envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


stępnień1aSpółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS-y, dzięki krajowemu i unijnemu wsparciu finansowemu, coraz częściej decydują się na stosowanie proekologicznych rozwiązań w zarządzanych przez siebie budynkach. Technologie te, nie tylko pomagają chronić środowisko, ale też są opłacalne ze względów ekonomicznych. Podnoszą komfort mieszkańców, obniżają koszty eksploatacji. Warto zatem przyjrzeć się, gdzie i na jakie cele aktualnie można ubiegać się o pieniądze na działania służące środowisku.

W poprzednim numerze „Inwestycji i Modernizacji” informowaliśmy, na jakie cele, w jakich formach oraz wysokości udzielane jest wsparcie przy finansowaniu różnego typu inwestycji w wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. Jak pisaliśmy, o dotacje można się ubiegać z kilku źródeł:

 •   w ramach Regionalnych σσ Programów Operacyjnych (RPO; programy unijne);
 •   w ramach programów ogłaszanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Wodnej (WFOŚIGW);
 •   w ramach programów prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Wodnej (NFOŚIGW).

Wsparcie finansowe w postaci preferencyjnych kredytów oferują także niektóre banki. W stosunku do sytuacji sprzed paru miesięcy (kiedy ukazało się poprzednie wydanie „Inwestycji i Modernizacji”) dostępnych jest kilka nowych źródeł finansowania. Swoją ofertę kredytów i specjalnych premii na działania modernizacyjne przedstawiły kolejne banki. Modernizacje budynków wielorodzinnych mogą być także finansowane z budżetów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Większość dofinansowań szczególnie promuje stosowanie technologii związanych z modernizacją źródeł ciepła, instalacji grzewczych oraz poprawą efektywności energetycznej budynków. Dzięki temu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej decydują się np. na instalacje i rozwiązania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Nawet 95% kosztów inwestycji może być wówczas pokrytych przez dofinansowanie. W poszczególnych województwach wciąż są uruchamiane w tym zakresie nowe nabory wniosków konkursowych, dlatego warto systematycznie sprawdzać, jakie w danym momencie są możliwości. Podstawową korzyścią wynikającą z tego rodzaju inwestycji jest zmniejszenie wysokości rachunków za energię, a tym samym obniżenie czynszów i kosztów eksploatacji budynków. Duże znaczenie dla mieszkańców ma również wzrost komfortu użytkowego, atrakcyjności mieszkań i wartości całej nieruchomości.

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji proekologicznych są środki pomocowe UE w postaci Regionalnych Programów Operacyjnych. Są one stworzone odrębnie dla każdego województwa w Polsce, uwzględniają potrzeby, plany rozwoju, a także sytuację społeczno-gospodarczą danego regionu oraz określają główne osie priorytetowe, w ramach których udzielane jest wsparcie unijne. W ramach RPO spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe czy TBS-y mogą liczyć przede wszystkim na pomoc w budowie, modernizacji lub zakupie instalacji wykorzystujących OZE. Nabory wniosków ogłaszane są przez cały rok, a konkretne terminy i szczegóły dofinansowań można sprawdzać na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów marszałkowskich. Poniżej aktualne nabory wniosków w ramach RPO na lata 2014-2020:

Łódzkie

Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii:

 •    nabór wniosków: III kwartał 2017 r; rozstrzygnięcie σσ konkursu: IV kwartał 2017 r.;
 •    typy inwestycji:

– budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej z OZE. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego;

– budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej z OZE; m.in. wsparcie inwestycji dotyczących elektrowni wodnych (do 5 MWe), wiatrowych (do 5 MWe), energii słonecznej (do 2 MWe/MWth), geotermalnej (do 2 MWth), biogazu (do 1 MWe) i biomasy (ale nie biomasy z węglem; do 5 MWth/MWe);

 •    poziom dofinansowania: do 85%, na projekty objęte pomocą publiczną lub pomocą de minimis – zgodnie z odrębnymi przepisami.

Mazowieckie

Oś priorytetowa 4 – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działania 4.2 Efektywność energetyczna:

 •     nabór wniosków: do 6 czerwca 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: październik 2017 r.;
 •     typy inwestycji:

– budowa/rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, w tym również z OZE;
– przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji;

 •     poziom dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych na projekty nieobjęte pomocą publiczną
      lub pomocą de minimis; projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z właściwym rozporządzeniem.

Podkarpackie

Oś priorytetowa 3 – Czysta energia
Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny:

 •    nabór wniosków: do 31 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.;
 •    typy inwestycji:

– roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z OZE w oparciu o energię wody (moc instalowana do 5 MWe), wiatru (do 5 MWe), słońca (do 2 MWe/MWt), geotermii (do 2 MWt, bez limitu dla energii elektrycznej), hydrotermalną, aerotermalną, biogazu (do 1 MWe, bez limitu dla energii cieplnej) i biomasy (do 5 MWt/MWe) oraz podłączenie tych instalacji do sieci elektroenergetycznych/ ciepłowniczych;
– roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych oraz ich podłączenie do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych (inwestycje o mocy zainstalowanej energii do 1 MW);
– roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE (z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF); konkurs nie dotyczy „projektów parasolowych”;

 •    poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych:

 •     nabór wniosków: do 31 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.;
 •     typy inwestycji:

– jak w konkursie ogólnym; dofinansowaniem mogą zostać objęte wyłącznie projekty strategiczne dla MOF, tj. projekty o charakterze istotnym dla rozwoju społeczno-gospodarczego MOF, wynikające z zapisów właściwej dla danego MOF strategii;

 •     poziom dofinansowania: jak w konkursie ogólnym.

Podlaskie

Oś priorytetowa V – Gospodarka Niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na OZE:
W połowie kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków; rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2017 r.

Śląskie

Oś priorytetowa IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Poddziałania 4.1.1 oraz 4.1.2 Odnawialne źródła energii – ZIT Subregionu Centralnego oraz RIT Północny:
28 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego:

 •  nabór wniosków: do 30 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie σσ konkursu: grudzień 2017 r.;
 •  typy inwestycji:

– modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
– likwidacja niskiej emisji przez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła;
– budowa instalacji OZE w budynkach;

 • poziom dofinansowania: do 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów, które są projektami rewitalizacyjnymi i nie są objęte pomocą publiczną (w tym rekompensatą), nie są objęte pomocą de minimis oraz nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. W pozostałych przypadkach 85% lub na poziomie wynikającym z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT; RIT Subregionu Północnego; RIT Subregionu Południowego:

 •    nabór wniosków: do 30 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: grudzień 2017 r. (RIT), styczeń 2018
     (RIT Subregionu Północnego oraz Południowego);
 •    typy inwestycji: jak w poddziałaniu 4.3.1;
 •    poziom dofinansowania: jak w poddziałaniu 4.3.1.

Warmińsko-Mazurskie

Oś priorytetowa 4 – Efektywność energetyczna
Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych:
26 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.
Działanie 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii:
27 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków; rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pomoc z funduszy unijnych można otrzymać także w ramach Krajowych Programów Operacyjnych – Programu Infrastruktura i Środowisko, wspierającego proekologiczne inwestycje infrastrukturalne. Zakres dofinansowań obejmuje gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, rozwój infrastruktury technicznej i bezpieczeństwo energetyczne. Poniżej informacje o właśnie zakończonych i jeszcze prowadzonych naborach wniosków.

Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym:

 •    nabór wniosków: do 29 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.;
 •    typy inwestycji: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych
     budynków mieszkalnych;
 •    poziom dofinansowania: do 75% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:
28 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.
Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji:
28 kwietnia 2017 r. zakończył się nabór wniosków; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW, które są instytucjami działającymi w każdym województwie, niezależnie od NFOŚiGW (choć często podmioty te współpracują ze sobą na zasadach partnerskich), również służą wsparciem finansowym dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Każdy urząd ogłasza swoje własne nabory wniosków, których terminy ogłasza na swoich stronach internetowych. Poniżej przedstawiamy obecnie trwające nabory wniosków.

Mazowieckie

Program: Wspieranie instalacji wykorzystujących OZE:

 •     nabór wniosków: do wyczerpania σσ alokacji, nie później niż do 29 września 2017 r.;
 •     typy inwestycji:

– zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych;
– budowa małych elektrowni wiatrowych do 200 kW, budowa elektrowni wiatrowych o mocy do 5 MWe;
– inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie OZE;

 •     forma dofinansowania: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Program: Wspieranie zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności energii cieplnej:

 •     nabór wniosków: do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29 września 2017 r.;
 •     typy inwestycji:

– termomodernizacja budynku;
– zastosowanie rekuperacji ciepła/wentylacji z odzyskiem ciepła;
– modernizacja lokalnych źródeł ciepła, tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub biomasowe, zastąpienie kotłów gazowych olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek);
– likwidacja starego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej, rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
– budowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni;
– modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub w złym stanie technicznym, sieci ciepłowniczych;
– budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzenie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;

 •   inne zadania przynoszące efekt ekologiczny w zakresie ograniczenia emisji do powietrza lub
    zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną;
 •   forma dofinansowania: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Program: Modernizacja oświetlenia elektrycznego:

 •   nabór wniosków: do wyczerpania alokacji, nie później niż do 29 września 2017 r.;
 •   typy inwestycji: ograniczenie zużycia energii elektrycznej, modernizacja istniejącego oświetlenia;
 •   forma dofinansowania: pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Śląskie

Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych:

 •   nabór wniosków: do 29 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.;
 •   typy inwestycji: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych
    budynków mieszkalnych;
 •   poziom dofinansowania: zgodnie z przepisami pomocy publicznej, do 85%.

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu:

 •    nabór wniosków: do 29 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.;
 •    typy inwestycji: projekty dotyczące efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w woj. śląskim;
 •    poziom dofinansowania: jak w poddziałaniu 1.7.1.

Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej:

 •    nabór wniosków: do 29 maja 2017 r.; rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2017 r.;
 •    typy inwestycji: promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim;
 •    poziom dofinansowania: jak w poddziałaniu 1.7.1.

Budżety poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego

Istotnym wsparciem dla finansowania inwestycji proekologicznych, w tym takich, które wykorzystują lokalne OZE, mogą być też budżety poszczególnych jednostek administracyjnych, np. miast czy gmin. Przykładowo w mieście st. Warszawie przeznaczone na ten cel środki pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Warto sprawdzać we właściwych jednostkach administracyjnych, na terenie których leży spółdzielnia czy wspólnota mieszkaniowa, czy akurat nie prowadzą podobnych działań. Konkretnych informacji o dofinansowaniach można szukać na stronach właściwych urzędów lub w Biuletynach Informacji Publicznej.

M. st. Warszawa

Dotacja na inwestycje wykorzystujące lokalne OZE:

 •   nabór wniosków: od 1 września 2017 r. do 30 marca 2018 r. W kolejnych latach wnioski przyjmowane będą od σσ 1 września do 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji oraz od 2 stycznia do 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji;
 •   typy inwestycji: zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych;
 •   poziom dofinansowania: do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, przy czym maksymalnan wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku m.in. dla wspólnot mieszkaniowych nie może przekroczyć 40 tys. zł w przypadku kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz 15 tys. zł w przypadku instalacji fotowoltaicznych. Z dofinansowania wyłączone są obiekty zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowisk

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe chcące wykorzystać rozwiązania z OZE często muszą posiłkować się pożyczkami. Kredyty preferencyjne, proekologiczne z dopłatami wnoszonymi przez NFOŚiGW udzielane są na zasadach określonych w Programach Priorytetowych, gdzie określona jest wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz kryteria wyboru przedsięwzięć. Bank Ochrony Środowiska, w ramach swojej oferty, może zaproponować m.in. kredyty z premią termomodernizacyjną lub remontową na przedsięwzięcia, które prowadzą do ograniczenia zużycia energii, również przez całkowite albo częściowe zastąpienie istniejącego źródła ciepła, źródłem energii. W części kraju BOŚ Bank udziela na inwestycje OZE kredytów preferencyjnych we współpracy z WFOŚiGW. Są to kredyty o oprocentowaniu obniżonym w stosunku do rynkowego lub z dotacją zmniejszającą zadłużenie.

Kujawsko-Pomorskie

Przedmiot kredytowania: Inwestycje energooszczędne dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody:

 •    typy inwestycji: modernizacja systemów grzewczych i ciepłej wody w celu zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także budowa systemów grzewczych i ciepłej wody; warunki kredytowania: do 200 tys. zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego inwestycji.

Przedmiot kredytowania: Inwestycje energooszczędne dotyczące docieplenia budynków:

 •    typy inwestycji: wykonanie dociepleń istniejących budynków poprzez:

– zakup i montaż niezbędnych materiałów wraz z tynkiem i obróbkami blacharskimi;
– zakup i montaż stolarki elewacyjnej i termoizolacyjnej o współczynniku przenikania ciepła poniżej 1,5 W/m2 K;
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 •   warunki kredytowania: do 400 tys. zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego inwestycji.

Przedmiot kredytowania: Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii:

 •    typy inwestycji:

– przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii (ciepłociąg i węzeł);
– zakup i montaż urządzeń małych elektrowni wodnych (do 5 MW) lub wiatrowych (do 3 MW);
– zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych oraz pozostałej instalacji c.o., urządzeń fotowoltaicznych (do 500 kW) lub innych instalacji wykorzystujących OZE (do 500 kW);

 •    warunki kredytowania: do 800 tys. zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego inwestycji.

Przedmiot kredytowania: Inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia:

 •    typy inwestycji:

– modernizacja systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w celu zmniejszenia zużycia energii;
– budowa energooszczędnych systemów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;

 •   warunki kredytowania: do 500 tys. zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego inwestycji.

Lubuskie

Przedmiot kredytowania: Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie powietrza:

 •    typy inwestycji:

– modernizacja systemów grzewczych związana z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza;
– modernizacja systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii: biomasy, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, siłowni wiatrowych o mocy do 40 kW;
– wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych, przyjaznych środowisku źródeł energii: zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, zakup i instalacja systemów grzewczych wykorzystujących ciepło odpadowe, zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, zakup i instalacja nowych mikro- i małych elektrowni/siłowni wiatrowych o mocy do 40 kW;

 •    warunki kredytowania: do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Przedmiot kredytowania: Termomodernizacja budynków mieszkalnych:

 •    typy inwestycji:

– termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów poprzez zastosowanie materiałów dociepleniowych wraz z tynkami, obróbkami blacharskimi; możliwe jest też uwzględnienie wymiany stolarki (jeśli jest to wskazane w audycie energetycznym jako niezbędne do uzyskania optymalnego efektu energetycznego) oraz wymiany pokryć dachowych, jeśli stanowi to część systemu docieplenia;
– modernizacja kotłowni oraz instalacji c.o. i c.w.u;

 •    warunki kredytowania: jak wyżej. Linia kredytowa nie dotyczy przedsięwzięć objętych kredytami
     termomodernizacyjnymi udzielanymi w ramach ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Opolskie

Przedmiot kredytowania: Inwestycje energooszczędne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii:

 •     typy inwestycji:

– wymiana istniejących kotłów węglowych na gazowe, olejowe, biomasowe, piece zasilane energią elektryczną, a także węglowe z palnikiem retortowym opalane eko-groszkiem;
– wymiana istniejących kotłów gazowych, olejowych, biomasowych, pieców zasilanych energią elektryczną na urządzenia nowszej generacji;
– instalowanie kotłów i urządzeń opalanych gazem, olejem opałowym, biomasą lub zasilanych energią elektryczną, w tym instalacje kogeneracyjne;
– modernizacja istniejących instalacji c.o. i c.w.u.;
– instalowanie systemów wykorzystujących OZE (energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, hydrotermalną) o mocy do 200 kW;
– podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczych;
– termomodernizacja budynków;

 •     warunki kredytowania: do 90% wartości zadania, ale nie więcej niż 200 tys. zł.

Podkarpackie

Przedmiot kredytowania: Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska:

 •     typy inwestycji:

– termoizolacja budynków, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
– usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających m.in. azbest i ksylamit;
– modernizacja i budowa systemów ciepłowniczych, w tym likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem był węgiel;
– zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów (zakup urządzeń, linii technologicznych, środków transportu odpadów);
– zastosowanie OZE;

 •     warunki kredytowania: do 90% wartości zadania, ale nie więcej niż 170 tys. zł.

Warmińsko-Mazurskie

Przedmiot kredytowania: Inwestycje związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest:

 •     typy inwestycji: wymiana poszyć dachowych lub elewacyjnych z materiałów zawierających azbest, wraz z orynnowaniem;
 •     warunki kredytowania: do 80% kosztów inwestycji i nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowalnych do finansowania ze środków kredytu.

Przedmiot kredytowania: Realizacja inwestycji w zakresie termomodernizacji:

 •     typy inwestycji:

– zmniejszenie zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej dostarczanej do budynków;
– realizacja przedsięwzięć powodujących zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej, tj. sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła;
– wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła;

 •    warunki kredytowania: do 200 tys. zł, ale nie więcej niż 80% wartości inwestycji i nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowalnych do finansowania ze środków kredytu

Wielkopolskie

Przedmiot kredytowania: Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i kogeneracji:

 •     typy inwestycji:

– budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, w tym zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, systemów
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła, kotłów biomasowych, kolektorów słonecznych, systemów kogeneracyjnych;
– instalacje energetyczne, w tym budowa elektrowni wiatrowych (do 2 MW), budowa oraz przebudowa małych elektrowni wodnych (do 2 MW), mająca na celu zwiększenie produkcji energii, budowa instalacji do produkcji energii z biomasy, biogazu i gazu (do 2 MW), zakup i instalacja farm fotowoltaicznych (do 2 MWp), zakup i montaż urządzeń do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne (np. na granulat drzewny, brykiet);

 •   warunki kredytowania: przy budowie systemów zaopatrzenia w ciepło do 1 mln zł, ale nie więcej niż 80%   kosztów inwestycji i nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowalnych; przy instalacjach energetycznych do 5 mln zł, ale nie więcej niż 80% kosztów inwestycji i nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowanych.

Przedmiot kredytowania: Modernizacja systemów grzewczych:

 •   typy inwestycji: modernizacja systemów grzewczych powodująca ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym:

– zakup i montaż kotłowni olejowych, gazowych, gazowo-olejowych;
– wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła (przyłączenie do sieci cieplnej);
– modernizacja systemów grzewczych z zastosowaniem OZE, w tym zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła, kotłów biomasowych (w tym kominków zintegrowanych z wewnętrzną wodną lub powietrzną instalacją c.o., bez kosztów obudowy), kolektorów słonecznych;

 •     warunki kredytowania: do 2 mln zł, ale nie więcej niż 80% kosztów inwestycji i nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowanych.

Przedmiot kredytowania: Zadania z zakresu termomodernizacji:

 •     typy inwestycji:

– realizacja przedsięwzięć powodujących zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania wody użytkowej, strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła/lokalnej sieci ciepłowniczej, tj. sieci ciepłowniczej dostarczającej ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła;
– wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła;
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne);

 •     wymiana elementów budowlanych zawierających azbest na bezazbestowe, usuwanie materiałów azbestowych z budynków;
 •     warunki kredytowania: do 2,5 mln zł, ale nie więcej niż 80% kosztów inwestycji i nie więcej niż wysokość kosztów kwalifikowanych.

Kredyty preferencyjne w PKO Bank Polski

W ofercie banku PKO BP spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe znajdą pomoc w postaci kredytu inwestorskiego „Nasz remont”. Pożyczka może być przeznaczona na remonty lub modernizację budynków mieszkalnych oraz infrastruktury należącej do wspólnoty lub spółdzielni. Dodatkowo, jeżeli spełnione są warunki wynikające z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, kredytobiorca może ubiegać się o premię na spłatę części kredytu z Funduszy Termomodernizacji i Remontów, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt inwestorski może być przeznaczony również na modernizację istniejących lub wprowadzenie wszelkiego rodzaju nowych instalacji, które poprawiają komfort korzystania z nieruchomości. Kredyt jest udzielany na 20 lat. Źródłem spłaty jest fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Zabezpieczeniem spłaty kredytu mogą być wszystkie przewidziane prawem formy zabezpieczeń, przy czym PKO Bank Polski nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego.

Premie w Banku Gospodarstwa Krajowego

Działający w ramach banku Fundusz Termomodernizacji i Remontów wspiera finansowo inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remontowe. Ponadto z jego środków wypłacane są rekompensaty dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których znajdowały się lokale kwaterunkowe.
Pomoc ta jest udzielana w formie:

 •     premii termomodernizacyjnej,
 •     premii remontowej,
 •     premii kompensacyjnej.

Dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Bank Gospodarstwa Krajowego, w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi: Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, SGB-Bank S.A.

Autorka: Sylwia Jeznach


 

pi