envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement18 12W artykule omówiłem tematykę urządzeń zabezpieczających przed wtórnym skażeniem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, skupiając się przede wszystkim na zaworach zwrotnych antyskażeniowych, choć oczywiście nie są to jedyne rozwiązania techniczne i urządzenia, które w celu zabezpieczenia sieci zapewniają blokadę przepływu zwrotnego. Temat nie jest nowy, ale jak pokazuje praktyka, zarówno dobór, jak i zastosowanie zaworów antyskażeniowych wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Warto więc zebrać tę wiedzę w pigułce, przypominając ogólne wytyczne doboru tych urządzeń i aspekty związane z projektowaniem instalacji wymagających adekwatnych zabezpieczeń.

Zawory zwrotne antyskażeniowe bywają nazywane zaworami zwrotnymi lub zaworami antyskażeniowymi, jednak w nomenklaturze technicznej tylko pełna nazwa: „zawór zwrotny antyskażeniowy” jest poprawna. Zawsze są one bowiem zaworami zwrotnymi, a ich zasadniczym zadaniem jest zabezpieczenie sieci dystrybucyjnej przed wtórnym skażeniem wody. Z uwagi na to mają specjalną konstrukcję. Nie są to zatem „zwykłe” zawory zwrotne, instalowane np. przy pompie obiegowej i w innych miejscach instalacji (rys. 1).19 12

Zawór zwrotny antyskażeniowy, niezależnie od tego, jakiego jest typu (o czym dalej), umożliwia przepływ czynnika tylko w jednym kierunku – montowany jest tak, aby przepływ był możliwy ze strony pierwotnej, którą jest zabezpieczana sieć, na stronę wtórną, do której czynnik jest doprowadzony i w której poddawany może być różnym procesom cieplnym i chemicznym. Na korpusie takiego zaworu znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu czynnika.

Skąd się bierze ryzyko wtórnego skażenia wody?
Wspomniane procesy cieplne i chemiczne mają wpływ na jakość wody. Dlatego założenie, że skoro w sieci pierwotnej jest woda zdatna do picia, to w sieci wtórnej, w naturalny sposób, też musi być woda zdatna do picia, niekoniecznie jest prawdziwe. Sieć pierwotna, np. sieć dystrybucyjna wody (wodociąg), może być podłączona do wewnętrznej instalacji ogrzewczej, z której jest napełniana. A instalacja ogrzewcza, oprócz znacznie wyższych temperatur pracy, co już jest traktowane jako potencjalne zanieczyszczenie, może zawierać – oprócz wody sieciowej – inne substancje chemiczne, ciała stałe, rozpuszczone gazy inne niż powietrze itp. Substancje i ciała te mogą powstawać w wyniku np. korozji elektrochemicznej, utleniania, erozji itp. Ponadto instalacja może pracować na wodnym roztworze glikolu. Podobnie rzecz ma się w przypadku zabezpieczania np. urządzeń AGD, takich jak pralki, zmywarki itp., gdzie woda zanieczyszczona jest detergentami. W przypadku instalacji c.w.u. może dochodzić do rozwoju flory mikrobiologicznej, zwłaszcza w objętościach wody stojącej – zasobnikach. Co oczywiste, czynnik taki nie może się dostać z powrotem do sieci dystrybucyjnej. Właśnie przed tym zabezpieczają zawory zwrotne antyskażeniowe – w sieci pierwotnej nie może być produktów pracy sieci wtórnej.

! Przepływ zwrotny nie jest naturalną sytuacją i związany jest ze zmianą stosunków ciśnień po obu stronach – ciśnienie po stronie pierwotnej spada poniżej ciśnienia po stronie wtórnej.

Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne, ale generalnie można je podzielić na:

 • zewnętrzne, tj. występujące w sieci pierwotnej; może tu nastąpić np. rozszczelnienie sieci przewodów, awaria urządzeń zapewniających ciśnienie, duży rozbiór wody w systemie (pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego) itp., powodujące spadek ciśnienia – tzw. zalewarowanie;
 • wewnętrzne, tj. występujące w sieci wtórnej; mogą być skutkiem np. wysokiego ciśnienia hydrostatycznego z uwagi na dużą wysokość budynku i dużą wysokość słupa wody w sieci wewnętrznej – jest to tzw. ciśnienie zwrotne.

21 12Regulacje prawne – trochę historii
Tematyka zabezpieczania wody przed wtórnym skażeniem nie jest zagadnieniem nowym, ale usystematyzowane, techniczne podstawy tej wiedzy zostały sformułowane dopiero w 1981 r. przez Gerarda Montout [2]. Podzielił on płyny na kategorie, w zależności od stopnia zagrożenia dla zdrowia człowieka, a także podał sposoby technicznego zabezpieczenia w oparciu o ten podział. Zbiór zasad opartych na tym opracowaniu został wydany w roku 1985 przez EurEau (Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Usług Wodnych). Zasady te, zwane metodą Montout, zostały przyjęte jako podstawy do sporządzenia przedmiotowych norm europejskich i krajowych, w tym:

 • normy polskiej [6],
 • zbioru norm niemieckich DIN [5],
 • normy ogólnoeuropejskiej [13], wprowadzonej w późniejszym czasie.

Norma [13] dotyczy zabezpieczenia sieci pierwotnej. Ponadto rodzina norm z serii [14] podaje wymagania dotyczące zabezpieczania instalacji wewnętrznych i zabezpieczania ich przed wzajemnym oddziaływaniem. Norma ta nie jest powołana w Warunkach Technicznych [15].
Norma PN-B-01706:1992/Az1:1999. Jeśli chodzi o wspomnianą normę polską [6], to jej pierwotna postać, przed wprowadzeniem w życie załącznika Az1, pozbawiona była zapisów dotyczących zaworów antyskażeniowych, aczkolwiek była w niej mowa o zaworach zwrotnych. W pkt 4.3 zapisano tam:
Zawory zwrotne należy instalować we wszystkich miejscach instalacji, które wymagają zabezpieczenia przed skutkami zmiany kierunku przepływu wody, a szczególnie w następujących miejscach: za zestawem wodomierzowym (licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody, a przed pierwszym punktem czerpalnym) oraz w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody i centralnego jej podgrzania.

Wprowadzając załącznik Az1, doprecyzowano tematykę zabezpieczania instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem przez przepływ zwrotny, przy tym jasno określając, że: Zawory zwrotne wymienione w pkt. 4.3 normy PN-92/B-01706 powinny być co najmniej typu EA (z możliwością nadzoru).
W zależności od konstrukcji, rozwiązania techniczne zostały tam pogrupowane na rodziny, a w ramach rodzin wyszczególniono typy urządzeń. W ten sposób każde rozwiązanie techniczne uzyskało symbol w postaci dwóch liter – od oznaczenia rodziny i typu. Ponadto w normie podano klasyfikację płynów z punktu widzenia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia człowieka – od numeru 1 (woda przeznaczona do picia przez ludzi) do numeru 5 (płyny stanowiące duże zagrożenia dla zdrowia człowieka). Zaprezentowano także matrycę wskazującą, w jakim stopniu dane rozwiązanie techniczne zapewnia ochronę dla danej kategorii płynu.

Od obowiązku do dobrowolności. W ówczesnym czasie stan prawny pozwalał na nakładanie, w określonych przypadkach, obowiązku stosowania polskich norm [3]. Tak też stało się z omawianą normą polską [6] – decyzją Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm [16]. W ślad za tym analogiczne zapisy pojawiły się w nowych Warunkach Technicznych z 2002 r. [15], aczkolwiek, po wejściu w życie nowelizacji ustawy o normalizacji, wszystkie normy zyskały status dobrowolności stosowania [3].

Warto też wspomnieć, że w 2001 r. COBRTI Instal opublikował pracę [18] szczegółowo opisującą zagadnienie, jako komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. W tym czasie zawory zwrotne antyskażeniowe zaczęły zyskiwać na popularności.

! Obecnie aktualna norma z zakresu zabezpieczania przed wtórnym skażeniem to norma [13]. Zastąpiła ona normę [6]. Główne wytyczne w obu tych dokumentach są jednak bardzo podobne.

Kategorie płynów, typy zaworów antyskażeniowych i ich zastosowania
Norma [13] wyróżnia pięć kategorii płynów w zależności od potencjalnego zagrożenia stwarzanego dla ludzi. Im większe zagrożenie, tym wyższy numer kategorii płynu. I tak: 

 • kategoria 1 to woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi, wypływająca bezpośrednio z sieci wodociągowej; w tej kategorii nie wymaga się stosowania zabezpieczeń, w pozostałych – tak;
 • kategoria 2 to płyn niestanowiący zagrożenia dla zdrowia człowieka, zdatny do konsumpcji, łącznie z wodą z instalacji wodociągowej, gdzie mogły nastąpić zmiany w smaku, zapachu, barwie lub temperaturze wskutek podgrzania lub schłodzenia;
 • kategoria 3 to płyn stanowiący ewentualne zagrożenie dla zdrowia człowieka z powodu obecności jednej lub wielu substancji szkodliwych;
 • kategoria 4 to płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka z powodu obecności jednej lub wielu substancji toksycznych lub bardzo toksycznych albo jednej lub wielu substancji radioaktywnych, mutagennych bądź rakotwórczych;
 • kategoria 5 to płyn stanowiący zagrożenie dla zdrowia człowieka ze względu na obecność substancji mikrobiologicznych bądź wirusowych.

22 12Norma podaje też klasyfikację kategorii płynu w zależności od instalacji, w której on występuje. Dane te zebrano w tabeli 3. Ponadto norma [13] dzieli rozwiązania techniczne zabezpieczające przed wtórnym skażeniem na osiem rodzin (od A do L), w ramach których występują jeszcze dodatkowe typy, zgodnie z tabelą 1. Widać, że gdy mówimy o zabezpieczeniu przed wtórnym skażeniem poprzez blokadę przepływu zwrotnego, to stosowane są też inne rozwiązania techniczne i urządzenia/zawory, nie tylko zawory zwrotne anstyskażeniowe. Tabela 2 w połączeniu z tabelą 1 pozwalają określić, jakiego stopnia zabezpieczenie jest wymagane dla każdego typu instalacji i zastosowanego w niej medium.

Praktyka a zalecenia
Jak wspomniałem wcześniej, w praktyce dobór i stosowanie zaworów antyskażeniowych niekiedy pozostawiają jeszcze sporo do życzenia. Analizując ofertę rynkową firm, jak również dane dotyczące udziału w rynku poszczególnych rozwiązań technicznych w zakresie zabezpieczania przed wtórnym skażeniem, można dojść do wniosku, że jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest antyskażeniowy zawór zwrotny klasy EA. Dlaczego tak jest i czy słusznie? No cóż – wytyczne branżowe, opracowania techniczne, w końcu same urządzenia są od dawna dostępne. Problem tkwi w stanie prawnym, którego wynikiem jest stan faktyczny i ogólna wiedza oraz świadomość uczestników procesu budowlanego. Ten stan prawny jest dość ogólny. We wspomnianych Warunkach Technicznych [15] zapisano, iż:

 • §113 pkt. 7: Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym,
 • §115 pkt.2: Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w par. 113, ust. 7.

Nie ma tu więc precyzyjnego określenia typu urządzenia, a jedynie odnośnik do normy [13]. Między innymi z powodu ogólności tego zapisu projektanci nie zawsze określają typ urządzenia, a stąd przy realizacji inwestycji najprostsza droga do... zastosowania najprostszego zaworu zwrotnego antyskażeniowego, tj. właśnie klasy EA. Tymczasem zawór ten powinien być wykorzystywany tylko w określonych przypadkach i określonych instalacjach, tych najmniej „ryzykownych”.

! Warto zauważyć, że takie bagatelizowanie wymagań przez uczestników procesu budowlanego,nawet gdy z pozoru nie są one doprecyzowane czy obowiązkowe, to prosta droga do odpowiedzialności zawodowej w przypadku „W”.

Przypomnę, że zgodnie z art. 81 i 5 prawa budowlanego [17]: Obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający m. in. bezpieczeństwo użytkowania oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

Ponadto, jeśli przyjrzeć się zapisom wspomnianej normy [13] (abstrahując od faktu braku obowiązku stosowania polskich norm [3]), to precyzyjnie opisuje ona to zagadnienie (wytyczne zebrano w tabelach 1 i 2). Z zaleceń wynika na przykład, że jeśli sieć pierwotna zasila wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, to zastosowany może być zawór klasy EA. Natomiast gdy ta sama sieć zasila instalację ogrzewczą, to ten zawór zastosowany być już nie może, a w praktyce często tak właśnie jest.

Dla omawianych urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym opracowane są odpowiednie normy przedmiotowe, podające zakresy stosowania, wymiary, właściwości i – co ważne – wymagania hydrauliczne, mechaniczne, akustyczne itp. Są to dokumenty [8-13].

Wskazówki praktyczne
Przy doborze i montażu urządzeń zabezpieczających przez wtórnym skażeniem z uwagi na możliwy przepływ zwrotny warto pamiętać o kilku poniższych zasadach:

 • zabezpieczenie powinno być zainstalowane:
  – w punkcie początkowym sieci wtórnej
  – za zestawem wodomierza głównego od strony sieci pierwotnej,
  – w każdym punkcie czerpalnym (przybory sanitarne oraz urządzenia AGD, przy czym większość takich urządzeń wyposażona jest w indywidualne systemy zabezpieczające),
  – na odgałęzieniach zasilających wyposażenie specjalne i dodatkowe, takich jak: instalacja hydrantowa, instalacja zraszania ogrodowego, basen, zespół kotłowy, przyłącze węża do spłukiwania posadzki itd.,
  – na odgałęzieniach zasilających część produkcyjną lub usługową,
  – w innych urządzeniach technologicznych, które najczęściej występują w lokalach użytkowych na parterze budynku;
 • urządzenie musi być dobrane prawidłowo z punktu widzenia kategorii płynu, którego przepływ zwrotny może skażać sieć pierwotną – tutaj należy kierować się przytoczonymi wcześniej wytycznymi zawartymi w normie [13];
 • dla niektórych urządzeń należy zapewnić odpływ do kanalizacji, np. dla urządzeń klasy CA i BA;
 • w zależności od rozwiązania, należy je montować w odpowiedniej pozycji – niektóre zawory mogą pracować w dowolnej pozycji, inne nie;
 • w zależności od rozwiązania, należy stosować dodatkowe urządzenia, np. zawory odcinające i/lub filtry, które wspólnie tworzą tzw. zespół zabezpieczający – norma [13] podaje te wymagania i tak np. dla urządzeń klasy EA należy stosować zawory odcinające.

Ponadto bardzo ważne jest, aby stosować wyroby, dla których producent jest w stanie wylegitymować się odpowiednimi dokumentami dopuszczeniowymi i certyfikatami [4]. W przypadku omawianych urządzeń jest to o tyle istotne, że dedykowane dla nich normy nie są niestety normami zharmonizowanymi i nie ma ścisłych wytycznych co do zakresu parametrów technicznych, które są wymagane do deklarowania dla tych wyrobów, a tym samym – do weryfikowania przez jednostką certyfikującą. Ponadto urządzenia te, w zależności od przeznaczenia, mogą podlegać np. 3 lub 4 systemowi oceny zgodności właściwości użytkowych, a to oznacza, że nie w każdej sytuacji jest prawnie wymagane zweryfikowanie parametrów technicznych na zgodność z właściwą normą odniesienia przez zewnętrzną jednostkę badawczą [4]. W praktyce oznacza to, że nierzadko urządzenia takie wcale nie są badane.

Materiały źródłowe:
[1] Materiały katalogowe i prasowe firmy Herz
[2] Montout G., Larquier M.: La protection des distributions d’eau, Eyrolles, Paris 1981
[3] Muniak D.: „Polskie Normy – (nie)obowiązkowość stosowania”, „Polski Instalator” 9/2021 (297), str. 38-41
[4] Muniak D.: „Jakie ten wyrób ma parametry? Wprowadzanie i udostępnianie na rynku wyrobów budowlanych z segmentu HVAC”, „Polski Instalator” 1-2/2022 (300), str. 30-32; 3/2022 (301), str. 36-40; 4-5/2022 (302), str. 32-36; 6/2022 (303), str. 32-36
[5] Norma DIN 1988: Technishe regeln fur trinkwasser-installationen (TRWI), Teil 1, bis 8 (Codes of Practice for Drinking Water Installations)
[6] PN-B-01706:1992/Az1:1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
[7] PN-EN 12729:2005: Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia – Rodzina B, typ A
[8] PN-EN 13959:2005: Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach DN 6 do DN 250 – Rodzina E, typ A, B, C i D
[9] PN-EN 14367:2005: Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nie regulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia – Rodzina C, typ A
[10] PN-EN 14451:2020-12: Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do spożycia przez przepływ zwrotny – Liniowe przerywacze próżni od DN 10 do DN 50 włącznie – Rodzina D, typ A [
11] PN-EN 14452:2005: Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20 – Rodzina D, typ B
[12] PN-EN 14454:2005: Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża DN 15 do DN 32 – Rodzina H, typ A
[13] PN-EN 1717:2003: Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny
[14] PN-EN 806: Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 02.75.690 z późn. zm.)
[16] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (DzU nr 51, poz. 617 z 2000 r.)
[17] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU 1994 nr 89, poz. 414, z późn. zm.)
[18] Wymagania Techniczne Cobrti Instal, Zeszyt 1: Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem: komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999, COBRTI Instal, Warszawa 2001


 

pi