Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

Marek Mickaniewski

 

     Poszczególne elementy obliczeń mają zróżnicowany wpływ na ostateczny wynik świadectw charakterystyki energetycznej. Błąd w określeniu grubości tynku o 1 cm ma niewielkie znaczenie, natomiast taka sama pomyłka w oszacowaniu grubości izolacji może zadecydować o tym, że przegroda nie będzie spełniała wymagań.

 

2013-05-27-1

1. Powodem nieścisłości w obliczeniach może być także przyjęcie niewłaściwego współczynnika gc okien lub nieuwzględnienie zewnętrznych elementów zacieniających

 

     Świadectwa charakterystyki energetycznej obliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 r., będącym aktem wykonawczym do nowelizacji prawa budowlanego. Metodologia ta jest oparta na normie PN-EN ISO 13790:2005??? Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania. W obliczeniach wykorzystywane są również inne normy. Najważniejsze z nich to:

 

 

     Rozporządzenie, zwane też metodologią, niestety zawiera błędy i niejasności. Dlatego warto się zapoznać z listem otwartym do Prezesa Rady Ministrów wraz z wykazem błędów w rozporządzeniu. Dokument ten można znaleźć np. na stronach internetowych Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl), które jest jego autorem. Również sam wzór świadectwa, przedstawiający charakterystykę energetyczną w formie suwaka ze strzałką, pokazującego zużycie energii pierwotnej, jest niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy.

 

     Pomimo tych kontrowersji powyższe rozporządzenie jest obowiązującym prawem i dopóki nie zostanie zmienione, należy z niego korzystać podczas opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej. A skoro już jesteśmy zmuszeni do korzystania, to dobrze, aby sporządzany dokument na tyle, na ile to możliwe, rzetelnie obrazował parametry energetyczne budynku. Fot. Aliplast Warto zatem orientować się, które elementy naszych obliczeń mają istotny wpływ na wynik.

 

 

Geometria budynku

      Przed przystąpieniem do obliczeń należy na podstawie projektu lub inwentaryzacji dokładnie określić powierzchnię wszystkich przegród zewnętrznych i wewnętrznych oraz kubaturę budynku zewnętrzną i wentylowaną (wewnętrzną). Dane geometryczne wpływają z jednej strony na straty ciepła, z drugiej – na maksymalną wartość wskaźnika EP, która zgodnie z Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest zależna od współczynnika kształtu A/Ve (§ 321, pkt. 3).

 

2013-05-28-4

2. Rzuty budynku, dla którego przeprowadzono symulacje obliczeń

 

     Rysunek 2. przedstawia model budynku: „kostkę”, ze skośnym dachem i lukarnami. Może się wydawać, że elementy, takie jak: lukarny, wykusze, galerie są w stosunku do całej bryły budynku nieistotne i ich powierzchnię można pominąć. Obliczanie geometrii tych dodatkowych elementów zabiera bowiem nieco czasu, zwłaszcza jeżeli rysunki, którymi dysponujemy, zawierają niekompletne linie wymiarowe. Zestawienie danych dla budynku bez uwzględnienia lukarn i z ich uwzględnieniem przedstawia tab. 1.

 

2013-05-28-1

 

 

Wyznaczanie współczynnika U dachu i ścian

      Przy obliczaniu współczynnika U często popełnianym błędem jest brak rozróżnienia przegród jednorodnych od niejednorodnych. Przykładem przegrody niejednorodnej może być tzw. mur pruski, ściana drewniana szkieletowa lub dach o konstrukcji drewnianej. Rozstaw krokwi dla tego dachu wynosi 90 cm, a izolacja ma grubość 20 cm. Jego współczynnik U można policzyć w przekroju przechodzącym przez izolację, (a więc tak, jak dla przegrody jednorodnej) lub z uwzględnieniem wpływu więźby dachowej. Sposób obliczania współczynnika U zawiera norma PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Przykład takich obliczeń przedstawia tab. 2.

 

2013-05-28-2

 

     Innym elementem, o którym należy pamiętać, są mostki cieplne, zarówno punktowe, jak i liniowe. Przykładem mostka punktowego mogą być łączniki mechaniczne stosowane w systemach ociepleń, zwłaszcza jeżeli są to łączniki stalowe.

 

     Jak to wygląda w praktyce: rozważmy ścianę z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm ocieploną wełną mineralną lamelową grubości 12 cm, mocowaną łącznikami stalowymi w liczbie 4 szt/m2. Wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła U wykonane z uwzględnieniem łączników i bez ich wpływu prezentuje tab. 3.

 

2013-05-28-3

 

     W przedstawionych przykładach obliczania współczynnika U lenistwo osoby sporządzającej obliczenia prowadzi do zaniżenia zużycia energii, a zatem świadectwo takie będzie przedstawiało nieprawdziwe informacje.

 

     (...)

 

Czytaj więcej w PI 05/2013