envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaKomisja Europejska zdecydowała, iż dekarbonizacja budynków wymaga przyspieszenia. „Fala renowacji” oznacza zwiększanie udziału OZE w energii konsumowanej przez budynki, a także zwiększanie ich efektywności energetycznej. Oprócz korzyści klimatycznych pozwoli to obniżyć koszty ponoszone przez użytkowników budynków. Walka z ubóstwem energetycznym to jeden z zasadniczych celów ogłoszonej strategii.43

W połowie października br. w Brukseli została przyjęta długo oczekiwana strategia „Fala renowacji”, która ustawia sektor budynków w centrum działań klimatycznych UE. Chodzi głównie o realizację celów na rok 2030 dotyczących redukcji emisji CO2 (budynki odpowiadają za ponad 1/3 wszystkich unijnych emisji CO2), zwiększania efektywności energetycznej i rozwijania OZE. Podążanie w kierunku „Europejskiego Zielonego Ładu”, którego głównym celem jest neutralność klimatyczna UE do 2050 r., doprowadzi do zmiany miksu energetycznego w ciepłownictwie. Jak wskazuje PORT PC, dla branży pomp ciepła oznacza to konieczność przygotowania się do bycia liderem wytwarzania ciepła i chłodu na użytek budynków. Tym bardziej, że Komisja Europejska planuje zwiększyć cel OZE do 2030 r. do około 38-40%, co doprowadzi do wzrostu udziału OZE w wytwarzaniu ciepła do 40%. Prawdopodobnie ustalony będzie także wymóg minimalnego poziomu OZE w budynkach. W polskich warunkach oznaczać to będzie zwrot, który szybko „zazieleni” nasze ciepłownictwo indywidualne i systemowe.

Kluczowa rola pomp ciepła
Z ostatnich badań niemieckiego instytutu Fraunhofer ISE wynika, że pompy ciepła w budynkach jednorodzinnych osiągają relatywnie bardzo wysokie wskaźniki efektywności i dzięki temu generowana przez nie energia z OZE ma 67-79% udziału w przekazywanym cieple. Badania dotyczyły efektywności sprężarkowych pomp ciepła (SPF) w nowych i istniejących budynkach jednorodzinnych w Niemczech. Biorąc pod uwagę efektywność tej technologii, w wielu przypadkach nie ma innych realnych alternatyw, które pozwolą zrealizować unijne cele w ogrzewnictwie. Dlatego też sprężarkowe elektryczne pompy ciepła będą miały szczególną i uprzywilejowaną pozycję w projekcie taksonomii, który będzie podstawą oceny projektów zrównoważonych w przyszłości.

Strategia „Fala renowacji” w spójny sposób przedstawia model transformacji energetycznej w UE, który polega na łączeniu sektorów, czyli przede wszystkim elektryfikacji transportu, a także ciepłownictwa, ogrzewnictwa i chłodnictwa. Elektryfikację mają zapewnić OZE, których udział w miksie elektroenergetycznym w 2030 r. ma osiągnąć poziom 55-60%, a w 2050 r. aż 84%. Według Komisji będzie to możliwe dzięki wzrostowi udziału pomp ciepła w budownictwie indywidualnym do 40% w 2030 r. i do 50-70% w 2050 r. W budynkach komercyjnych udział ten będzie jeszcze większy, tj. 65% w 2030 r. i 80% w 2050 r.

Działania priorytetowe
Komisja Europejska dąży w swojej strategii do co najmniej podwojenia wskaźników renowacji budynków w ciągu najbliższych 10 lat oraz dopilnowania, aby działania te prowadziły do wzrostu efektywności energetycznej budynków oraz efektywnego wykorzystywania zasobów. W rezultacie, do 2030 r. mogłoby zostać wyremontowanych 35 mln budynków i powstałoby do 160 000 dodatkowych miejsc pracy w „zielonym” sektorze budowlanym.

W strategii renowacji wskazane są konkretne wiodące działania (realizowane za pomocą zestawu środków politycznych, narzędzi finansowych i instrumentów pomocy technicznej), w tym:

  • zaostrzenie przepisów, norm i zasad informacji na temat charakterystyki energetycznej budynków w celu wzmocnienia zachęt do renowacji w sektorze publicznym i prywatnym, w tym stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków oraz zaktualizowanie zasad dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej;
  • zapewnienie dostępnego i dobrze ukierunkowanego finansowania, w tym poprzez programy flagowe „Renovate” i „Power-up” w ramach instrumentu odbudowy i żywotności (Next Generation EU), a także uproszczone zasady łączenia różnych strumieni finansowania i liczne zachęty do finansowania prywatnego;
  • zwiększenie zdolności do przygotowywania i wdrażania projektów renowacyjnych: od pomocy technicznej dla władz krajowych i lokalnych aż po szkolenia i rozwój umiejętności pracowników w nowych „zielonych” miejscach pracy;
  • poszerzenie rynku zrównoważonych produktów i usług budowlanych, w tym integracja nowych materiałów i rozwiązań opartych na zasobach naturalnych, a także zmiana przepisów dotyczących marketingu produktów budowlanych oraz celów ponownego wykorzystania i odzysku materiałów;
  • realizacja inicjatywy New European Bauhaus, interdyscyplinarnego projektu, którego współkoordynatorem będzie komitet doradczy złożony z ekspertów zewnętrznych (naukowców, architektów, projektantów, artystów, planistów i obywateli); inicjatywa ta ma pomóc w tworzeniu nowej europejskiej estetyki, dostępnej dla wszystkich i łączącej zrównoważoną realizację z pomysłowością;
  • opracowanie systemu zachęt opartych na współpracy sąsiedzkiej dla społeczności lokalnych w celu integracji rozwiązań odnawialnych i cyfrowych oraz tworzenie okręgów o zerowym zapotrzebowaniu na energię, w których konsumenci stają się prosumentami sprzedającymi energię do sieci. Strategia obejmuje również Inicjatywę Dostępnego Mieszkalnictwa (Affordable Housing Initiative).
    44

Przewartościowania i antidotum na kryzys
Kryzys COVID-19 w szczególny sposób zwrócił naszą uwagę na stan naszych domów, ich znaczenie w codziennym życiu i… ich kruchość. W czasie pandemii dom był centralnym punktem codziennego życia milionów Europejczyków: służył jako biuro przy pracy zdalnej, żłobek lub sala lekcyjna dla dzieci i uczniów, dla wielu innych jako miejsce zakupów on-line lub rozrywki.

Wzmocnione inwestowanie w istniejące budynki to z pewnością bardzo potrzebny bodziec dla sektora budowlanego i makroekonomii. Projekty renowacyjne są pracochłonne, ale tworzą nowe miejsca pracy, stanowią inwestycje zakorzenione często w lokalnych łańcuchach dostaw, generują popyt na wysoce efektywne energetycznie wyposażenie i osprzęt, a wreszcie – zwiększają wartość nieruchomości. Europejska polityka i finansowanie już wywarły pozytywny wpływ na efektywność energetyczną nowych budynków, które obecnie zużywają tylko połowę energii w porównaniu z tymi sprzed 20 lat. Jednak 85% budynków w UE zostało zbudowanych ponad 20 lat temu, a oczekuje się, że 85-95% z nich będzie użytkowanych jeszcze w 2050 r. „Fala renowacji” jest potrzebna, aby dostosować te budynki do standardów spełnianych przez obiekty, które powstają obecnie.

Opracowanie na podstawie materiałów KE oraz informacji PORT PC i SPIUG


 

pi