envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement9 listopada br. organizacje zarządców nieruchomości, m.in. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiły Ministerstwu Klimatu i Środowiska swoje wspólne stanowisko w sprawie praktycznego stosowania niektórych przepisów rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2021 r. ‒ dotyczącego stosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy*, a także zaproponowały zmianę przepisów (§7 ust. 2; § 8), zwracając uwagę, że ich literalne stosowanie jest skomplikowane i kosztowne.31 12

W przypadku lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania, całkowita ilość ciepła dostarczonego do nich z instalacji c.o. jest wielkością nieznaną, niemierzoną. Zgodnie z normą PN-EN 834, za pomocą podzielników jest rejestrowane wyłącznie ciepło z opomiarowanych nimi grzejników, na które użytkownik lokalu ma wpływ poprzez regulację zaworami termostatycznymi. Podzielniki rejestrują wyłącznie temp. i czas pracy grzejnika, co przekłada się na wskazanie podzielnika, nie mierzą jednak ilości ciepła emitowanego przez grzejnik. Ciepło od pionów i nieopomiarowanych grzejników nie jest rejestrowane. Użytkownicy lokali nie biorą udziału w rozliczaniu ciepła dostarczonego do samego mieszkania, tylko w podziale kosztów ogrzewania całego budynku.

Jak wskazują przedstawiciele organizacji zarządców nieruchomości w swoim piśmie skierowanym do ministerstwa, gdyby ilość ciepła (min./maks.) miała być wyliczana jak zapisano w § 8 rozporządzenia, to konieczne jest podanie założeń do tych wyliczeń. Samo określenie min. temp. w lokalu nie wystarczy. Nieznana pozostaje wentylacja w lokalu, temperatura w sąsiednich pomieszczeniach, temperatura maks. w lokalu, zyski ciepła itp.

Brak tych założeń w rozporządzeniu uniemożliwia wybranie jednoznacznego algorytmu do wyznaczenia maks./min. kosztu zmiennego dla lokalu w okresie rozliczeniowym. Z tego powodu w opracowaniach naukowych zaprezentowano kilka różnych metod wyliczenia kosztu zmiennego min./maks. dla lokalu, a każda z nich prowadzi do innych wyników dla tego samego lokalu (różnice sięgają nawet ponad 100%). Ponadto ustalony w § 8 rozporządzenia sposób wyznaczania tych parametrów jest bardzo trudny i kosztowny w praktycznym stosowaniu.

Sygnatariusze apelu proponują zatem dokonanie następujących zmian w rozporządzeniu:
§ 7.2. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonując wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła wykorzystującej wskazania podzielników kosztów ogrzewania wyznacza, dla kosztów zmiennych zakupu ciepła zależnych od jego zużycia w lokalach dla każdego okresu rozliczeniowego:
1) maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym;
2) minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach w przeliczeniu na 1 powierzchni lokali użytkowanych w budynku wielolokalowym.
§ 8. Po ust. 1 i 2 dodać ust. 3:
3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego może zastosować inną metodę wyliczania wartości zużycia ciepła niż wskazaną w ust. 1 i ust. 2 :
3.1.Maksymalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 powierzchni lokalu jest równy 2,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 2,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów na 1 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.
3.2.Minimalny koszt zmienny zakupu ciepła zależnego od jego zużycia w lokalu w przeliczeniu na 1 powierzchni lokalu jest równy 0,5 krotności średniej wartości kosztu zmiennego budynku wyznaczonego dla powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku albo może być obliczony w oparciu o 0,5 krotności średniej wartości wskazań podzielników kosztów na 1 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku.

Przedstawiona propozycja uwzględnia zyski ciepła od pionów grzejnych, ciepło przenikające przez przegrody od lokali sąsiednich i inne dane, wielkości strat ciepła na wentylację, ale w postaci uśrednionej. Z uwagi na obowiązujący zarządców budynków termin (24.12.2022 r.) wprowadzenia zmian w regulaminach rozliczeń, sygnatariusze proszą o pilne podjęcie decyzji w tej sprawie. Do 15 grudnia b.r. nie uzyskali odpowiedzi z ministerstwa. 

Stanowisko organizacji zarządców nieruchomości oraz stowarzyszeń - KLIKNIJ TUTAJ

*Rozporządzenie MKiŚ z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach


 

pi