envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa46Pytanie: Czy dla nowo wznoszonych budynków wymagane jest spełnienie tylko całkowitego maksymalnego wskaźnika EP, czy również poszczególnych wartości cząstkowych?
Odpowiada: dr inż. Michał Strzeszewski – Dyrektor ds. badań i rozwoju SANKOM Sp. z o.o., współautor programu Audytor OZC

Najkrócej rzecz ujmując: wystarczy, że wartość wskaźnika EP dla budynku nowo wznoszonego nie przekroczy określonej wartości maksymalnej. Natomiast nie jest wymagane oddzielne nieprzekraczanie wartości cząstkowych.

Pewne wątpliwości w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2]. Niefortunnie użyto w nim określenia „cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP", w związku z tym niektóre osoby były przekonane, że konieczne jest nie tylko spełnienie wymagania dotyczącego całkowitego maksymalnego wskaźnika EP, ale również nieprzekroczenie osobno każdej wartości cząstkowej – czyli oddzielnie na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, oddzielnie na potrzeby chłodzenia i oddzielnie na potrzeby oświetlenia.
Jednak dokładna analiza tekstu rozporządzenia nie potwierdzała takiej interpretacji. § 328 ust. 1 pkt. 1. ww. rozporządzenia mówił, że wartość wskaźnika EP powinna być mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3. Natomiast wartości cząstkowe (mimo, że niefortunnie nazwane „maksymalnymi"), służą jedynie do określenia całkowitej wartości granicznej wskaźnika EP. W rozporządzeniu nie było wyraźnego zapisu o konieczności spełniania wymagań cząstkowych.
Poza tym, ponieważ wartość graniczna wskaźnika określana jest jako suma wartości cząstkowych, spełnienie poszczególnych wartości cząstkowych automatycznie gwarantowałoby spełnienie warunku wskaźnika całkowitego i nie byłoby sensu tworzenia osobnego wymagania. Rozporządzenie z 14 listopada 2017 r. [3] ostatecznie rozwiało wymienione wyżej wątpliwości. Obecne sformułowanie wymagania w tym zakresie nie pozostawia już najmniejszych wątpliwości, że wystarczy spełnić tylko wymaganie całkowitego wskaźnika EP. Tzn. „oszczędności" w ramach jednej z grup funkcji mogą być „wykorzystane" w ramach innej. Przy okazji zamieniono wyrażenie „jest mniejsza" na „jest mniejsza lub równa", co dodatkowo porządkuje to wymaganie, sprawiając, że wymaganie jest jednoznacznie spełnione w przypadku uzyskania wskaźnika EP dokładnie równego wartości maksymalnej (przy danej dokładności podawania wyniku obliczeń).
W związku z wyżej wymienioną korektą sformułowania w rozporządzeniu, w programie Audytor OZC [1] nie było potrzeby wprowadzania zmian, ponieważ Autorzy programu po dokładnej analizie zapisów wcześniejszego rozporządzenia nie podzielali przekonania o konieczności spełnienia wymagań cząstkowych. 

47

Literatura:
[1] Wereszczyński P., Strzeszewski M. et al.: Audytor OZC 6.9 Pro. Program wspomagający obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku oraz sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą oraz wyznaczanie świadectw energetycznych. Podręcznik użytkownika.
SANKOM Sp. z o.o. (Podręcznik można pobrać ze strony www.sankom.pl). Warszawa, 2018.
[2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa o Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2013 poz. 926).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017 poz. 2285).

 


 

pi