envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa42Pytanie: Dlaczego w przesłanym pliku program Audytor OZC zalicza powierzchnię użytkową pokoi i łazienek do powierzchni użytkowej usług (PUU), a nie do powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)?

Odpowiada:
dr inż. Michał Strzeszewski – Dyrektor ds. badań i rozwoju SANKOM Sp. z o.o., współautor programu Audytor OZC.

43

Program Audytor OZC [1] od wersji 6.7 Pro posiada funkcję określania powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) i powierzchni użytkowej usług (PUU) budynku.
Program próbuje podpowiedzieć czy daną powierzchnię użytkową traktować jako PUM, czy PUU, uwzględniając zapisy ustawy Prawo budowlane [2] oraz rozporządzenia wykonawczego: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3].
PUM to powierzchnia użytkowa mieszkań, a mieszkanie zgodnie z „Warunkami technicznymi" to zespół pomieszczeń umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.
Algorytm proponowania klasyfikacji powierzchni użytkowej do PUM lub PUU w programie jest następujący: pomieszczenia typu pokój, sypialnia czy łazienka są klasyfikowane albo do PUM albo do PUU w zależności od typu budynku. Do PUM są klasyfikowane tylko w przypadku wybrania typu budynku:

  • jednorodzinny,
  • wielorodzinny.

44W pozostałych przypadkach program proponuje PUU.
W przesłanym pliku został wybrany typ budynku „Inny mieszkalny". Ten typ został przewidziany w programie na wszelki wypadek, gdyby nie udało się zaklasyfikować budynku (względnie jego strefy) do żadnego z innych dostępnych typów. A więc skoro wybrano typ budynku „Inny mieszkalny", to program zakłada, że nie jest to ani budynek jednorodzinny, ani wielorodzinny i w konsekwencji, że nie ma w nim mieszkań w rozumieniu ww. aktów prawnych.
W przypadku budynków o różnych funkcjach, najlepiej jest założyć odpowiednie strefy (rys. 1.) i ustalić w nich odpowiednie typy stref budynku (rys. 2.).
W oknie Pomieszczenie dostępne jest pole Typ powierzchni użytkowej (rys. 3.). Proponowany przez program typ wyświetlany jest zieloną czcionką. Jeśli użytkownik uzna propozycję programu za nietrafioną, może ręcznie wybrać inny typ. Będzie on wyświetlany czcionką czarną.

Literatura:
[1] Wereszczyński P., Strzeszewski M. et al.: Audytor OZC 6.9 Pro. Program wspomagający obliczanie projektowego obciążenia cieplnego budynku oraz sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą oraz wyznaczanie świadectw energetycznych. Podręcznik użytkownika. SANKOM Sp. z o.o. (Podręcznik można pobrać ze strony www.sankom.pl). Warszawa, 2018.
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzU 2018 poz. 1202).
[3] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (DzU 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

 

 


 

pi