envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

Wywiady, opinie, polemiki

Po niemalże czterech latach od wymaganej przez UE daty wdrożenia w Polsce dyrektywy 2009/28/WE o promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) i po dwóch latach szerokiej konsultacji projektu ustawy o OZE z grudnia 2011 roku, dyskusja wróciła do punktu wyjścia.

Środowisko instalacyjno-grzewcze z zainteresowaniem przyjęło pierwsze informacje na temat planowanych zmian systemu wsparcia dla kolektorów słonecznych, skierowanego do indywidualnych i wspólnotowych użytkowników końcowych urządzeń wytwarzających ciepłą wodę użytkową oraz centralnego ogrzewania. SPIUG brał już w przeszłości aktywny udział w konsultacjach dotyczących tego programu i szereg z naszych sugestii i postulatów zostało przez NFOŚiGW uwzględnionych, m. in dzięki czemu program nabrał znaczenia które obecnie widać na rynku polskim.

Wywiad p. Petera Hubachera udzielony niemieckiemu czasopismu TGA jest niezwykle ważny, interesujący i gorąco polecam przeczytanie go każdej osobie związanej z branżą pomp ciepła.

Niedawno zostały opublikowane Rozporzadzenia Komisji Europejskiej dotycząca Ecodesign i etykietowania urządzeń grzewczych. Należy zwrócić uwagę, że opublikowane przez Komisję Europejską akty prawne dotyczące urządzeń grzewczych, wydane w ramach dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymagań dotyczących ekoprojektu oraz dyrektywy 2010/30/UE dotyczącej wymogów w zakresie etykietowania nie mają formy dyrektyw, lecz rozporządzeń. W przypadku dyrektywy 2009/125/WE są to rozporządzenia wykonawcze, natomiast w przypadku dyrektywy 2010/30/UE są to rozporządzenia delegowane. Rozporządzenia te w przeciwieństwie do dyrektyw mają moc obowiązywania wprost i nie wymagają transpozycji do polskiego porządku prawnego.

Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na pewne zjawiska powszechnie występujące na rynku, które warunkują byt firm instalatorskich i małych sklepów, funkcjonujących jako firmy handlowo-wykonawcze. Uwagi w nim przedstawione dotyczą przede wszystkim małych i średnich firm instalatorskich, zatrudniających do 50 pracowników.

Czy kobiecie jest trudniej, czy też łatwiej zarządzać taką firmą, jaką obecnie jest Herz? Rozmowa z Tamarą Telusiewicz-Wojsznis, wiceprezes zarządu spółki Herz Armatura i Systemy Grzewcze.

Rozmowa z Jerzym Kucharskim, dyrektorem operacyjnym Sotralentz Sp. z o.o.

 

PI 2013-06-10-1 d Serwis firmowy Sotralentz. Każdy renomowany producent oczyszczalni powinien zapewnić usługi takiego serwisu

 

– W 2011 r. Sotralentz wprowadził na polski rynek przydomowe oczyszczalnie SL-BIO, wykorzystujące nową technologię, które cechuje bardzo wysoka efektywność oczyszczania. Czy zapewniło to popularność tym produktom?


 

pi