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. W tym artykule wyjaśnimy niektóre, nie do końca dla wszystkich jasne, zapisy programowe.

69

Na forum publicznym Program prezentował wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Do dnia dzisiejszego ukazały się najróżniejsze komentarze prasowe, wywiady i szkolenia w kilku województwach polegające na prezentacji tego programu. Stąd skupiam się na wyjaśnieniu zapisów programowych po moich ustaleniach zarówno z Ministerstwem Środowiska, jak i NFOŚiGW. Biorąc pod uwagę uzasadnienia do programu oraz niewątpliwie właściwe umotywowanie, polegające na konieczności sprostania przez Polskę wymaganiom europejskim dot. gospodarki ściekowej, jawiła się bardzo pilna potrzeba właśnie takiego podejścia. Sądzę, że mimo jednoznacznego zapewnienia NFOŚiGW, że program z rozmysłem został napisany w języku niespecjalistycznym w celu dotarcia do odbiorcy o małej znajomości języka prawniczego i znajomości inżynierii środowiska, dojdzie do kolejnych skomplikowanych procesów odwoławczych w trakcie procedur przetargowych. Gminy jak i Krajowa Izba Odwoławcza (pierwszy organ po sporze dot. trybu przetargów) będą stosowały nadinterpretację daleką od techniczno inżynieryjnego aspektu tego bardzo istotnego programu. Stąd na etapie przygotowania SIWZ warto zadawać szczegółowe pytania. Niestety, procedura odwoławcza KIO, często daleka od jednoznacznego stosowania prawa i procedur europejskich, powoduje możliwość odwołania się wyłącznie do sądu. To powoduje, że gminy najpierw muszą zapłacić olbrzymie wpisowe, a potem czekać (nie wiadomo ile) na wyrok, który wydają sędziowie stosując nasze niespójne prawo, co może powodować kolejne błędy proceduralne. To jest główna przyczyna unikania przez gminy sądów, bo warunki uzyskania dotacji i dofinansowania na preferencyjnych warunkach nakładają również nieprzekraczalne terminy realizacji. W moim przekonaniu ta sytuacja proceduralna jest chora i winna zostać zmodyfikowana, bo dalej będą budowane pseudooczyszczalnie bez jakichkolwiek świadectw jakości.

Od 27 września 2011 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie procentowego udziału uprawnień do emisji, jakie w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od 1 stycznia 2013 r. mogą zostać przyznane instalacjom objętym systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

2012 03 56


Handel uprawnieniami
W obowiązującym rozporządzeniu chodzi o instalacje, w których jest prowadzona działalność powodująca emisję gazów cieplarnianych oraz które spełniają wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych określonych w części B załącznika do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Natomiast okres rozliczeniowy, którego dotyczą nowe przepisy obejmuje lata 2013-2020.

2012 02 57 Dzięki osiągnięciom w dziedzinie nauki i technologii zrobiliśmy olbrzymie postępy w dostępności nowych rozwiązań technicznych, jednak oprócz korzyści płynących z postępu, obserwujemy również wiele niespodziewanych efektów ubocznych [1].

Od wielu lat w Europie odnotowujemy zwiększone okresy suszy, obfitych opadów, nadmierną emisję dwutlenku węgla do atmosfery czy zanieczyszczenie wód otwartych. Anomalie pogodowe, nadmierny przemysł i wzrost populacji wpływa na zwiększenie popytu na wodę, w następstwie czego wytworzenie odpowiedniej jakości wody jest kosztowne i energochłonne. Dążenie do poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej w budynkach, przemyśle, rolnictwie wymaga wszechstronnego doskonalenia i wdrażania efektywnych metod planowania, zarządzania i oddziaływania ekonomicznego we wszystkich sferach działania. Podstawowym problemem do rozwiązania jest uwzględnienie wszystkich czynników i uwarunkowań środowiskowych mających wpływ na szeroko rozumiane otoczenie człowieka [1].


 

pi