envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Warto wiedzieć

16Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, przekazały pod koniec lipca br. do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów w zakresie zasad obowiązujących w programie, wniosków i procedur oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w procedowaniu wniosków.

Wiedza – praktyka – bezpieczeństwo – energooszczędność – pod takimi hasłami, w Warszawie w dniach 3-4 października 2019 r., odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

pzitsPatronat honorowy nad Warsztatami objęły: REHVA Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Do końca lipca możliwe jest skorzystanie z obniżonej opłaty rejestracyjnej, natomiast zamknięcie rejestracji nastąpi w dniu 27 września.

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne. Problematyka poruszana w pierwszej grupie tematów to m.in.:
• zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta
• energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
• dom bez rachunków
• warsztat rzeczoznawcy XXI wieku
• modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:
• Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook
• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
• Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
• Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER
• Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir
• Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie
• Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego

Szczegółowy program dostępny jest na stronie: www.warsztaty.pzits.pl

 

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siódmą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce‘2019”. Jego premiera miała miejsce 18 czerwca br. w Centrum Prasowym PAP. Gościem honorowym konferencji była Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie, przy czym rynek PV w Polsce ma olbrzymi potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2018 r. wynosiła około 500 MW, a już w maju 2019 r. ponad 700 MW. Przyrost nowych instalacji jest bardzo dynamiczny. W 2018 r. znaleźliśmy się na 9 miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy PV. Biorąc pod uwagę inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 r. Polska może się znaleźć już na 4 miejscu. Autorzy raportu oceniają, że w całym 2019 r. przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a na koniec roku moc skumulowana instalacji PV wyniesie 1,5 GW.

 

IEOok

 

Mikro i małe instalacje PV. Moc mikroinstalacji PV wynosi (stan na luty 2019 r.) około 350 MW. Znaczna ich część (ok. 75% mocy) to instalacje o mocy do 10 kW zrealizowane przez prosumentów w gospodarstwach domowych. Pozostałe, o mocy 10-50 kW, są zrealizowane przez samorządy i przedsiębiorstwa. Rozwój rynku małych instalacji PV o mocy do 500 kW, realizowanych zazwyczaj na zasadach w pełni komercyjnych w przemyśle i usługach, jest związany głównie ze wzrostem cen energii elektrycznej i taryf, korzystnym profilem produkcji energii w instalacjach PV w relacji do profilu zapotrzebowania na energię oraz w relacji do profilu cen energii elektrycznej. Dobrze dobrane pod względem mocy i profilu odbiorcy instalacje PV są w takiej sytuacji racjonalną inwestycją. Mikroinstalacje domowe wymagały do tej pory wsparcia dotacyjnego. W ramach RPO na lata 2014-2020, do 4 kwietnia 2019 r. kwota dofinansowania do projektów energetyki słonecznej (PV i kolektory słoneczne) przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unijnych 2,5 mld zł. Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO powstało lub powstanie łącznie około 280 MW instalacji PV. W br. prosumentów zaczynają wspierać efekty nowych inicjatyw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w tym ulgi w podatku PIT i korzystne programy kredytowe. Są też zapowiedzi dalszych zmian: obniżona stawka VAT dla mikroinstalacji na gruncie lub na dachach budynków inwentarskich oraz ulgi w podatku od nieruchomości. Wobec nieuniknionego wzrostu cen energii w 2020 r., mogą one skompensować skutki wyczerpywania się dotacji unijnych w latach 2020-2021 i zapewnić ciągłość rozwoju mikroinstalacji w gospodarstwach domowych.

Farmy słoneczne „aukcyjne”. Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (w 2016, 2017 i 2018 r.), w ramach których wygrało łącznie 990 projektów o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. Ankiety od inwestorów i dostawców technologii PV potwierdzają spadek kosztów budowy farm PV o wielkości około 1 MW: z 3,8 mln zł w 2016 r. do nawet 2,8 mln zł w 2018 r. Można szacować, że efektem trzech już przeprowadzonych aukcji oraz tej planowanej na ten rok będzie blisko 5 mld zł inwestycji w farmy PV, w tym ponad 2 mld w tegorocznej.

Prognozy dla sektora. Niedawno opublikowane projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakładają istotny wzrost mocy zainstalowanej w źródłach PV. Według bardziej optymistycznego scenariusza (PEP 2040), w 2040 r. łączna moc z instalacji PV wyniesie ponad 20,2 GW, a fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej. Już w 2019 r. wartość rynku inwestycji PV przekroczy 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wytworzonej w 2019 r. przekroczą 4 mld zł. Rynek PV stanie się głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. W dalszym ciągu największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola autoproducentów i farm PV. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypada bankom inwestycyjnym, ale także działającym w segmencie detalicznym (prosumenci). Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV, ulegną poprawie, a lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce. Już w 2019 r. technologia PV stanie się liderem na krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE.

Przed nami największa konferencja liderów branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej w kraju – 16. edycja Kongresu Pożarnictwa FIRE SECURITY/EXPO 2019 – poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych. Jej celem jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi każdej z edycji. Spotkajmy się 25 lipca na PGE Narodowy w Warszawie.

kongres pozarnictwaok

Mimo szczytu sezonu urlopowego, wydarzenie przyciąga co roku ponad 1000 projektantów, prewentystów i specjalistów ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wśród których jest wielu praktyków w zakresie projektowania i realizacji inwestycji, a także specjalistów branży fire i security, na co dzień spotykających się z problemami i wyzwaniami ochrony ppoż. Swoją ofertę co roku prezentuje blisko 200. przedstawicieli dostawców systemów i rozwiązań biernej oraz aktywnej ochrony przeciwpożarowej i systemów ochrony mienia.

Kongresowi towarzyszy Wystawa FIRE |SECURITY EXPO, podczas której prezentowane są najnowsze osiągnięcia technologiczne w zakresie ochrony ppoż., bhp, lab i security. Co roku podczas kongresu przeprowadzane są testy i pokazy dedykowane bezpieczeństwu oraz prowadzone są bezpłatne konsultacje tematyczne dla uczestników wydarzenia przygotowywane przez ośrodki i instytuty badawczo-naukowe oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

Kongres współtworzony jest przez najwyższej klasy ośrodki naukowe i badawcze w kraju, z udziałem wielu organizacji i stowarzyszeń branżowych. W Radzie Programowej kolejnych edycji Kongresu zasiadają eksperci reprezentujący m.in.: CNBOP-PIB, CIOP-PIB, SGSP, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Katedrę Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Politechniki Białostockiej, PZPO Ochrona, IBP Nodex, SFPE SIBP, GIG, PISA, UDT, PZU LAB, ZOSPRP, Stowarzyszenie DAFA, a także wielu niezależnych ekspertów i najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego, w tym rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. 

Tradycją stało się już, że najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppoż. omawiane są podczas największej konferencji pożarowej w kraju, corocznie, w lipcu, na PGE Narodowym. Kongres to idealne miejsce, aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowe, a także integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów. W jednym czasie i miejscu – bieżące, najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony ppoż. i zabezpieczeń technicznych budynków, a także konfrontacja przepisów z ich realizacją w praktyce na różnych etapach, od projektu po odbiory i eksploatację.

Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY.

Już 25 lipca 2019: DZIEŃ Z BEZPIECZEŃSTWEM POŻAROWYM na PGE Narodowy! 

Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY |EXPO 2019 25 lipca 2019 r., godz. 08:00-18:00, PGE Narodowy, Warszawa

 

Najnowszy raport rynkowy PORT PC 2019 pokazuje duży wzrost rynku pomp ciepła w 2018 r. i dobre perspektywy jego dalszego rozwoju. Można założyć, że już w przyszłym roku co czwarty nowo budowany dom jednorodzinny w Polsce będzie ogrzewany pompą ciepła, a do 2030 r. na potrzeby ogrzewania budynków będzie pracować około 1 mln tych urządzeń.

img 600x400„Dom bez rachunków" śmiało można nazwać „domem jednorodzinnym przyszłości". To spójny, całościowy model budynku wraz z wyposażeniem technicznym, który świetnie wpisuje się w wyzwania rynku związane z nowymi Warunkami Technicznymi 2021, polityką klimatyczną UE i oczekiwaniami wobec budownictwa mieszkaniowego. Projekt jest niezwykle ważny dla naszej branży, bo bazuje na połączeniu najnowszych technologii: pomp ciepła, fotowoltaiki i wentylacji z rekuperacją.

Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewa-nie, wentylację z odzyskiem ciepła, przygotowanie c.w.u. oraz chłodzenie – tak sprawnie jak żaden inny model. Zostało ono zaprojektowane dla nowych, energooszczędnych domów.


 

pi