envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

W celu zobrazowania potencjału termomodernizacyjnego w Polsce przedstawiam nieco danych statystycznych w zakresie dostarczania ciepła na cele ogrzewania mieszkań i c.w.u. oraz podstawowe informacje o rozwiązaniach termomodernizacyjnych odnoszących się do źródeł ciepła.


Wykorzystywane źródła ciepła wg GUS

Według GUS [1] wśród budynków, które zostały ocieplone, prawie połowę stanowiły wielorodzinne. Około 70% mieszkań miało ciepłą wodę ogrzewaną lokalnie, a 25% z sieci ciepłowniczej. Jeśli chodzi o źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń, to wyraźnie dominują urządzenia na paliwa stałe oraz ciepło sieciowe. Strukturę źródeł ciepła pokazano na rysunku 1.

Ciepło sieciowe zużywało 40% wszystkich gospodarstw domowych. Wśród odbiorców ciepła z sieci zdecydowanie przeważali mieszkańcy bloków, a w domach jednorodzinnych korzystanie z tego źródła było niewielkie. 60% konsumentów ciepła sieciowego używało go również do ogrzewania wody.

Na potrzeby c.o. pomieszczeń używane były również kotły gazowe, które użytkowało 10% gospodarstw domowych. Spośród nich w 2/3 były to kotły dwufunkcyjne, a w 1/3 kotły jednofunkcyjne. Urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną były używane w 7,8% gospodarstw domowych, z tym że ogrzewanie elektryczne jest najczęściej systemem uzupełniającym dla systemu podstawowego.

Najmniej gospodarstw wykorzystywało w celach grzewczych kotły zasilane paliwami ciekłymi. Sporadycznie występowały również urządzenia solarne oraz pompy ciepła stosowane do ogrzewania pomieszczeń – w badaniu zidentyfikowano 0,04% gospodarstw ogrzewanych energią słoneczną oraz 0,03% gospodarstw użytkujących pompy ciepła. Na rysunku 2 pokazano wykorzystywanie poszczególnych nośników energii dla celów c.o. oraz c.w.u. w gospodarstwach domowych.

1. Ogrzewanie pomieszczeń według technik ogrzewania [1]

. Wykorzystywanie poszczególnych nośników energii dla celów c.o. i c.w.u. w gospodarstwach domowych w 2009 r. [1]

Maciej Danielak

O energii w budynku i możliwości modernizacji źródeł ciepła można przeczytać w PI 4/2014

 


 

pi