envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


smulczynskaWsparcie inwestycji proekologicznych w Polsce kształtuje się bardzo różnie w zależności od regionu. W artykule przedstawiamy aktualne źródła dofinansowania dla poszczególnych województw. 

Rodzaje źródeł dofinansowania

Instytucje, Fundacje Pomocowe i Fundusze Ekologiczne:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – przyznaje pożyczki, dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, umorzenia pożyczek preferencyjnych na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 667, z późn. zm.) zgodnie z priorytetami NFOŚiGW. Jednym z priorytetowych kierunków dofinansowania jest ochrona powietrza. W jego ramach można ubiegać się o wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, m.in. zgodnie z założeniami programu Prosument;
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – istnieją w każdym województwie i wspierają projekty proekologiczne w oparciu o Wspólną Strategię działania NFOŚiGW i WFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r.*, a także w oparciu o własne priorytety przyjęte do realizacji w danym województwie. Oferta funduszy kształtuje się bardzo różnie w zależności od województwa;
 • Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE (wybrane gminy*) – podstawowym celem tego programu jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery przez likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła i wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne, pompy ciepła). Każda gmina borykająca się z problemem zanieczyszczonego powietrza powinna przygotować i wdrażać PONE;
 • kredyty preferencyjne, proekologiczne (banki) – na przełomie maja i czerwca zostały uruchomione w dziewięciu województwach preferencyjne EKOkredyty we współpracy WFOŚiGW z Bankiem Ochrony Środowiska. Warunki kredytowania są różne zależnie od województwa, ale wspólne dla tych działań jest to, że beneficjentem mogą być przede wszystkim osoby fizyczne, zwykli właściciele domów jednorodzinnych. EKOkredyt zapewnia możliwość finansowania do 90% kosztów inwestycji, elastyczny okres kredytowania do 20 lat, a nawet dopłatę do kapitału – do 40% inwestycji.

Programy Pomocowe Unii Europejskiej:

 • Regionalne Programy Operacyjne (urzędy marszałkowskie) – ich podstawowym celem jest podnoszenie konkurencyjności regionów i promowanie zrównoważonego rozwoju przez tworzenie warunków do wzrostu inwestycji na poziomie regionalnym i lokalnym. Działania określone w RPO są koordynowane z działaniami podejmowanymi w ramach pozostałych programów operacyjnych. Wśród priorytetów RPO znajdują się: środowisko oraz inwestycje energetyczne, jednak rodzaj i szczegółowe wytyczne dotyczące inwestycji, na które można uzyskać dotacje, określone są osobno w Regionalnych Programach Operacyjnych wszystkich 16 województw, opracowanych przez samorząd danego województwa;
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (ARiMR oraz samorządy województw, urzędy marszałkowskie) – wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Przegląd źródeł dofinansowania OZE i inwestycji proekologicznych według województw

dolnoDOLNOŚLĄSKIE

1) Środki w ramach programu Prosument:

2) Środki WFOŚIGW we Wrocławiu:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne; przedsiębiorcy i pozostałe osoby prawne posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka do 75% wartości inwestycji;
 • o umorzenie pożyczek mogą ubiegać się JST, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne, a także spółki prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego wynosi 100%;
 • podstawa: strona WFOŚiGW we Wrocławiu: obsługa beneficjentów.

3) Środki WFOŚIGW we Wrocławiu:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki budżetowe; publiczne zakłady opieki zdrowotnej; nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, związki wyznaniowe, fundacje, inne jednostki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, kultury fizycznej, oświatowym, kulturalnym i badawczym;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 25% wartości inwestycji;
 • podstawa: strona WFOŚiGW we Wrocławiu: obsługa beneficjentów.

4) Środki z RPO: Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; przedsiębiorstwa energetyczne, w tym MŚP; organizacje pozarządowe; spółdzielnie mieszkaniowe; jednostki naukowe;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% wartości inwestycji;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020.

kujaKUJAWSKO-POMORSKIE

1) Środki WFOŚiGW w Toruniu:

2) Środki WFOŚiGW w Toruniu:

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie:

 • dla kogo: przedsiębiorstwa; JST, ich związki i stowarzyszenia oraz samorządowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; państwowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% kosztów inwestycji;
 • podstawa: RPO WK-P na lata 2014-2020.

4) EKOkredyty na modernizację źródeł ciepła z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: klienci indywidualni;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 200 000 zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji, m.in. na zakup i montaż kotłów c.o., pomp ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przyłączy i węzłów cieplnych c.o. i c.w.u.; oprocentowanie 2% w skali roku; okres kredytowania do 5 lat; okres realizacji zadania do 18 miesięcy od dnia postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa kujawsko-pomorskiego.

5) EKOkredyty na OZE z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: klienci indywidualni;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 800 000 zł, przy czym nie więcej niż 90% kosztu całkowitego realizowanej inwestycji, m.in. na zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 500 kW, urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW; oprocentowanie 2%; okres kredytowania do 5 lat; okres realizacji zadania do 18 miesięcy od dnia postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa kujawsko-pomorskiego.

lubLUBELSKIE

1) Środki WFOŚiGW w Lublinie:

2) Środki WFOŚiGW w Lublinie:

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji mają JST lub ich związki; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną; maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ew. współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł), jeśli dotyczy, to 95%;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WL 2014-2020.

4) EKOkredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: klienci indywidualni;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji OZE lub przydomowych oczyszczalni ścieków; dotacja – 30% kwoty udzielonego kredytu; maksymalna kwota dotacji w przypadku pomp ciepła i ogniw PV – 50 000 zł, w pozostałych przypadkach – 10 000 zł; oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o 3 p.p.;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa lubelskiego.

lubuLUBUSKIE

1) Środki WFOŚiGW w Zielonej Górze:

2) Środki z RPO: Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa); JST i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia; spółki prawa handlowego będące własnością JST; uczelnie i szkoły wyższe; jednostki naukowe; jednostki badawczo-rozwojowe; instytucje kultury; operatorzy systemu dystrybucyjnego; właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych; rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą; grupy producentów rolnych; jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego); organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze); rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% wartości inwestycji;
 • podstawa: Projekt szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO – Lubuskie 2020.

3) EKOkredyty na realizację inwestycji proekologicznych z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; wspólnoty mieszkaniowe posiadające prawo do dysponowania nieruchomością;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 100% kosztów brutto dla wnioskodawców, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania podatku VAT; do 100% kosztów netto w pozostałych przypadkach; dotacja: 25% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 2500 zł;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa lubuskiego.

4) EKOkredyty na modernizację urządzeń grzewczych z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; wspólnoty mieszkaniowe; nadleśnictwa PGL Lasy Państwowe – będący właścicielami nieruchomości lub podmiotami dysponującymi innym prawem władania nieruchomością;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji i nie więcej niż 100 000 zł dla osób fizycznych oraz 300 000 zł dla pozostałych;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa lubuskiego.

ldzŁÓDZKIE

1) Środki WFOŚiGW w Łodzi: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

2) Środki WFOŚiGW w Łodzi: Dotacje dla państwowych jednostek budżetowych:

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa IV. Gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: JST; związki, porozumienia i stowarzyszenia JST; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; TBS; jednostki naukowe; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; podmioty lecznicze; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; organy administracji rządowej oraz jednostki podległe;
 • rodzaj wsparcia: dotacja m.in. na działania w zakresie zastępowania konwencjonalnych źródeł energii energią z biomasy, biogazu, wiatru, słońca i wód geotermalnych, głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych i przedsięwzięcia pozwalające na poprawę jakości powietrza;
 • podstawa: RPO WŁ na lata 2014-2020.

malMAŁOPOLSKIE

1) Środki w ramach programu Prosument:

2) Środki WFOŚiGW w Krakowie:

3) Środki WFOŚiGW w Krakowie:

 • dla kogo: JST; państwowe jednostki budżetowe; szpitale; hospicja; domy opieki; kościoły; osoby fizyczne; spółdzielnie mieszkaniowe;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka do 100% kosztów;
 • wysokość umorzenia: do 40% na zakup i instalację pomp ciepła o mocy do 40 kW;
 • podstawa: Zasady finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie.

4) Środki z RPO: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; administracja rządowa; jednostki naukowe; uczelnie; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; kościoły; instytucje kultury; spółki prawa handlowego; podmioty lecznicze;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 60% kosztów;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020.

5) EKOkredyty na wymianę kotłów węglowych z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: osoby fizyczne;
 • rodzaj wsparcia: kredyt na wymianę kotła węglowego na olejowy lub gazowy albo na pompę ciepła do 100% kosztów kwalifikowanych; koszty kwalifikowane: do 1100 zł/kW mocy dla kotłów gazowych i olejowych oraz do 3000 zł/kW mocy dla pomp ciepła; dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu: do 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6000 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50% kwoty kredytu;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa małopolskiego.

mazMAZOWIECKIE

1) Środki WFOŚiGW w Warszawie: program OA – 7 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”:

2) Środki WFOŚiGW w Warszawie: program OA – 8 „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”:

3) Środki z RPO: Oś IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; administracja rządowa; przedsiębiorstwa; uczelnie, szkoły wyższe; zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty; TBS; organizacje pozarządowe; Lasy Państwowe; podmiot, który wdraża instrumenty finansowe;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych na inwestycje pozwalające na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz poprawę jakości powietrza;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020.

opoOPOLSKIE

1) Środki WFOŚiGW w Opolu:

2) Środki WFOŚiGW w Opolu:

 • dla kogo: osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne; państwowe jednostki budżetowe;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka płatnicza lub pożyczka inwestycyjna do 95% kosztów, nie niższa niż 50 000 zł;
 • wysokość umorzenia: 25% publiczne jednostki organizacyjne ochrony zdrowia i opieki społecznej; 20% niepubliczne jednostki organizacyjne; 10% pozostałe jednostki;
 • podstawa: Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Opolu.

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: JST, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; przedsiębiorstwa;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% kosztów inwestycji pozwalających na poprawę jakość powietrza przez wsparcie transportu publicznego, zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, zwiększenie efektywności energetycznej małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO na lata 2014-2020.

4) EKOkredyty na inwestycje energooszczędne i OZE z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej; gospodarstwa rolne; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 90% wartości zadania, jednak nie więcej niż 100 000 zł dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 200 000 zł dla pozostałych; kwota kredytu oraz oprocentowanie uzależnione od inwestycji; okres kredytowania do 8 lat; okres realizacji inwestycji do 1 roku od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa opolskiego.

podkaPODKARPACKIE

1) Środki WFOŚiGW w Rzeszowie:

2) Środki z RPO: Oś priorytetowa 3. Czysta energia:

 • dla kogo: jednostki sektora finansów publicznych; inne podmioty z wyłączeniem przedsiębiorstw;
 • rodzaj wsparcia: projekty nieobjęte pomocą publiczną – do 85% wydatków kwalifikowalnych, projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi zasadami; działania mające na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w generacji rozproszonej, zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, obniżenie emisyjności pyłów i poprawa jakości powietrza w ośrodkach miejskich województwa;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020.

3) EKOkredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: wszyscy ubiegający się, realizujący zadania na terenie woj. podkarpackiego;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 90% kosztów zadania i nie więcej niż 170 000 zł, m.in. budowa małych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, modernizacja i budowa systemów ciepłowniczych, w tym likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem był węgiel; oprocentowanie 1,22 stopy redyskontowej weksli; okres kredytowania do 8 lat; okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa podkarpackiego.

podlaPODLASKIE

1) Środki WFOŚiGW w Białymstoku – Ochrona atmosfery:

 • dla kogo: osoby fizyczne; osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; JST;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka nisko oprocentowana udzielana przez BOŚ lub pożyczka udzielana na zadania dofinansowywane ze środków UE lub dotacja do 60% kosztów rzeczywistych zadania;
 • podstawa: strona internetowa WFOŚiGW w Białymstoku.

2) Środki z RPO: Oś V Gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; producenci rolni; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe, JST, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną; podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną, a przy projektach objętych pomocą publiczną: mikro i małe przedsiębiorstwa (70%), średnie przedsiębiorstwa (60%);
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020.

3) EKOkredyty na inwestycje z zakresu ochrony środowiska z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: osoby prawne oraz osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 80% kosztów zadania i nie więcej niż: 100 000 zł – dla osób fizycznych; 300 000 zł – dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; 500 000 zł – dla JST (na zadania związane z zapobieganiem klęskom żywiołowym oraz usuwaniem ich skutków); oprocentowanie WIBOR 3M pomniejszony o 1 p.p.; okres kredytowania do 5 lat; decyzję o udzieleniu kredytu preferencyjnego podejmuje bank, po wcześniejszym zaakceptowaniu danego zadania przez Wojewódzki Fundusz;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa podlaskiego.

pomoPOMORSKIE

1) Środki w ramach programu Prosument: dla kogo: JST,

 • ich związki i stowarzyszenia; spółki prawa handlowego, w których JST posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych JST wskazanych w ustawach; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka z dotacją do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym w formie dotacji do 20% dla instalacji do produkcji ciepła (od 2017 r. – do 15%) oraz do 40% (od 2017 r. – do 30%) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej;
 • podstawa: nowy konkurs „Prosument dla Pomorza”.

2) Środki WFOŚiGW w Gdańsku:

 • dla kogo: pożyczkobiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka do 80% wartości inwestycji; umorzenie: do 25% dla JST i innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami oraz do 15% dla przedsiębiorców;
 • podstawa: Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

3) Środki WFOŚiGW w Gdańsku:

4) Środki z RPO: Oś priorytetowa 10. Energia:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; podmioty wykonujące zadania JST; JST działające w porozumieniach ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi; jednostki administracji rządowej; organizacje pozarządowe; instytucje edukacyjne; przedsiębiorcy; grupy producentów rolnych itd.;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% kosztów inwestycji pozwalających na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych poprzez głęboką modernizację, zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej, zwiększenie sprawność funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej i redukcję emisji zanieczyszczeń;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020.

sloŚLĄSKIE

1) Środki WFOŚiGW w Katowicach:

 • dla kogo: pożyczkobiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych (łącznie z ew. dotacją);
 • wysokość umorzenia: do 40% wykorzystanej pożyczki pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego (JST – do 45%) lub 20% bezwarunkowo;
 • podstawa: Zasady udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

2) Środki WFOŚiGW w Katowicach:

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: JST, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych; podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; TBS;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych projektów pozwalających m.in. na zwiększenie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym i mieszkaniowym przez głęboką, kompleksową modernizację oraz na zwiększenie udziału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WŚI 2014-2020.

swieŚWIĘTOKRZYSKIE

1) Środki WFOŚiGW w Kielcach:

2) Środki WFOŚiGW w Kielcach: Program dla osób fizycznych:

3) Środki z RPO Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia:

 • dla kogo: JST; mikro i małe przedsiębiorstwa; duże przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub zakład na terenie woj. świętokrzyskiego; uczelnie; związki i stowarzyszenia JST; podmioty lecznicze; państwowe jednostki budżetowe; instytucje kultury;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji, których celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WŚ w latach 2014-2020.

warWARMIŃSKO-MAZURSKIE

1) Środki w ramach programu Prosument:

2) Środki WFOŚiGW w Olsztynie:

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna:

 • dla kogo: przedsiębiorstwa; JST, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; inne podmioty posiadające osobowość prawną;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji pozwalających na wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem, obniżenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych i zapotrzebowania na ciepło w zabudowie mieszkaniowej, zwiększenie skojarzonego wytwarzania energii cieplnej, spadek emisji gazów cieplarnianych;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WW-M na lata 2014-2020.

4) EKOkredyty na inwestycje w zakresie OZE z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

 • dla kogo: osoby fizyczne; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i JST oraz utworzone przez nie jednostki organizacyjne; jednostki posiadające osobowość prawną; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
 • rodzaj wsparcia: kredyt do 100 000 zł dla osób fizycznych i do 300 000 zł dla pozostałych kredytobiorców; kwota kredytu nie może przekroczyć 80% kosztów inwestycji oraz nie może być wyższa niż wysokość kosztów kwalifikowanych do finansowania ze środków kredytu; oprocentowanie 0,5 WIBOR 3M powiększone o 2 p.p.; okres kredytowania do 5 lat; okres realizacji zadania do 12 miesięcy od daty postawienia przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy;
 • podstawa: Zasady udzielania EKOkredytów dla województwa warmińsko-mazurskiego.

wielWIELKOPOLSKIE

1) Środki WFOŚIGW w Poznaniu:

2) Środki WFOŚIGW w Poznaniu:

3) Środki z RPO: Oś priorytetowa 3. Energia:

 • dla kogo: JST i ich związki; jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną; państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe; przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); szkoły wyższe; spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną); podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych; uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego; podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% wartości inwestycji;
 • podstawa: WRPO na lata 2014-2020. Szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego.

4) EKOkredyty na modernizację systemów grzewczych z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

5) EKOkredyty na inwestycje w zakresie OZE z dopłatami BOŚ Banku poprzez WFOŚiGW:

zachoZACHODNIOPOMORSKIE

1) Środki WFOŚIGW w Szczecinie:

 • dla kogo: pożyczkobiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy mogą zawrzeć umowę cywilnoprawną;
 • rodzaj wsparcia: pożyczka do 100% wartości inwestycji;
 • umorzenie do 30% wysokości pożyczki (nie więcej niż 0,5 mln zł) dla: JST; związków międzygminnych oraz stowarzyszeń JST; komunalnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek prawa handlowego, w których JST mają ponad 50% udziałów lub akcji; spółek wodnych; podmiotów realizujących zadania na rzecz samorządów; wspólnot mieszkaniowych; publicznych
 • szkół wyższych;
 • podstawa: Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Szczecinie.

2) Środki WFOŚIGW w Szczecinie:

3) Środki z RPO: II Gospodarka niskoemisyjna:

 • dla kogo: przedsiębiorcy; JST oraz ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; jednostki sektora finansów publicznych; szkoły wyższe; kościoły i związki wyznaniowe; wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe; instytucje oświatowe i opiekuńcze; zakłady opieki zdrowotnej; grupy producentów rolnych; organy administracji rządowej prowadzące szkoły; organizacje pozarządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; partnerstwa wymienionych podmiotów;
 • rodzaj wsparcia: dotacja do 85% wartości inwestycji pozwalających na zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, spadek emisji gazów cieplarnianych;
 • podstawa: Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WZ 2014-2020. 

Opracowanie redakcyjne na podstawie referatu dr inż. Małgorzaty Smuczyńskiej, sekretarza zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, oraz innych materiałów PORT PC.

 


 

pi