envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
4015 września, na spotkaniu dyskusyjnym zorganizowanym przez Forum Energii, został zaprezentowany raport Małymi krokami do wielkich zmian. W raporcie Forum Energii przeanalizowało zapisy Pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i ich konsekwencje dla Polski. Autorzy raportu i goście spotkania dyskutowali m.in. o tym, czy pakiet uzdrowi polską energetykę i da jej impuls do rozwoju. Jak na zmianach może skorzystać odbiorca energii?

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” to zestaw ośmiu dyrektyw i rozporządzeń. Określają one parametry nowego modelu energetyki w UE zwanego unią energetyczną. Negocjacje trwały przez ostatnich kilka lat i zakończyły się w grudniu 2018 r. Polska aktywnie w nich uczestniczyła i zaakceptowała zmiany.

Rozpoczynamy ich wdrażanie. Czekają nas duże zmiany, bo polska energetyka potrzebuje inwestycji. Zadaniem rządu jest określenie procesu i zbudowanie stabilnego otoczenia regulacyjnego, żeby zachęcić inwestorów do działania i umożliwić pozyskanie finansowania. Potrzebujemy debaty. Konieczne jest szerokie zaangażowanie firm, administracji, nauki i obywateli w dyskusję i analizę, jak wprowadzać zmiany z korzyścią dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki.

Jakie zmiany nas czekają? – Będą one dotyczyć wielu różnych, oddziałujących na siebie wzajemnie obszarów.

Nowy model zarządzania energetyką w UE. Kraje członkowskie powinny do końca 2019 r. uzgodnić z KE strategię osiągania celów energetyczno-klimatycznych w 2030 r., tzw. plany krajowe na rzecz energii i klimatu. Będą one podlegały rewizji. Ich założenia będą przekładały się na finansowanie projektów z funduszy unijnych.

Rozwój OZE. Mają się one stać kluczowym źródłem wytwarzania energii (powinniśmy osiągnąć poziom 32% w UE). Musi nastąpić przyspieszenie realizacji celu krajowego Polski na 2020. Zostanie uzgodniona ścieżka realizacji tego celu w latach 2021-2030. Integracja źródeł OZE w systemie energetycznym będzie priorytetem. Zmniejszą się bariery wejścia na rynek małych źródeł.

 Prosumenci. Stworzone zostaną udogodnienia dla rozwoju prosumentów w domach jedno- i wielorodzinnych oraz prosumentów-przedsiębiorców.

Rynek mocy. Jest traktowany jako forma wsparcia publicznego dla energetyki. Jego stosowanie będzie wymagało przeprowadzenia europejskiej oceny wystarczalności zasobów i uzgodnienia z KE planu reform rynku. Rynki mocy będą stopniowo ograniczane.

Nowe prawa konsumentów. Otrzymają oni szereg możliwości zwiększających ich świadomość i aktywność na rynku (m.in. inteligentne systemy opomiarowania, większa swoboda wyboru dostawcy – mając na uwadze coraz większe fluktuacje cenowe).

Tworzenie wspólnego rynku energii. Od 2020 do 2025 r. trzeba zrealizować cel uzyskania 70% zdolności przesyłowych na interkonektorach elektroenergetycznych udostępnianych dla wymiany transgranicznej. 

Uwolnienie cen dla gospodarstw domowych. Powinno to nastąpić od 2021 r. Będzie możliwe tymczasowe stosowanie taryf regulowanych dla odbiorców wrażliwych i zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych. Radykalnie zmieni się rola OSD. Dystrybutorzy będą odpowiedzialni za integrowanie lokalnych zasobów (OZE, magazynów, DSR) do systemu energetycznego. Będą dzielić się odpowiedzialnością z OSP w bilansowaniu systemu. Powstanie unijna instytucja koordynująca pracę OSD.

Cele i wyzwania. Dr Joanna Maćkowiak Pandera, prezes Forum Energii, tłumaczyła – Próbując określić jednym zdaniem ten największy w historii Unii Europejskiej pakiet regulacji, można powiedzieć, że za parę lat energetyka będzie coraz bliżej ludzi. Kowalska i Kowalski będą mogli wytwarzać energię na własne potrzeby, OZE będą pożądanym źródłem energii w UE. Duży system energetyczny dalej będzie podstawą zapewnienia prądu w gniazdku, ale będzie coraz więcej alternatyw i nowych możliwości. Podstawą będzie efektywność energetyczna, zwłaszcza w budynkach.

Powodem zmian regulacyjnych jest m.in. dążenie do redukcji emisji i uniezależnienie od importu paliw, za które Europejczycy płacą teraz co roku setki mld euro. Pakiet próbuje też nadążyć za rewolucją technologiczną, która się odbywa w energetyce. UE zmierza w kierunku energetyki 3D, czyli zdecentralizowanej, zdigitalizowanej i zdekarbonizowanej.

Unia Europejska stoi przed dużym wyzwaniem odbudowy swojej infrastruktury wytwórczej, która intensywnie kształtowała się w latach 60. i 70. Przy znaczących inwestycjach, które nas czekają, trzeba uwzględnić cele strategiczne – poprawy bezpieczeństwa energetycznego, tworzenia miejsc pracy w Europie, ograniczenia wpływu na środowisko. Ważne, aby Europejczyków było stać na te zmiany. Pakiet „Czysta energia” zwiększa konkurencję na rynku.

Raport Forum Energii „Małymi krokami do wielkich zmian” jest dostępny na www.polskiinstalator.com.pl w zakładce Aktualności/Targi, konferencje Autor raportu: Paweł Wróbel, Gate Brussels, współpraca: dr Joanna Maćkowiak-Pandera i dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Forum Energii

POBIERZ - Raport „Małymi krokami do wielkich zmian w energetyce”


 

pi