envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement25 marca 2022 r. odbyła się II Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” zorganizowana w formie zdalnej przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników.PZITS Klimatyzacja obiektów szpitalnych

Pierwsze dwie prezentacje poprowadzili przedstawiciele świata medycznego. Doktor nauk med. Paulina Kołat-Brodecka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej przedstawiła temat „Patogeny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposoby ich rozprzestrzeniania”. Prelegentka skupiła się na omówieniu bakterii, które najczęściej występują w środowisku szpitalnym, oraz na leczeniu i profilaktyce zakażeń. Podczas prezentacji przekazano szereg praktycznych wskazówek kierowanych do projektantów systemów HVAC, a także informacji o zmianach w ogniskach zakażeń w szpitalach wywołanych zmianą warunków pracy szpitali covidowych.

Punkt widzenia chirurgów pracujących w warunkach sali operacyjnej przedstawił doktor nauk med. Igor Madej z Dolnośląskiego Centrum Onkologii w prezentacji „Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo i komfort na bloku operacyjnym?”. Podczas prelekcji można było m.in. obejrzeć film obrazujący rzeczywiste warunki prowadzenia operacji, w tym niezbędne ruchy wykonywane przez chirurgów i personel medyczny, sprzęt wykorzystywany podczas danej operacji, będący m.in. źródłem ciepła, a przede wszystkim wpływ wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia operacji elementów na prawidłowość przepływu powietrza wentylacyjnego.

Kolejne tematy omawiane były przez przedstawicieli świata inżynierów.

Jos Lans, doktorant z Tu Delf oraz CEO firmy Medexs & Jan Snel w prezentacji „Comparison of four operating room ventilation systems regarding Recovery Degree, Cleanliness Recovery Rate and Air Change Effectiveness in an ultra-clean area” przedstawił wyniki badań porównawczych czterech systemów wentylacji stosowanych w salach operacyjnych w kontekście ich wpływu na szeroko rozumianą jakość powietrza w wybranych przestrzeniach sali operacyjnej podczas operacji.

Dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski z Politechniki Warszawskiej oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych omówił temat, który bardzo rzadko jest wspominany w kontekście szpitali – „Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych”. Omówił procesy wpływające na odczuwanie zapachu, a także objawy wywołane przez ekspozycję na odoranty na poziomach powodujących podrażnienie oraz objawy spowodowane wrodzonymi lub wyuczonymi awersjami. Przedstawił wybrane wyniki badań przeprowadzonych w japońskich szpitalach wskazujące, że choć same odory stanowią problem, jednakże większość pracowników wskazywała, że nie jest wymagane działania w tym zakresie.

Dr inż. Sylwia Szcześniak z Politechniki Wrocławskiej oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprezentowała temat „Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19”. Prelegentka przedstawiła zestawienie wymagań prawnych i normalizacyjnych w tym zakresie dotyczących szpitali, w także m.in. wyniki badań dotyczących obecności wirusa w systemach szpitalnych z recyrkulacją powietrza. Konkludując, podkreśliła, że świadome wykorzystanie recyrkulacji powietrza nie wpływa na pogorszenie mikrobiologicznej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Dr inż. Amelia Staszowska z Politechniki Lubelskiej oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych omówiła „Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby obiektów szpitalnych”. Następnie przybliżyła procesy uzdatniania i oczyszczania powietrza, a także szczegółowo omówiła konkretne rozwiązania dedykowane obiektom szpitalnym oraz uregulowania formalno-prawne towarzyszące tym procesom.

Bardziej ogólne spojrzenie na kwestie wymagań odnośnie do jakości środowiska wewnętrznego w szpitalach przedstawił Paweł Borowiecki z firmy Halton oraz członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. W prezentacji „Analiza porównawcza uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych” omówił parametry, co do których rozbieżność w poszczególnych funkcjonujących w Europie wymaganiach jest wysoka, a także wskazał, gdzie widać konsensus w proponowanym podejściu. Podkreślił, że w żadnym kraju normy czy wytyczne dotyczące instalacji w szpitalach nie są twardym prawnym zapisem i dopuszczane jest odstępstwo od norm w uzasadnionych przypadkach.

Dr hab. inż. Anna Bogdan, reprezentująca Politechnikę Warszawską oraz PZITS, skupiła się na warunkach środowiska cieplnego panującego w szpitalach w kontekście odczuć cieplnych poszczególnych grup użytkowników tego rodzaju obiektów. W prezentacji „Komfort cieplny w szpitalach – przegląd stanu wiedzy” omówiła czynniki i parametry wpływające na odczuwanie środowiska cieplnego przez człowieka ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań występujących w szpitalach.

Dr Petri Kalliomaki z University of Maryland oraz Turku University of Applied Sciences przedstawił prezentację „Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections”, w której omówił wyniki najnowszych badań w zakresie rozwiązań wentylacyjnych stosowanych w izolatkach oraz standardowych pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt pacjentów. Istnieją urządzenia, które mogą zabezpieczyć personel medyczny przed inhalacją zanieczyszczeń od pacjentów, a jednocześnie stworzyć komfortowe środowisko pod kątem jakości powietrza i warunków cieplnych dla pacjentów.

Ostatnią prezentację, pt. „Produktywność i dobrostan chirurgów – wyniki badań ankietowych”, przedstawiła mgr inż. Dominika Ćwiklińska z Politechniki Warszawskiej oraz PZITS. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród czynnych zawodowo chirurgów pracujących w salach operacyjnych, ustaliła m.in., że ponad 86% badanych chirurgów uważa środowisko w sali operacyjnej za niekomfortowe i aż 76% postuluje o wprowadzenie zmian w tym zakresie. Hałas i oświetlenie są niekomfortowe dla ponad 62% badanych chirurgów, przy czym oświetlenie może wpływać na jakość prowadzonej operacji.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, a także Naczelna Izba Lekarska i Polska Izba Inżynierów Budownictwa.


 

pi