envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

34Współczesne kotły gazowe to urządzenia wyposażone w szereg zabezpieczeń. W skład systemu kontroli wchodzi cały szereg czujników temperatury, ciśnienia czy przepływu. Mimo wszystko w dalszym ciągu sposób eksploatacji urządzenia ma bardzo duży wpływ na jego prawidłową pracę. W tym kontekście ważną rolę pełnią osoby dokonujące montażu, uruchomienia czy konserwacji urządzenia. Posiadając wiedzę na temat skutków nieprawidłowej eksploatacji, mają one możliwość wpływu na zachowania użytkowników. W niniejszym artykule opisano często spotykane przypadki nieprawidłowej eksploatacji, które warto przytoczyć w rozmowie z użytkownikiem.

35Kotły tradycyjne, z poborem powietrza z pomieszczenia
Z pewnością największy wpływ na prawidłowość pracy urządzenia mają użytkownicy tradycyjnych kotłów atmosferycznych, pobierających powietrze do spalania gazu z pomieszczenia. Co prawda od 2015 roku, z niewielkimi wyjątkami, kotły tego typu nie są instalowane w Polsce, ale na rynku nadal pracują tysiące tego typu urządzeń.

Dopływ powietrza do spalania
Najczęstszym i niestety najpoważniejszym błędem popełnianym podczas eksploatacji kotła gazowego pobierającego powietrze do spalania z pomieszczenia jest zasłanianie kratki nawiewnej, praktykowane z reguły w sezonie grzewczym. W efekcie do pomieszczenia nie napływa powietrze, więc w trakcie pracy kotła nie mogą również odpływać spaliny powstające w komorze spalania. Kocioł pobiera wówczas powietrze z pomieszczenia, w zamian do pomieszczenia trafiają spaliny. Oczywiście kotły posiadają czujnik identyfikujący wypływ spalin do pomieszczenia. Przy czym czujnik ten może zareagować dopiero, gdy przepływ ten trwa około 1,5 do 2 minut. W tym okresie spaliny wypływają do pomieszczenia. Może się więc zdarzyć, szczególnie w przypadku kotła dwufunkcyjnego, że urządzenie pracuje często, ale poszczególne cykle pracy są krótkie. Czujnik ciągu nie może zareagować, ale spaliny za każdym razem wypływają do pomieszczenia, stanowiąc zagrożenie dla użytkowników. Z reguły jednak czas pracy kotła jest na tyle długi, że czujnik ciągu zostaje ogrzany do temperatury stanowiącej próg zadziałania i kocioł przechodzi w stan awarii. Często w takiej sytuacji użytkownik informuje, że: „Kocioł jest popsuty. Musimy go często resetować. Pracuje poprawnie tylko wtedy, gdy otworzymy okno lub drzwi." W takiej sytuacji powinniśmy zalecić użytkownikowi natychmiastowe wyłączenie urządzenia oraz wykonanie przeglądu kotła i instalacji wentylacyjnej oraz spalinowej.

Brak regularnych przeglądów, brak prawidłowej reakcji na komunikaty ostrzegawcze
Niestety część użytkowników nie tylko uniemożliwia dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł, ale na dodatek nie dba o wykonywanie regularnych przeglądów urządzenia. Po kilku latach dochodzi do znacznego zanieczyszczenia wymiennika ciepła, komory spalania i elektrody jonizacyjnej. Oprócz sygnalizacji braku ciągu kominowego, kocioł wyłącza się z powodu nieprawidłowych warunków spalania gazu. Mimo to użytkownik nadal nie wzywa serwisu. Zamiast tego regularnie kasuje komunikaty ostrzegawcze. W takiej sytuacji, z powodu intensywnego zanieczyszczenia wymiennika ciepła, część spalin nie będzie mogła przepłynąć pomiędzy lamelami wymiennika. Zamiast tego popłyną one wzdłuż ścian obudowy urządzenia wokół wymiennika ciepła i w części wypłyną do pomieszczenia, omijając również czujnik ciągu kominowego. System diagnostyczny kotła ma wówczas znacznie ograniczone możliwości zidentyfikowania wypływu spalin do pomieszczenia. Rośnie ryzyko zaczadzenia osób przebywających w pomieszczeniu. Niestety mimo corocznej kampanii informacyjnej na ten temat nadal zdarzają się tego typu przypadki szczególnej niefrasobliwości. Osoby użytkujące w ten sposób kocioł często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Nie wiedzą również, że zanieczyszczenia zalegające na powierzchni wymiennika ciepła sprawiają, że znaczna część energii zawartej w spalinach pozostaje w takich warunkach nie wykorzystana. Wykonanie w porę przeglądu technicznego pozwoliłoby ochronić użytkowników przed niebezpieczeństwem, a jednocześnie lepiej wykorzystać energię i zredukować zużycie gazu. 

Ingerencja w system zabezpieczeń
Zdarzają się również przypadki skrajnie nieodpowiedzialnych użytkowników dokonujących samodzielnej ingerencji w system zabezpieczeń w kotle. Niestety najczęściej dotyczy to sytuacji, w której kocioł przerywa pracę i sygnalizuje stan awarii na skutek braku odpływu spalin do komina. Część użytkowników zamiast kontaktu z serwisem próbuje wówczas zmienić pozycję czujników, by wykluczyć możliwość identyfikacji wypływu spalin do pomieszczenia. Dokonując tego typu ingerencji, użytkownik wystawia na ryzyko życie i zdrowie rodziny. W związku z tym dokonując przeglądu urządzenia, zawsze powinniśmy sprawdzać stan zabezpieczeń i historię wyświetlania komunikatów awaryjnych. Po usunięciu ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać przeszkolenia użytkownika i zostawić protokół z zalecaniami w zakresie obsługi urządzenia.

Kotły kondensacyjne
Znowu powietrze
Kotły kondensacyjne to urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposażone w wentylator i szczelny układ odprowadzenia spalin, w którym z oczywistych przyczyn nie występuje przerywacz ciągu. Nie ma zatem ryzyka wypływu spalin do pomieszczenia, np. na skutek niedrożności końcówki przewodu spalinowego. W takiej sytuacji kocioł nie uruchomi się lub przerwie pracę. Mimo to, również w przypadku kotła kondensacyjnego, użytkownik ma wpływ na prawidłowość pracy urządzenia. Część kotłów kondensacyjnych jest podłączana w systemie B23p, w którym kocioł kondensacyjny staje się urządzeniem z otwartą komorą spalania i pobiera powietrze do spalania gazu z pomieszczenia. Rozwiązanie to jest stosowane, np. w przypadku wymiany kotła węglowego na gazowy, gdy brak jest możliwości montażu w kominie przewodu koncentrycznego, powietrzno-spalinowego lub wykorzystania wewnętrznej powierzchni komina jako przewodu do poboru powietrza. W takiej sytuacji wewnątrz komina instalowana jest wyłączenie rura spalinowa, a powietrze dopływa do kotła z pomieszczenia. Na szczęście uszczelnianie kratki nawiewnej nie może w takim przypadku doprowadzić do wypływu spalin do pomieszczenia. Kocioł wyłączy się awaryjnie i użytkownik w końcu skontaktuje się z serwisem.
(...)

Również w przypadku poboru powietrza z zewnątrz
(...)

Brak dbałości o jakość wody w instalacji
(...)

Zapowietrzenie instalacji
(...)

Brak regularnych przeglądów
(...)

 

Autor: Stefan Żuchowski


Jeśli chcesz przeczytać pełną treść artykułu zamów prenumeratę lub e-wydanie.


 

pi