envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
1Prezentujemy dane dotyczące wniosków o dofinansowanie urządzeń grzewczych w istniejących budynkach oraz we wszystkich budynkach w programie „Czyste Powietrze”. Dane te dowodzą dużego zainteresowania inwestorów głównie urządzeniami grzewczymi korzystającymi z paliw kopalnych. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja (dużo korzystniej dla OZE), gdy przyjrzeć się tylko wnioskom dla nowo budowanych domów – ich analizę prezentujemy w najnowszym wydaniu „Polskiego Instalatora”.

Dominacja paliw kopalnych
Zestawienia przedstawione na wykresach prezentowanych w artykule zostały przygotowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskanych na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej, oraz dzięki uprzejmości p. Tomasza Nowaka z kancelarii prawnej QLEGAL. Dotyczą one wniosków złożonych od początku programu do dnia 22 listopada 2019 r.

W przypadku analizy wniosków do wszystkich budynków (nowych i istniejących) złożonych w ramach programu „Czyste Powietrze”, około 61% urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach stanowią urządzenia korzystające z paliw kopalnych, czyli głównie kotły gazowe (45%) oraz kotły na węgiel (16%). Około 37% wniosków dotyczy OZE: kotłów na drewno (21%) i pomp ciepła (16%).

Po zapoznaniu się z danymi odnoszącymi się do wniosków dla istniejących budynków, może zaskakiwać to, że około 68% urządzeń grzewczych wskazanych we wnioskach, to urządzenia korzystające z paliw kopalnych, czyli głownie kotły gazowe (47%) oraz kotły na węgiel (21%). W około 31% wniosków o dofinansowanie wskazane są kotły na drewno (22%) i pompy ciepła (9%).

2

Wpływ „Czystego Powietrza” na rynek urządzeń grzewczych
Łączna liczba wniosków złożonych w programie „Czyste Powietrze” o dofinansowanie urządzeń grzewczych (informacja na dzień 22 listopada 2019 r.) wyniosła około 84 tys., z czego ok. 58 tys. dotyczyło istniejących budynków, a 26 tys. nowych budynków. Dane dotyczące liczby złożonych wniosków o dofinansowanie poszczególnych technologii (wykres 3) świadczą o istotnie dużym wpływie programu „Czyste Powietrze” na wzrost sprzedaży wybranych grup urządzeń grzewczych w 2019 r., szczególnie w przypadku pomp ciepła i kotłów na biomasę. W przypadku pomp ciepła typu powietrze-woda, podana liczba wniosków stanowi około 50% przewidywanej liczby sprzedawanych urządzeń w 2019 r. w Polsce, a w przypadku gruntowych pomp ciepła (typu solanka-woda) – około 55%. Jeżeli chodzi o kotły na biomasę, liczba wniosków odnoszących się do tej technologii stanowi około 22% szacowanej łącznej liczby sprzedanych kotłów na biomasę w 2019 r. W przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych jest to około 10% prognozowanej sprzedaży tych urządzeń w 2019 r.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące liczby złożonych wniosków i rodzajów technologii grzewczych w przypadku budynków istniejących pokazuje wykres 4.3
4
Jak rozkłada się popyt na urządzenia grzewcze w poszczególnych województwach?

Wykres 5 pokazuje rozkład wniosków o dofinansowanie źródeł ciepła we wszystkich budynkach (istniejących i nowych), z podziałem na poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko w sześciu województwach w Polsce udział urządzeń korzystających z OZE przekracza 50%: w lubuskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, opolskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W pozostałych województwach dominują urządzenia grzewcze działające w oparciu o paliwa kopalne (gaz, węgiel).

Widać też wyraźnie, że są województwa, gdzie absolutnie dominują kotły gazowe kondensacyjne: podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, śląskie, lubelskie. W przypadku kilku województw, takich jak: świętokrzyskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, opolskie, widać też znaczny udział kotłów na biomasę (ok. 30% wniosków w tych województwach).

Dane przedstawione na wykresach 5 i 6 oraz ich zróżnicowanie w poszczególnych województwach mogą świadczyć o konieczności przeprowadzania rzetelnej kampanii na temat technologii grzewczych używanych zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach jednorodzinnych.5
6

 


 

pi