envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


21Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Krajowe punkty kontaktowe (KPK) określają, w jaki sposób każde państwo członkowskie przyczyni się do osiągnięcia celów UE do 2030 r., ustanowionych w pakiecie na rzecz czystej energii. Powinny one obejmować m.in. plany promowania efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej, a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG). Na podstawie otrzymanych NECP Komisja Europejska przedstawiła obecnie zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, a także ogólną analizę tego, czy cele UE do 2030 r. zostaną osiągnięte dzięki obecnym krajowym propozycjom politycznym.

Ogólna analiza i zalecenia Komisji
‒ Efektywność energetyczna. Tylko 5 państw członkowskich (Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia i Hiszpania) przedstawiło plany, które w wystarczającym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów 2030. Zagregowane plany UE-28 prowadzą do osiągnięcia w 2030 roku oszczędności między 26,3% a 30,7%, zamiast docelowego 32,5% zmniejszenia zużycia energii. Według Komisji Europejskiej, polityki nakreślone w krajowych punktach kontroli już koncentrują się na zwiększaniu oszczędności energii w budynkach, jednak niektóre państwa członkowskie powinny to robić szybciej.
Emisja gazów cieplarnianych. Przewidziane polityki są już zgodne z celem redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40%.
Energia odnawialna. Zagregowane plany UE-28 prowadzą do osiągnięcia udziału energii odnawialnej między 30,4% a 31,9% zużycia energii, poniżej celu 32% na 2030 r. Komisja Europejska zwróciła uwagę państwom członkowskim, że KPK powinny odzwierciedlać roczny wzrost ogrzewania ze źródeł odnawialnych, co jest promowane w dyrektywie dotyczącej odnawialnych źródeł energii i promować także odzysk ciepła.

Odniesienie do sytuacji w Polsce
Zalecenia Komisji Europejskiej są szczególnie ważne w chwili, kiedy w Polsce została uchwalona nowelizacja ustawy o OZE. Trwające obecnie prace nad strategią rozwoju ciepłownictwa w Polsce są doskonałą okazją do poważnego potraktowania kwestii ciepła z OZE. Pewnym stereotypem jest traktowanie OZE wyłącznie jako źródeł do wytwarzania energii elektrycznej, tymczasem ciepło to także energia, dzięki której szybciej można osiągnąć zakładane cele udziału OZE w bilansie energetyczny kraju. Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) przekazało do Ministerstwa Energii założenia do Projektu Ustawy o cieple z OZE. Dokument powstał w oparciu o niemiecką „Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz” (Ustawa o cieple z OZE), po uwzględnieniu polskich realiów i skonsultowaniu ze środowiskiem grzewczym oraz niezależnymi ekspertami reprezentującymi wyższe uczelnie w Polsce. Projekt ten dotyczy zarówno ciepła systemowego, jak też rozproszonych źródeł ciepła. Po kilku latach projekt ten wymaga aktualizacji i przepracowania, ale w świetle zaleceń Komisji Europejskiej i wobec realnego zagrożenia niewypełnienia przez Polskę zobowiązań co do udziału OZE w energetyce, warto rozpocząć poważne prace na tym aktem prawnym, którego brakuje w ciepłownictwie w Polsce. Przykładem polityki, która może się odnosić do wszystkich krajów UE, jest promowanie modernizacji zainstalowanego zapasu starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych. Należy pamiętać, że pakiet „Czysta energia” został już przyjęty na szczeblu UE i nie podlega przeglądowi.

20Co dalej?
Zgodnie z zaleceniami, do 31 grudnia 2019 r. państwa członkowskie mają przedłożyć Komisji Europejskiej ostateczne KPK. Corocznie Komisja Europejska będzie monitorować ogólny postęp krajów UE w osiąganiu celów pakietu czystej energii, natomiast co dwa lata państwa członkowskie będą informować Komisję o postępach we wdrażaniu swoich krajowych wskaźników efektywności.
Oprac. SPIUG


 

pi