envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa24Budowa obiektu wielkokubaturowego, jak hala przemysłowa czy magazyn, wiąże się z podejmowaniem licznych decyzji co do eksploatacji. Wśród nich zapaść musi także ta, w naszym klimacie szczególnie ważna, dotycząca ogrzewania.

W pomieszczeniach takich jak hale, magazyny czy supermarkety charakterystyczne jest występowanie znacznych strat ciepła w krótkich okresach czasu spowodowanych przede wszystkim częstym otwieraniem bram, np. podczas załadunku i rozładunku towarów, lub przemieszczaniem się ludzi.

Dodatkowo, bardzo duże straty ciepła generują systemy wentylacyjne, które muszą zapewnić odpowiednią ilość świeżego powietrza w pomieszczeniach. Uwarunkowania te wyznaczają sposób, w jaki będzie wytwarzane i dostarczane ciepło. Najbardziej wydajnym i skutecznym sposobem na równomierne i efektywne ogrzanie obiektów wielkokubaturowych okazują się urządzenia grzewczo-wentylacyjne, popularnie zwane nagrzewnicami. Szybko ogrzewają one powietrze, które za pomocą wentylatora rozprowadzane jest po całym obiekcie. W zależności od źródła zasilania nagrzewnicy dobiera się odpowiedni aparat grzewczy. W artykule zaprezentujemy wodne oraz gazowe aparaty grzewczo-wentylacyjne. Są to rozwiązania popularne z uwagi na swoją skuteczność, niskie koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

25W skrócie o ogrzewaniu nadmuchowym
Opiera się ono na konwekcji wymuszonej. Wentylator nagrzewnicy zasysa powietrze z pomieszczenia i kieruje je na wymiennik ciepła. Strumień powietrza, omywając aluminiowe lamele, odbiera od nich ciepło i następnie kierowany jest do strefy przebywania ludzi. Jest to najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych. Ponadto powietrze wprawione w ruch szybciej rozchodzi się po obiekcie, ogrzewając go w całej jego kubaturze. Korzyści z ogrzewania nadmuchowego:
szybkie i efektywne ogrzanie pomieszczeń – dzięki bardzo małej bezwładności systemu nagrzewnice są w stanie w krótkim czasie podnieść temperaturę w pomieszczeniach do wymaganego poziomu;
równomierny rozkład temperatury – równomierne rozprowadzenie ciepłego powietrza zapewnia utrzymanie jednakowej temperatury w całym obiekcie (brak stref niedogrzanych); to istotne zwłaszcza przy niektórych procesach produkcyjnych czy przechowywaniu określonych produktów;
możliwość kierowania strugą ciepłego powietrza;
zaawansowane możliwości sterowania oraz dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb;
niski nakład inwestycyjny – duża moc grzewcza w stosunku do zajmowanej powierzchni skutkuje zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych oraz uproszczeniem instalacji grzewczej;
uniwersalne zastosowanie – szeroki typoszereg urządzeń, zarówno wodnych, jak i gazowych, w połączeniu z zaawansowanymi możliwościami regulacji sprawiają, że ogrzewanie nadmuchowe doskonale sprawdza się w obiektach rożnego typu.

26Nagrzewnice wodne
Wykorzystanie wodnych nagrzewnic powietrza pozwala zmniejszyć nakłady inwestycyjne oraz uprościć instalację grzewczą. Bardzo ważny jest jednak odpowiedni dobór urządzeń, w tym ich mocy grzewczej, którą należy dostosować do temperatury czynnika grzewczego i jego przepływu, temperatury powietrza w pomieszczeniu, a także ilości powietrza, jakie będzie przepływać przez nagrzewnicę. Specjaliści firmy Flowair uważają, że informacje tak ważne jak moc urządzenia, zasięg czy poziom hałasu są kluczowe do prawidłowego i świadomego doboru urządzeń, dlatego każda nagrzewnica wodna LEO ma etykietę jakości określającą te parametry. Dbając o jakość swoich produktów, Flowair współpracuje z niezależnym, międzynarodowym, akredytowanym laboratorium badawczym, w którym zostały przeprowadzone badania nagrzewnic. Ich wyniki jednoznacznie potwierdzają wiarygodność parametrów technicznych umieszczonych na etykietach jakości urządzeń Flowair. Etykieta jest zatem gwarancją dla wszystkich osób zaangażowanych w inwestycję budowlaną, że produkt został przebadany, a parametry urządzenia są zgodne z opisem.

Nagrzewnice gazowe
Podstawową zaletą gazowych nagrzewnic powietrza jest fakt, że aparaty tego typu same wytwarzają ciepło potrzebne do ogrzania powietrza. Sposób ich zasilania pozwala na to, aby mogły pracować jako samodzielne jednostki, zapewniając ogrzewanie poszczególnych obszarów hali. Każdy aparat pracuje osobno i nie jest uzależniony od zewnętrznego źródła ciepła. Wpływa to korzystnie na sprawność systemu oraz zapewnia bezpieczeństwo eksploatacyjne. Jest to znaczna przewaga nad systemami grzewczymi zasilanymi z jednego źródła ciepła. W przypadku nagrzewnic gazowych awaria którejkolwiek jednostki nie wpływa na pracę pozostałych, co pozwala podtrzymać temperaturę np. w czasie prowadzenia prac naprawczych.

Charakterystyczne dla tych urządzeń są szerokie możliwości montażu oraz ukierunkowania strumienia ogrzanego powietrza. Nagrzewnice można montować zarówno na ścianach, jak i pod stropem, dodatkowo kierując ciepłe powietrze za pomocą obrotowej konsoli montażowej lub regulowanych kierownic powietrza. Urządzenia nie ograniczają rozstawienia regałów, jak np. grzejniki ścienne czy promienniki. Firma Flowair oferuje szeroki typoszereg gazowych nagrzewnic powietrza Robur Next-R (od 10,3 do 84 kW nominalnej mocy grzewczej), co ułatwia dobór urządzenia do „charakteru” obiektu. Urządzenia te dostępne są w trzech wersjach: do montażu naściennego z wentylatorem osiowym albo z wentylatorem promieniowym, a także do montażu podstropowego z wentylatorem osiowym. Wszystkie spełniają najbardziej restrykcyjne normy bezpieczeństwa, wymagania w zakresie jakości wybranych materiałów oraz wymogi ekoprojektu (rozporządzeń 426/2016/UE i 2281/2016/UE). Firma Flowair oferuje dodatkowo wsparcie posprzedażowe, jak: kompleksowe uruchomienie urządzeń gazowych czy całego SYSTEMU FLOWAIR oraz coroczne przeglądy. Można również zamówić kompleksową usługę regeneracji urządzeń po okresie ich eksploatacji: począwszy od ich czyszczenia czy wymiany zużytych komponentów, po testy szczelności komory spalania. To gwarancja dla inwestora na dodatkowe wydłużenie żywotności nagrzewnic gazowych Robur.

27Ogrzewanie z wentylacją
Oprócz ogrzewania bardzo często wymaga się, aby do pomieszczenia dostarczane było świeże powietrze. Rozwiązaniem jest wtedy zastosowanie aparatów grzewczych wraz z komorą mieszania wykonaną ze stali ocynkowanej. Element ten, zaprojektowany do współpracy z nagrzewnicami powietrza, tworzy wraz z nimi urządzenie grzewczo-wentylacyjne. Zestaw jest łatwy w montażu dzięki odpowiednio dopasowanym wspornikom. Jest to najprostszy sposób zapewnienia wentylacji mechanicznej przy możliwie niskim zużyciu energii, bez potrzeby instalowania dodatkowych systemów. Zalety rozwiązania to także estetyczny wygląd i funkcjonalność.

28Komora mieszania ma wlot powietrza świeżego oraz dwa wloty powietrza obiegowego. Dzięki płynnej regulacji stopnia otwarcia przepustnic w zakresie 0-100% możliwa jest zmiana ilości świeżego powietrza dostarczanego do pomieszczenia – w połączeniu z wentylatorem dachowym UVO tworzy to kompletny układ wentylacji mechanicznej. Komora wyposażona jest także standardowo w filtr kasetowy klasy EU3, który oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń stałych. Filtr może być umieszczony w dwóch miejscach: filtracja tylko powietrza zewnętrznego albo zewnętrznego i recyrkulacyjnego. Dostęp do filtra jest możliwy z dwóch stron urządzenia, co ułatwia serwisowanie.

Możliwości sterowania
Najczęściej do sterowania pracą urządzeń nadmuchowych stosuje się zwykły termostat pomieszczeniowy. Jego podstawową funkcją jest włączanie i wyłączanie urządzeń zależnie od temperatury w pomieszczeniu. Jeśli spadnie ona poniżej wartości wskazanej na termostacie, uruchomi on nagrzewnicę, która będzie pracować z pełną mocą aż do osiągnięcia zadanej temperatury. Termostaty programowalne dodatkowo pozwalają zaprogramować godzinowy rozkład temperatury w każdym dniu tygodnia w pomieszczeniu. Warto pamiętać, że urządzenie musi być wyposażone w przycisk reset z lampką sygnalizacyjną, aby zresetować stany alarmowe urządzenia. Przy integracji wielu urządzeń, aby zapewnić ich kompleksowe działanie, stosuje się zaawansowane systemy sterowania. Sterownik T-box firmy Flowair pozwala na sterowanie układem do 31 urządzeń. Wyposażenie go w zewnętrzny moduł sterujący DRV R umożliwia:
automatyczne lub manualne sterowanie mocą palnika;
nastawę trybów pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja, praca w trybie ciągłym (praca wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury) lub termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po osiągnięciu zadanej temperatury);
programowanie tygodniowe;
wyświetlanie stanów alarmowych urządzenia;
integrację urządzeń do SYSTEMU FLOWAIR lub do systemu BMS.

System taki optymalizuje pracę układu w zależności od warunków w obiekcie. Dostosowuje wydajność wentylatora, umożliwia pracę wybranych urządzeń na podstawie odczytu temperatury zadanej i mierzonej, a nawet umożliwia współpracę nagrzewnic z innymi urządzeniami układu grzewczego hali, takimi jak destratyfikatory, efektywnie wykorzystując ciepło gromadzące się pod stropem lub ciepło z procesów technologicznych. Takie połączenie wiąże się ze znacznym obniżeniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.


 

pi