envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

I. Zagadnienia ogólne

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, klatka 18b, 02-777 Warszawa (dalej: „Expert Media”) ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”).

 2. Usługi uregulowane niniejszym Regulaminem świadczone są przez Expert Media.

 3. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.polskiinstalator.com.pl , a także warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 4. Korzystanie z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 5. Do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną niezbędne jest, aby Usługobiorca posiadał dostęp do sieci Internet, do witryn WWW, a do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - konto email.

 6. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, tj. mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych, naruszających normy społeczne, mogących uszkodzić systemy komputerowe.

 7. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Expert Media jest Newsletter wysyłany poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu oraz udostępnianie ogłoszeń o pracę w zakładce: dam pracę/szukam pracy/nawiążę współpracę.

 8. Usługobiorca musi być świadomy, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z różnymi zagrożeniami, takimi jak wirusy komputerowe, tzw. trojany czy robaki (worms), jak również można być narażonym na działania tzw. hackerów.

II. Podstawowe pojęcia

 1. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 2. Expert Media - Expert Media Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. KEN 95, klatka 18b, 02-777 Warszawa.

 3. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Expert Media Sp. z o.o., który jest stroną umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach.

III. Newsletter

 1. Usługa ma charakter informacyjny i jest bezpłatna. Informacje zawarte w Newsletterze dotyczą: branży instalacji, technologii, realizacji, wydarzeń, firm i stowarzyszeń związanych z branżą.

 2. Newsletter może zawierać również informację handlową dotyczącą działalności Expert Media, w szczególności dotyczącą wydawanych przez Expert Media czasopism, organizowanych imprez, konferencji, warsztatów bądź informację handlową, reklamę dotyczącą innych podmiotów bądź ich produktów. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wyżej wskazanej informacji handlowej.

 3. Zamówienie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail na odpowiednim formularzu zamówienia znajdującym się na stronie: http://www.polskiinstalator.com.pl oraz naciśnięcie przycisku „zamów”. Następnie na adres podany przez Usługobiorcę zostanie przesłany wygenerowany automatycznie e-mail w celu potwierdzenia zamówienia Newslettera.

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na link zawarty w mailu, o którym mowa w punkcie powyżej.

 5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 7. Usługobiorca rozwiązuje Umowę w przedmiocie świadczenia Usługi Newslettera poprzez zgłoszenie żądania zaprzestania wysyłania Newslettera. Expert Media usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swojej bazy wysyłkowej w terminie: 14 dni.

IV. Ogłoszenia o pracę

 1. Usługa dotyczy nieodpłatnego zamieszczania ogłoszeń dotyczących pracy w branży instalacji.

 2. Zamówienie Usługi następuje przez przesłanie treści ogłoszenia dotyczącego pracy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Expert Media odsyła zwrotnego maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia Usługi oraz z ewentualnymi uwagami co do treści ogłoszenia (np. gdy ogłoszenie jest niepełne, w oczywisty sposób niezgode z prawem bądź dobrymi obyczajami).

 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wysłanego przez Expert Media potwierdzenia otrzymania prawidłowej treści ogłoszenia. Expert Media jest zobowiązany do wysłania potwierdzenia w ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowej treści ogłoszenia.

 5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – 2 miesiące od czasu publikacji, chyba że Usługobiorca wystąpi do Expert Media o wcześniejsze usunięcie ogłoszenia.

 6. Expert Media zobowiązany jest do zamieszczenia treści ogłoszenia w terminie 14 dni od potwierdzenia otrzymania wniosku o zamieszczenie ogłoszenia wraz z treścią ogłoszenia.

 7. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w przedmiocie udostępniania ogłoszeń o pracę przez wysłanie maila rezygnującego z wcześniej wysłanej oferty.

 8. Ogłoszenie zostaje usunięte w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku Usługobiorcy o jego usunięcie.

 9. Expert Media nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia ani nie ma żadnego wpływu na zawarcie oraz warunki potencjalnej współpracy.

V. Inne postanowienia

 1. Expert Media nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności gdy brak dostępu do Usługi wynika z błędnej rejestracji Usługobiorcy.

 2. Expert Media zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej dla dokonania koniecznych prac konserwatorskich.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi w przypadku usługi Newsletter może dotyczyć adresów e-mail, a także innych danych, a w przypadku usługi udostępniania ogłoszeń o pracę również: imienia i nazwiska, tytułów zawodowych.

 4. Expert Media będzie korzystać z danych podanych przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie w celu wykonywania Usług, chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych także w innych celach.

 5. Expert Media zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usług. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usług bądź Usługi poinformuje Usługobiorcę z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie informacji na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę podczas zamawiania Usługi.

 6. Expert Media zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług wobec Usługobiorcy, którego działania będą szkodliwe dla Expert Media.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, w szczególności niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, Usługobiorca może złożyć reklamację.

 2. Usługobiorca składa reklamację za pomocą listu elektronicznego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu oraz adres elektroniczny Usługobiorcy, jeżeli została wysłana z innego adresu niż podany uprzednio.

 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Expert Media powiadamia w tym terminie reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana Usługobiorcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie: http://www.polskiinstalator.com.pl i stanowi integralną część zawieranej z Usługobiorcą umowy.

 2. Expert Media może zmienić Regulamin w każdym czasie. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Usługobiorcy, o ile w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o zmianie nie zrezygnuje z Usługi.

 


 

pi