envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


GOZ 2021Politechnika Warszawska zaprasza do bezpłatnego udziału on-line w seminarium „Problematyka Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Strategicznym Projekcie Badawczym Politechniki Warszawskiej” organizowanym przez międzywydziałowy zespół PW działający pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego. Seminarium odbędzie się w dniu 2 marca br., rozpoczęcie o godzinie 13:00.

‒ Użycie tego, co już zostało wykorzystane nie jest nowym pomysłem. Wyzwaniem współczesnej wersji gospodarki obiegu zamkniętego jest natomiast skala teraźniejszej produkcji i konsumpcji oraz towarzyszące im presje środowiskowe. Tej skali problemów musi odpowiadać podejście wieloaspektowe, zintegrowane i odpowiednio intensywne, ale w żadnym razie nie będzie ono efektywne bez właściwych technologii. Tylko one mogą spowodować, że wtórne będzie nie gorsze od pierwotnego, a odpadów prawie nie będzie, gdyż staną się produktami ubocznymi, czyli cennym surowcem.” – podkreśla prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, lider projektu GOZ w PW.

Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Politechnikę Warszawską.

Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki Strategicznego Projektu Badawczego Politechniki Warszawskiej p.t. „Gospodarka Obiegu Zamkniętego”, aktualności dotyczące problematyki GOZ w pracach Komisji Europejskiej oraz propozycje rozwoju badań w zakresie GOZ.

Tematyka prezentacji będzie obejmować:
‒ tematykę GOZ w pracach Komisji Europejskiej, stan rozwoju w Europie;
‒ gospodarkę o obiegu zamkniętym w oczyszczalniach ścieków oraz w biogazowniach przetwarzających odpady komunalne;
‒ bioodpady komunalne w gospodarce o obiegu zamkniętym;
‒ recykling fosforu jako źródło pierwiastka strategicznego i sposób ochrony jego naturalnych zasobów;
‒ ocenę budynków z zastosowaniem analiz LCA jako narzędzia do osiągnięcia neutralności klimatycznej;
‒ Bezodpadową Energetykę Węglową;
‒ niskoklinkierowe betony wysokowartościowe;
‒ potencjał i zagrożenia związane ze skojarzonym wykorzystaniem różnego rodzaju produktów ubocznych (na przykładzie mieszanek łupka przywęglowego i popiołów fluidalnych);
‒ wykorzystanie popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych (nowy rodzaj UPS).

Prelegentami będą eksperci i pracownicy Politechniki Warszawskiej: dr inż. Tomasz Szczygielski, dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł - prof. uczelni, dr inż. Justyna Walczak, mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel, dr hab. inż. Andrzej Kulig - prof. uczelni, dr Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Piotr Manczarski, dr inż. Krystyna Lelicińska-Serafin, dr inż. Anna Rolewicz-Kalińska, dr hab. Małgorzata Wojtkowska - prof. uczelni, dr inż. Anna Komerska, dr inż. Jerzy Kwiatkowski, dr inż. Joanna Rucińska, mgr inż. Dagmara Masłowska, dr inż. Wioletta. Jackiewicz-Rek, mgr inż. Karol Chilmon, mgr inż. Łukasz Krysiak, dr inż. Łukasz Szarek, oraz dr hab. inż. Agnieszka Machowska.

Serdecznie zapraszamy naukowców, inżynierów i studentów uczelni technicznych zainteresowanych tematyką Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest tutaj.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://goz.pw.edu.pl/

 


 

pi