envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

12Głównym zadaniem materiału, z którego skonstruowana jest wewnętrzna instalacja wodociągowa i ogrzewcza, jest zapewnienie wysokiej odporności na korozję, wysoką temperaturę i ciśnienie. Inne warunki muszą być spełnione, by instalacja wody ciepłej i zimnej zachowała długi okres użytkowania, a inne dla instalacji ogrzewczych.

 

Głównym warunkiem utrzymania odpowiedniej trwałości sieci wewnętrznych jest zapewnienie do ich budowy takich materiałów konstrukcyjnych, które w ekstremalnych dla danej instalacji warunkach pracy nie spowodują jej uszkodzenia lub zniszczenia oraz pogorszenia jakości przepływającej wody. Problem sprowadza się do zastosowania takich materiałów, aby nie uległy one korozji oraz nie wydzielały szkodliwych dla ludzi związków chemicznych (w tym rakotwórczych). Muszą więc one gwarantować odbiorcom odpowiednią trwałość instalacji, a także odpowiednią jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nie dopuszczając do jej wtórnego zanieczyszczenia nie tylko w wyniku przedostania się do medium produktów korozji rurociągów i armatury, ale również tworzenia się szkodliwych biofilmów na skorodowanych wewnętrznych powierzchniach rur oraz wypłukiwania metali ciężkich, takich jak ołów, kadm lub chrom ze złączek.

 

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach europejskich, a także w przepisach krajowych odpowiedzialne za jakość wody jest przedsiębiorstwo wodociągowe które ją dostarcza. Na dostawcach wody spoczywa bowiem obowiązek dostarczania płynu, który nie powinien oddziaływać korozyjnie na przewody i urządzenia wodociągowe. Niestety, w bardzo wielu miastach w kraju woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wyżej wymienionych wymagań, co doprowadza do przedwczesnej korozji rur metalowych (w tym wykonanych ze stali stopowych odpornych na korozję i miedzianych), której konsekwencją są częste awarie instalacji.

12 marca 2009 r. zostało wydane kolejne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56/2009, poz. 461). Znajduje się ono w grupie przepisów techniczno-budowlanych, których stosowanie jest obowiązkowe. Weszło ono w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem §1 pkt 33, który wszedł w życie z dniem ogłoszenia. Jeden z przepisów tego rozporządzenia stwierdza: „Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem korozyjności wody tak, aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji, a także aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów, z których wykonano te wyroby. Zmiany w §120, pkt 2 polegające na dodaniu ppkt. 2a, podnoszą rangę bezpieczeństwa użytkowników ciepłej wody użytkowej podgrzewanej i gromadzonej w zasobnikach. Zwiększyły się wymagania dotyczące termicznej dezynfekcji wody użytkowej, w celu likwidacji bakterii Legionella.

 

14

Nowy przepis wprowadza obowiązek uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C. Aby spełnić te warunki, należy zastosować do budowy instalacji wyroby, które powinny być tak dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie na siebie i wzajemne oddziaływanie między nimi i wodą, nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody oraz zmian skracających trwałość instalacji. Jest to związane z odpowiednim zestawieniem tych wyrobów stosownie do jakości wody. Projektanci, inwestorzy, właściciele i zarządcy budynków powinni być zobowiązani, aby przy projektowaniu, wykonywaniu, użytkowaniu wewnętrznej sieci wodociągowej i ogrzewczej brać pod uwagę ocenę korozyjności dostarczanej wody, która wprowadzana jest do sieci, a następnie do instalacji wewnętrznej w budynku. Jeżeli projektant po otrzymaniu analizy wody, którą projektowana instalacja będzie przewodzić, nie zastosuje do jej budowy właściwych materiałów i ulegnie ona przedwczesnemu zniszczeniu lub doprowadzi do wtórnego zanieczyszczenia wody dostarczanej do odbiorcy, to poniesie on odpowiednie zawodowe konsekwencje. Specjaliści z COBRTI INSTAL wykonywali okresowo oznaczenia stopnia korozyjności wód na terenie Polski. Według stanu na rok 1995 stwierdzono (oceniając 116 ujęć) iż w 68% ujęć woda wodociągowa wykazuje zwiększoną agresywność korozyjną w stosunku do stali ocynkowanej, w 14% w stosunku do miedzi, a w 10% do stali kwasoodpornej. Efekty tych analiz opublikowano i wydano jako „Zalecenia dla projektantów instalacji zimnej i ciepłej wody wodociągowej oraz wodnych instalacji ogrzewczych w zakresie wyboru i łączenia materiałów uwzględniające agresywność korozyjną wód wodociągowych w 52 miastach w Polsce”, Warszawa 2001. Są one materiałem pomocniczym dla inwestorów, projektantów, a także dla wykonawców instalacji ciepłej i zimnej wody wodociągowej, instalacji i ogrzewania wodnego i służb eksploatacyjnych tych instalacji.


Numer 04/2012 - INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH


...pełna wersja artykułu w PI 4/12


 

pi