envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

2 lipca 2013 r. ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU poz. 762). Celem rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (DzU UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).


Wprowadzona przez nowelizację zmiana powoduje powstanie obowiązku dokonania dla wszystkich budynków analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (obejmujących zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe).

Ponadto nowe przepisy określają zakres analizy, która obejmuje m.in. roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u. oraz chłodzenia, dostępne nośniki energii oraz warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych. Obowiązek sporządzenia analizy dotyczył dotychczas jedynie budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2.

Rozporządzenie wejdzie w życie 3 października 2013 r.

(źródło: www.abc.com.pl)

 


 

pi