envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


schematPV wioZastosowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala znacząco ograniczyć koszty eksploatacji budynku. Konwersja energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną umożliwia wieloletni dostęp do bezpłatnej energii. – To minimum wiedzy o inwestycji w instalację PV, jaką mają właściwie wszyscy potencjalni inwestorzy. Co jeszcze warto im uświadomić?

Ostatni artykuł z cyklu poświęconego ogniwom fotowoltaicznym przede wszystkich będzie dotyczył wymogów związanych z przyłączeniem instalacji do sieci. Jak wspominaliśmy w poprzednich artykułach instalacje fotowoltaiczne można podzielić na dwa najczęściej spotykane układy:

  • typu off-grid, w których instalacja fotowoltaiczna pracuje tylko na potrzeby własne i nie ma możliwości oddania wyprodukowanej nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej. W tym przypadku należy więc tak dobrać instalację, aby nie generowała ona więcej energii niż inwestor jest w stanie skonsumować lub zmagazynować w akumulatorach;
  • typu on-grid, które wymagają synchronizacji wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną energii z siecią elektroenergetyczną. Niezbędne jest zatem skontaktowanie się z dystrybutorem energii na danym obszarze celem uzyskania prawa do przyłączenia mikroinstalacji.
Kompetencje wykonawcy instalacji PV

Jednym z głównych warunków podpisania umowy o sprzedaży energii do sieci jest wykonanie instalacji przez uprawnionego do tego celu instalatora, który musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych wymagań:

  • sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. mieć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w rozdz. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. DzU 2013 r., poz. 1409);
  • być przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;
  • posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (DzU 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. Zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;
  • posiadać ważny certyfikat UDT, wystawiany przez prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

 

Obowiązkowa umowa z dystrybutorem

Z uwagi na niższe nakłady inwestycyjne na instalację typu on-grid jest ona częściej wybierana przez inwestorów, choć wymaga od nich podpisania z dystrybutorem odpowiedniej umowy regulującej dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. Najważniejsze wymogi związane z zawarciem takiej umowy przedstawimy na podstawie wytycznych stawianych przez Tauron Dystrybucja S.A. Wymagania stawiane samym wykonawcom zawiera ramka powyżej. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu, który planuje inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną (moc zainstalowana do 40 kWp), podłączenie do sieci elektroenergetycznej i sprzedaż energii bez konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Brak konieczności uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dotyczy tylko przypadku, w którym moc zainstalowanej instalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej dla budynku określonej w umowie z dostawcą energii elektrycznej, a inwestor nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wykonaną instalację należy zgłosić do lokalnego dystrybutora energii, w opisywanym przypadku Tauron Dystrubucja S.A., na 30 dni przed planowanym jej uruchomieniem. W tym celu należy dostarczyć do punktu obsługi klienta u dystrybutora wypełniony formularz zgłoszeniowy przyłączenia mikroinstalacji (wzór wniosku zwykle można pobrać ze strony dystrybutora, np. http://taurondystrybucja. pl/r/res/przylaczenie/wnioski/ZM.pdf).
W zgłoszeniu należy podać przede wszystkim:

  • dane identyfikacyjne odbiorcy końcowego instalacji,
  • dane identyfikacyjne obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację,
  • dane techniczne instalacji, w tym deklaracje zgodności w zakresie spełnienia przez mikroźródło aktualnych norm dla instalacji niskiego napięcia oraz kompatybilności elektromagnetycznej dostarczone przez producenta urządzeń oraz schemat ideowy podłączenia mikroźródła do instalacji odbiorczej wykonany przez instalatora.

Dystrybutor energii ma 14 dni na weryfikację zgłoszenia i wydanie decyzji o możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Sprzedaż wprowadzanej do sieci energii elektrycznej uwarunkowana jest podpisaniem odrębnej umowy. Tauron Dystrybucja S.A. zobowiązany jest do zakupu energii od wytwórcy mikroinstalacji z urzędu, po cenie równej 80% średniej wartości sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne. Oznacza to, że w roku 2014 osoba fizyczna sprzedająca energię do sieci elektroenergetycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie otrzymywała około 0,16 zł za każdą kilowatogodzinę, której nie będzie w stanie spożytkować na własne potrzeby.
Ostatecznie po podpisaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. w uzgodnionym z użytkownikiem końcowym terminie dokonuje bezpłatnego montażu układu zabezpieczającego i pomiarowo- rozliczeniowego, które umożliwią prawidłowe funkcjonowanie mikroinstalacji.

„Prosument” a bilans korzyści

Inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne została wpisana w jeden z programów priorytetowych przygotowanych przez NFOŚiGW – „Prosument”, który ma wspierać wykorzystanie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Program ten polega na dofinansowaniu przedsięwzięć obejmujących zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub skojarzonych instalacji wytwarzających ciepło i energię elektryczną dla potrzeb budynków mieszkalnych – ta część programu priorytetowego „Prosument” ma na celu zwiększenie zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Wsparcie będzie polegało na dofinansowaniu kredytu preferencyjnego w wysokości 20% lub 40% (15% i 30% po 2015 r.). Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na 1% przy 15-letnim okresie kredytowania. Program „Prosument” dla odbiorcy końcowego zostanie wprowadzony w trzecim kwartale 2014 r. NFOŚiGW, wykorzystując zaplanowane na ten cel 600 mln zł, planuje w latach 2014- 2020 co roku ograniczać emisję CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz każdego roku produkować przy wykorzystaniu OZE 360 000 MWh energii.

Biorąc pod uwagę warunki odsprzedaży energii wyprodukowanej przez instalację PV, największe korzyści daje inwestorom jak najwyższa konsumpcja własna – przez skojarzenie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

schematPV wio
1. Schemat połączenia instalacji PV z pompą ciepła Vitocal 161-A

 

Współpraca z pompą ciepła

Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie powietrznej pompy ciepła do produkcji c.w.u. współpracującej z instalacją PV (rys. 1). Energia wytworzona przez ogniwa będzie wówczas zużywana na potrzeby pracy sprężarki pompy ciepła. Pompa ciepła Vitocal 161-A, przeznaczona tylko do przygotowania c.w.u., pracując na powietrzu zewnętrznym (z zastosowaniem kanałów powietrznych), w punkcie pracy A15/W10-55, gwarantuje osiąganie współczynnika COP co najmniej na poziomie 2,9. Pompa ma zasobnik pojemności 300 lub 305 dm3 (WWK lub WWKS). Maksymalny pobór energii elektrycznej podczas pracy urządzenia wynosi 0,85 kW, co oznacza, że dobierając instalację fotowoltaiczną o mocy 2 kWp, można w maksymalny sposób wykorzystać produkowaną przez nią energię. Zastosowany w instalacji fotowoltaicznej falownik może – poprzez przekaźnik multifunkcyjny – wymuszać pracę pompy ciepła wtedy, gdy energia uzyskiwana z ogniw fotowoltaicznych zapewnia 100% pokrycia na potrzeby pracy pompy ciepła. Podanie sygnału z falownika spowoduje wygrzanie pompy do temperatury 65°, czyli maksymalnej temperatury wody użytkowej. Inwestor, decydując się na opisane powyżej rozwiązanie, może otrzymać dotację z programu „Prosument” w wysokości 40% z kwoty 16 000 zł potrzebnych na instalację PV o mocy 2 kWp współpracującą z pompą ciepła do przygotowania c.w.u. Vitocal 161-A. Dodatkowo na pompę ciepła otrzyma wsparcie w wysokości 20% od kwoty 8000 zł. Dzięki temu wykorzysta najbardziej opłacalny obecnie wariant „prosumencki”, czyli konsumowanie energii elektrycznej wytworzonej przez ogniwa fotowoltaiczne w głównej mierze na potrzeby własne.

Aktualizacja: Artykuł został napisany przed wprowadzeniem licznych zmian w zakresie finansowania inwestycji w OZE. Aktualne źródła dofinansowania znajdą Państwo w tym miejscu.

Autor: Jakub Pawłowicz

Cykl warsztatów instalatora OZE to projekt edukacyjny przygotowywany we współpracy redakcji Polskiego Instalatora oraz Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – z dużymi firmami z branży OZE, mającymi bogate doświadczenie projektowe, produkcyjne, montażowe i serwisowe. Kierujemy go do potencjalnych projektantów i wykonawców takich instalacji, a być może także docelowych użytkowników. Kończymy cykl o małych instalacjach fotowoltaicznych z firmą Viessmann. Dotychczas w ramach cyklu ukazały się artykuły: „Energia słoneczna”, „Rodzaje i parametry techniczne modułów”, „Dobór modułów i inwertera”, „Dobór przewodów łączących” oraz „Zabezpieczenia w instalacji PV”.


 

pi