envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa16Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, przekazały pod koniec lipca br. do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów w zakresie zasad obowiązujących w programie, wniosków i procedur oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w procedowaniu wniosków.

17Po prawie 10 miesiącach funkcjonowania Programu Priorytetowego Czyste Powietrze organizacje skupione w POBE przyjmują z dużym niepokojem brak koniecznych, oczekiwanych przez beneficjentów reform w programie, które były niejednokrotnie sygnalizowane przy różnych okazjach w ciągu ostatnich miesięcy. W ślad po pierwszym stanowisku o charakterze ogólnym w tej sprawie, przekazanym do NFOŚiGW przez POBE pod koniec czerwca 2019 r., POBE ponownie zabrało głos doradczy w kwestii polepszenia funkcjonowania programu.

Ze względu na charakter działalności, POBE zwraca uwagę na techniczne aspekty dotyczące kwalifikacji instalacji i urządzeń grzewczych oraz związanych z nimi wymogów, jakie powinna spełnić instalacja, aby zostać objęta wsparciem. W przesłanych propozycjach POBE nawiązuje m.in. do konieczności uwzględnienia kwestii ograniczania w budynkach zapotrzebowania na energię, co ma znaczący wpływ na koszt eksploatacji i urządzeń, oraz fundamentalne znaczenie w wypadku wsparcia kierowanego do najuboższych warstw społeczeństwa. Istotnym problemem jest również usprawnienie systemu rozpatrywania wniosków oraz dystrybucji środków do beneficjentów.
W zakresie merytorycznym POBE przedstawiło konkretne propozycje dotyczące m.in. takich aspektów jak:
- konieczność stworzenia listy referencyjnej dla urządzeń i produktów spełniających wymagania programu „Czyste Powietrze”;
- wprowadzenie i respektowanie wymogów związanych z minimalnymi klasami energetycznymi urządzeń (rozszerzenie kwestii w stosunku do kotłów na paliwa stałe) w świetle rozporządzeń Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego;
- wprowadzenie wymogów równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej w ramach programu w postaci poświadczenia wykonawcy instalacji;
- propozycja przedłużenia programu w przypadku nowych budynków przynajmniej do końca 2020 roku (lub powstanie nowego programu wsparcia na wzór niemieckiego programu KfW55);
- urealnienie kwoty kosztów kwalifikowanych dla instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
- zniesienie absolutnego priorytetu dla sieci ciepłowniczych;
- wprowadzenie w zasadach programu Czyste Powietrze zakazu instalacji kotłów węglowych w nowych budynkach;
- włączenie kolektorów słonecznych do ogólnego programu wsparcia, jakim podlegałyby inne urządzenia grzewcze typu kotły czy pompy ciepła;
- egzekwowanie wymogu przekazywania etykiet energetycznych i kart produktów.

W porozumieniu POBE (Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej) działają przedstawiciele czołowych stowarzyszeń branżowych:
- Sekcja Główna Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Ciepłownictwa Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Artykuł prasowy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej
- Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji
- Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
- Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe
- Stowarzyszenie Polska Wentylacja
- Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
- Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Źródło: POBE


 

pi