sobota, kwiecień 20, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Życzenia wielkanocne 2019

Instalacje zew./ wew.

Gospodarka ściekowa – otwarcie nowego okresu inwestycyjnego

Zenon Świgoń

 

     Trwa narodowa dyskusja, czy rzeczywiście dostaniemy pieniądze z UE i jak je wydawać w latach 2014-2020. Na działania w zakresie inżynierii środowiska można liczyć nawet na kwotę około 50 mld zł. Czy przyniesie to znaczącą poprawę stanu naszej gospodarki wodno-ściekowej?

     Dotychczasowa praktyka w wydatkowaniu pieniędzy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) na inwestycje dotyczące gospodarki ściekowej niestety nie napawa optymizmem. Po 2015 roku, kiedy należy spodziewać się audytów związanych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), postrzeganym jako gospodarka zbiorowymi i pojedynczymi systemami (oczyszczalniami ścieków) oraz wodami deszczowymi, wszelkie niedociągnięcia w tej materii mogą się dotkliwie ujawnić. A wtedy tylko manipulacja statystyczna może uchronić JST przed zwrotem dotacji pozyskanych na inwestycje. Przed takim scenariuszem kilkakrotnie ostrzegał NIK w raportach z kontroli. Coraz częściej też sygnalizują ten problem urzędnicy szczebla centralnego. Tylko jak zabezpieczyć się przed negatywną oceną inwestycji, które zostały wykonane wbrew podstawowym zasadom prawa i norm zharmonizowanych?

Więcej...

Zatrzymać wodę w zlewni, czyli zmiana sposobu myślenia o problemach odwadniania terenu

Jarosław Górski, Łukasz Bąk

Opady atmosferyczne charakteryzują się dużą zmiennością czasową i przestrzenną. O wielkości i intensywności opadów decyduje szereg czynników, a do najważniejszych należy zaliczyć: położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni i wyniesienie obszaru nad poziomem morza, a także pokrycie i sposób użytkowania terenu, co ściśle związane jest z działalnością człowieka [1].

 

Z punktu widzenia hydrologii miejskiej, zarówno krótkotrwałe opady nawalne o małym zasięgu terytorialnym, jak i długotrwałe opady deszczu o mniejszej intensywności, lecz dużym zasięgu, mogą oddziaływać niszcząco na infrastrukturę techniczną terenów zurbanizowanych lub przestrzeni ruralistycznych [1]. Występujące na sieci kanalizacji deszczowej „wylania”, powodujące lokalne podtopienia terenu są najczęściej skutkiem zbyt małej przepustowości kanałów, bądź odbiorników wód opadowych (np. koryt cieków lub rowów). Ponoszenie coraz większych strat związanych ze wzrostem częstości wylewów z systemów odwadniających powodujących lokalne powodzie (podtopienia) powoduje, że dzisiaj inaczej patrzymy na istniejące metody i sposoby projektowania tych systemów na terenach zurbanizowanych o zwartej i rozproszonej zabudowie. Postępująca urbanizacja terenów miejskich, uszczelnianie naturalnych terenów retencji wód opadowych, objawiające się m.in. wszechobecnym „betonowaniem” obszarów miast (parków, rynków, skwerów), często w ramach pozyskiwanych środków z UE powodują, że opisywane zjawiska mogą występować w przyszłości znacznie częściej. Jest to o tyle zastanawiające, że znowelizowane w ostatnich latach i dostosowane do prawa unijnego polskie przepisy prawne w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska wyraźnie wymagają, aby wody opadowe traktować jako element zrównoważonego rozwoju miasta przy wykorzystaniu metod maksymalnie naśladujących spływ i retencję deszczu w warunkach zbliżonych do naturalnych i odnosić do rozbudowy, rehabilitacji i modernizacji istniejących systemów kanalizacyjnych, jak też budowy nowych [2] [3].

Więcej...

Domowe i przydomowe przepompownie ścieków

46Autor: Jerzy Zamkiewicz

Tam, gdzie niemożliwe jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków z gospodarstw domowych do wspólnego systemu kanalizacji, stosuje się przydomowe przepompownie ścieków. Kompletna przepompownia dostarczana jest do odbiorcy wraz z pełnym wyposażeniem, które zapewnia jej pracę w trybie automatycznym.

Odpływ z pionów kanalizacyjnych przez przyłącze, powinien znajdować się zawsze powyżej najwyższego poziomu ścieków w miejscu ich odbioru (kanalizacja, lokalna oczyszczalnia). Często warunek ten nie może być spełniony przez całą instalację kanalizacyjną, a tylko przez jej część. Do takich miejsc należą pomieszczenia położone niżej niż przykanaliki grawitacyjnie odprowadzające ścieki do przewodu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, np. piwnice, sutereny itp. lub pomieszczenia, w których pierwotnie nie były przewidziane urządzenia sanitarne. Ścieki trzeba również przepompować w przypadku znacznych różnic w poziomie terenu, lub położenia budynku w dużej odległości od miejskiej czy osiedlowej sieci kanalizacyjnej. Wtedy w pobliżu budynku lub zespołu budynków, lokalizuje się centralną pompownię, wyposażoną w pompy z urządzeniami rozdrabniającymi.

Więcej...

Analiza możliwości wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych

48Opady deszczu w Polsce

Dość powszechnie przyjmuje się, że roczna suma opadów wynosi w Polsce 600 mm co jest wartością uśrednioną w skali kraju i nie odzwierciedla przestrzennej i czasowej zmienności opadu (rys. 1).Różnice pomiędzy poszczególnymi miejscowościami mogą sięgać kilkudziesięciu procent, np. w latach 1991-2000 średnia roczna wysokość opadów wyniosła 522 mm we Wrocławiu, ale już 728 mm w Katowicach. Do tego dochodzi nie-równomierność miesięczna opadów – w okresie letnim opady są nawet dwa razy wyższe niż w okresie zimowym.

Należy też zwrócić uwagę na dużą nierównomierność opadów w poszczególnych latach. Analizując wysokość opadów z lat 1999-2006 dla 5 wybranych miast zmienność roczna była najmniejsza dla Warszawy (min. 479, maks. 553 mm, średnio 516 mm), podczas gdy dla Częstochowy odpowiednio – min. 496 mm, maks. 898 mm, średnio 660 mm, odchylenie maks. 36% (rys. 2). Duża nierównomierność opadów jest niekorzystna w kontekście wykorzystania wód opadowych, ponieważ opady o dużej wysokości dobowej powodują przepełnienie zbiornika i odpływ przez przelew awaryjny. W efekcie maksymalne sumy roczne nie kompensują niedoborów wody w latach o opadach minimalnych.

Zmienna charakterystyka opadów w połączeniu z dużą rozbieżnością cen wody w skali kraju powoduje, że opłacalność zastosowania instalacji do wykorzystania wód opadowych będzie bardzo zróżnicowana, w zależności od lokalizacji.

Więcej...

Wykonywanie drenażu rozsączającegow różnych warunkach gruntowo-wodnych

60

Gospodarka ściekowa w gminach wiejskich, ze względu na duże rozproszenie zabudowy oraz zmienne ukształtowanie terenu, opiera się zwykle na kilku stosunkowo niewielkich oczyszczalniach grupowych (rzadko jest to jedna, duża zbiorowa oczyszczalnia), przyjmujących ścieki z jednej lub kilku wsi. Zasięg takich oczyszczalni ograniczony jest kosztami przepompowywania ścieków z lokalnych układów kanalizacyjnych, natomiast możliwość grupowania zależy w dużej mierze od wielkości i chłonności odbiornika.


Więcej...

Alternatywne źródło wody, recykling ścieków szarych

Wzrost cen wody pitnej o wysokich parametrach jakościowych i zwiększenie kosztów odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych powodują, iż odnotowujemy zwiększające się zainteresowanie recyklingiem wody szarej.

54

Przeprowadzone badania naukowe oraz projekty badawcze pozwoliły na stworzenie nowoczesnych technologii, które pozwalają na pozyskiwanie wody o niższych parametrach jakościowych z opadów lub ścieków szarych (niezawierających fekaliów i moczu). W Polsce w budynkach mieszkalnych są stosowane zwykle pojedyncze instalacje kanalizacyjne, które służą do odprowadzenia ścieków bytowo- gospodarczych. Aby doprowadzić do rozdziału tych ścieków na ścieki szare i ścieki czarne, wymagana jest podwójna instalacja w budynku. Ogólnie przyjmuje się, że „woda szara” to ścieki pochodzące z wanien, natrysków, umywalek i pralek. Możliwy jest recykling wody szarej i ponowne użycie do wielu zastosowań: spłukiwania toalet, podlewania ogrodu czy nawadniania z zastosowaniem wymogów sanitarnych i jakościowych.

Używanie oczyszczonej szarej wody ponownie jest sposobem na oszczędzanie tak cennych zasobów wody pitnej oraz przyczynia się do redukcji negatywnych skutków pozyskiwania i dystrybucji wody pitnej.

W budownictwie mieszkaniowym oraz komercyjnym, stosowanie technologii odzyskującej ścieki szare jest możliwe po przeprowadzeniu działań zmierzających do uzdatnienia ścieków, aby woda procesowa tłoczona do instalacji spełniała przyjęte wymogi jakościowe pod względem bakteriologicznym i ogólnym. Generalnie należy przyjąć, że woda po recyklingu powinna być czysta pod względem higienicznym, bezbarwna, przejrzysta, bez zanieczyszczeń stałych [9].

Więcej...

Studzienki rewizyjne

W nowoczesnych studzienkach rewizyjnych uwzględnia się konstrukcje, dzięki którym możliwe jest ich użytkowanie, przy zachowaniu szczelności systemu, nawet w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych. Zyskuje się więc zminimalizowanie ryzyka uszkodzenia studzienki oraz przewodów do niej podłączonych

52

2. Producenci oferują modele studzienek z teleskopowym zakończeniem.
W
ten sposób są eliminowane obciążenia działające na podstawę studni,
dzięki
kompensowaniu mikroruchów  przez teleskop

Studzienki rewizyjne, nazywane także kontrolnymi, instalowane są na przewodzie kanalizacyjnym, a w szczególności, na połączeniu przewodów na granicy nieruchomości czy też przy każdej zmianie kierunku przepływu.

Podstawowym zadaniem studzienki jest umożliwienie zbadania przewodu kanalizacyjnego lub dokonania w nim naprawy. Do studzienek o większej średnicy można zejść. Studzienki rewizyjne pozwalają także na przewietrzanie instalacji. Te instalowane na posesji, przeznaczone są do kontrolowania i czyszczenia przewodów (przykanalika i odpływowego). Umieszcza się je nie dalej niż 3-5 m od zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Studzienki rewizyjne nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1,5 m od fundamentów.

Więcej...

Podkategorie

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem