envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement10Spotkanie odbyło się w dniu 10 maja w Warszawskim Domu Technika – NOT i podzielone było na dwie części przedpołudniową, będącą zamkniętym spotkaniem członków Sekcji oraz popołudniową – nazwaną „Obiadem czwartkowym” – będącą seminarium otwartym dla każdego chętnego.

Tematem przewodnim otwartej części spotkania były zmiany w EPBD i ich konsekwencje w krajowej legislacji. W pierwszej części prezentację o tym samym tytule przedstawiła Anna Bogdan – Wiceprezes PZITS.

Omówione zostały poszczególne elementy nowelizacji Dyrektywy, tj.:

  • wymóg opracowania i wdrożenia długoterminowych strategii renowacji budynków, wraz z mapą drogową wdrażania tej strategii oraz naciskiem, jaki został położony w Dyrektywnie na wprowadzanie do regulacji rozwiązań automatycznie dostosowujących parametry środowiska wewnętrznego do potrzeb uczestników;
  • nacisk na elektromobilność;
  • wprowadzenie nowego wskaźnika – Smart Readiness Indicator (SRI);
  • konieczność opracowania z bazy danych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków;
  • uproszczenie procesu inspekcji;
  • a także zmiany w zakresie energii pierwotnej.

Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik „gotowości inteligentnej”)

11Szczególną uwagę, zarówno podczas prezentacji, jak i w towarzyszącej jej dyskusji, poświęcono Smart Readiness Indicator (wskaźnik„gotowości inteligentnej”). Nowy wskaźnik będzie stosowany do oceny możliwości budynku do dostosowania jego działania do potrzeb użytkowników w celu poprawy efektywności energetycznej i ogólnej wydajności budynku. Metodologia obliczania wskaźnika SRI jest obecnie opracowywana przez interdyscyplinarny zespół badawczy VITO (vito.be/en) i zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie smartreadinessindicator.eu, ma być ona gotowa w czerwcu bieżącego roku.
Drugim prelegentem była Pani Maria Witkowska, która mówiła o zrównoważonym rozwoju. Podczas prezentacji przedstawione zostały kwestie deklaracji środowiskowych wyrobów oraz certyfikacji wielokryterialnej budynków, a także przykłady obiektów ze wskazaniem zastosowanych w nich rozwiązań izolacji instalacji budynków.
Prezentacje omawiane podczas spotkania dostępne są na stronie Sekcji: http://www.pzits.pl/dzialalnosc-biezca/glowna-sekcja-cieplownictwa-ogrzewnictwa-wentylacji-i-inzynierii-atmosfery/. 
Interesujące prezentacje, a także dobra atmosfera, pozwoliły na rozwinięcie ciekawej dyskusji na temat ograniczenia zużycia energii, zmian w EPBD oraz charakteru wprowadzania zmian legislacyjnych w naszym kraju. – Niewątpliwie mamy wiele w zakresie ograniczenia zużycia energii z paliw kopalnych wiele do zrobienia i nie możemy być bierni – podkreśla Anna Bogdan z PZITS. Jako inżynierowie w branży ogrzewnictwa, ciepłownictwa i wentylacji możemy wnieść wiele do poprawy życia naszej planety, ale jednocześnie uwzględniając specyfikę naszego społeczeństwa, klimatu i możliwości Polski jako państwa. 


 

pi