envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWentylacja i klimatyzacja

Na prawidłowe funkcjonowanie hal basenowych składa się wiele czynników. Jednym z nich jest wentylacja, która ma stanowić m.in. ochronę przed wysoką temperaturą, nadmierną wilgocią, oparami chloru oraz problemami wynikającymi z oddziaływania tych czynników na cały obiekt. Projektanci tworząc projekt wentylacji muszą stanąć przed szeregiem wyzwań i problemów.

461. Kratka nawiewna w płaszczyźnie plaży – zlokalizowana przy kanalinie, w dodatku w osi barierki. Podczas eksploatacji jest permanentnie zalewana zarówno przez wodę wyniesioną przez użytkowników, jak i podczas czyszczenia plaży. Dodatkowo strugi powietrza zaburzane są przez barierkę postawioną dokładnie w osi kratek – zastosowanie niewłaściwe

Stworzenie właściwych warunków klimatu wewnętrznego w zamkniętych pomieszczeniach, w których przebywa się codziennie przez wiele godzin, to zadanie dla projektantów instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Zapewnienie komfortu cieplno-wilgotnościowego i wymaganej jakości oraz czystości powietrza wewnętrznego jest zagadnieniem rozwiązywanym w dziedzinie techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Przystępując do omawiania tej kwestii można przypomnieć podstawowe definicje związane z rozróżnieniem wentylacji i klimatyzacji oraz przygotowaniem powietrza na potrzeby wentylacji i klimatyzacji. A zatem:
◗ wentylacja pomieszczenia to wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzanie powietrza zewnętrznego [7], czyli wentylacja nie dotyczy, jak często się uważa, zmiany parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza; ◗
klimatyzacja pomieszczenia to wymiana powietrza na świeże wraz z kształtowaniem jego parametrów, czyli z zapewnieniem mu w pomieszczeniu, za pomocą działań technicznych, określonych właściwości (czystości, temperatury i wilgotności względnej) przez uzdatnianie i rozdział powietrza odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania pomieszczenia w każdych warunkach klimatycznych danej miejscowości [7]. Klimatyzację można podzielić na dwa rodzaje, zależnie od celu jej stosowania – klimatyzację komfortową (przygotowanie powietrze ze względu na warunki higieniczne i spełnienie warunków dobrego samopoczucia użytkowników klimatyzowanych pomieszczeń) i klimatyzację technologiczną (dla której celem nadrzędnym jest spełnienie wymagań określonych w zależności od technologii produkcji);
◗ uzdatnianie powietrza – procesy realizowane z użyciem środków technicznych, mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza [7] – powietrzem uzdatnionym nazywa się powietrze poddane jednemu lub kilku procesom uzdatniania [7].

Urządzenia służące zapobieganiu zadymieniu funkcjonują w rzeczywistości prawnej i projektowej od wielu już lat. Dzięki potwierdzonej doświadczalnie skuteczności służą one ochronie dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych klasyfikowanych jako wysokie i wysokościowe.


65

W tym jednak przypadku nie wynika to teoretycznie wyłącznie z wysokiej skuteczności tego typu układów, ale z wymogów Prawa budowlanego (zgodnie z literą § 246 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]). W ostatnim jednak czasie obserwuje się coraz szersze zainteresowanie uczestników procesu inwestycyjnego systemami różnicowania ciśnienia w segmencie budynków średniowysokich, dla których przecież krajowe przepisy są znacznie bardziej liberalne, dopuszczając alternatywne stosowanie urządzeń, służących zapobieganiu zadymieniu lub usuwaniu dymu. Przyczyn tej tendencji jest kilka. Po pierwsze wzrasta świadomość wagi stosowania skutecznych rozwiązań ochrony przeciwpożarowej wśród osób decyzyjnych w tym zakresie, tj. rzeczoznawców, przedstawicieli PSP oraz projektantów. Zmiana ta wpływa na bardziej skuteczne egzekwowanie przepisów zawartych w rozporządzeniu o warunkach ochrony przeciwpożarowej [2] § 2, 15, a szczególnie § 16 p. 2, który brzmi następująco: użytkowany budynek istniejący uważa się za zagrażający życiu, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi. W rozumieniu tego paragrafu coraz częściej skuteczność zainstalowanych rozwiązań wentylacji pożarowej weryfikowana jest za pomocą prób odbiorowych, a rzetelnie przeprowadzone testy mogą łatwo obnażyć niewłaściwie zaprojektowane systemy. Drugim powodem wzrostu popularności układów różnicowania ciśnienia, jest coraz szersza w tym zakresie oferta rynkowa. Już kilka firm w Polsce oferuje proste układy kompaktowe do napowietrzania pożarowego, a wzrastająca konkurencja spowodowała w ostatnich latach bardzo wyraźny spadek kosztów takiej instalacji. I wreszcie nie należy zapominać o aspekcie społecznym. Coraz częściej użytkownicy budynków zwracają uwagę na standard ich wyposażenia oraz stopień bezpieczeństwa, co stanowić może dodatkowy argument dla inwestorów żeby zastosować skuteczne systemy ochrony przeciwpożarowej.

Piękny, nowy, kilkupoziomowy budynek wkomponowany w styl małego miasteczka. Na parterze – sklep spożywczoprzemysłowy o powierzchni ok. 1000 m2 z zapleczem i magazynem oraz pizzeria o powierzchni ok. 200 m2. Na piętrze – biuro budynku, biuro rachunkowe i… był klub fitness, ale został zlikwidowany, ponieważ źle pracowała klimatyzacja.

53

2012 03 30

Kurtyny powietrze są zaliczane do urządzeń wentylacji miejscowej. Nawiewany przez kurtyny strumień powietrza oddziela dwa ośrodki o różnej temperaturze otoczenia i jest barierą ograniczającą przemieszczanie się mas powietrza, a jednocześnie nie jest przeszkodą dla ludzi i pojazdów, co stanowi istotną zaletę zarówno w obiektach komfortowych, jak i produkcyjnych.

Najbardziej znane są kurtyny zamontowane nad wejściem do budynku, działające w zimie, które za pomocą płaskiego strumienia powietrza oddzielają dwa obszary o różnej temperaturze powietrza, zapobiegając niekontrolowanemu wypływowi (ucieczce) ciepłego powietrza z ogrzanego obiektu.
Poza chłodnym i zimnych okresem w roku, kurtyny stosowane są także latem. Wówczas wytworzony przez nie strumień powietrza ma uniemożliwić ucieczkę powietrza, ochłodzonego w wyniku działania klimatyzacji, na zewnątrz budynku. A zatem niezależnie od pory roku kurtyny powietrzne służą do racjonalizacji zużycia energii w danym budynku. Równocześnie poprawiają komfort pracy i przebywania ludzi oraz warunki cieplne w obiekcie. Kurtyny stosowane są także do tworzenia wewnątrz pomieszczeń odrębnych stref, np. o różnych parametrach i wymaganiach środowiskowych.


 

pi