envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa29 sierpnia w Katowicach odbyło się seminarium „OZE w Przedsiębiorstwach Wod-Kan” zorganizowane przez firmę CBE Polska. Jego głównym celem było zebranie polskich liderów branży wodno-kanalizacyjnej, aby przedstawili swoje inwestycje w odnawialne źródła energii.OZE

Seminarium było platformą wymiany aktualnej wiedzy i doświadczeń dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii. Zgromadziło szerokie grono ekspertów oraz dostawców technologii. Skupiło się na czterech głównych aspektach: finansowanie inwestycji, energia słoneczna, zagospodarowanie produktów ubocznych oraz energia wodna. Na seminarium eksperci prezentowali następujące tematy: ‒ prawne aspekty inwestycji w zieloną energię (Anna Prokopowicz, Kancelaria Prawna AP);
‒ możliwości wsparcia ze środków europejskich przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i odnawialnymi źródłami energii (Agnieszka Sobaszek-Aumüller, konsultant, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich);
‒ możliwości korzystania przez przedsiębiorstwo z elektrowni fotowoltaicznej bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych, za to z możliwością kupna taniej i zielonej energii elektrycznej (Filip Sypko, kierownik sprzedaży ds. MŚP, Green Genius);
‒ możliwości produkcji energii odnawialnej poprzez turbinę wodną (Maria Jolanta Chilińska, prezes zarządu ZGWK w Tomaszowie Mazowieckim);
‒ zagadnienia dotyczące odzysku energii w systemach wodociągowych (Łukasz Kalina, kierownik Działu Rozwoju, Instytut OZE);
‒ zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów (Justyna Worach, główny specjalista ds. badań i rozwoju technologicznego, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów);
‒ wykorzystanie fotowoltaiki w przedsiębiorstwach wod-kan i wynikające z tego korzyści (Albin Okoń, regionalny dyrektor sprzedaży, Bruk-Bet Solar);
‒ efektywne zagospodarowanie osadów w celu produkcji energii elektrycznej oraz ciepła w procesie kogeneracji (Piotr Kowalski, kierownik oczyszczalni ścieków, Wodociągi Iławskie);
‒ uczestnictwo w Klastrze Energii w celu maksymalizacji oraz optymalizacji produkcji OZE oraz temat wirtualnych elektrowni (Andrzej Bronowicki, prezes zarządu Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Dzierżoniowie);
‒ efektywne zastosowania pomp ciepła razem z OZE w przedsiębiorstwach wod-kan (Artur Karczmarczyk, wiceprezes PORT PC).

Wybrane wypowiedzi prelegentów

Źródła finansowania przedsięwzięć fotowoltaicznych w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych ‒ Agnieszka Sobaszek-Aumüller, konsultant, Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Złożony proces odprowadzania i oczyszczania ścieków to jedno z najbardziej energochłonnych cykli w ramach sektora przedsiębiorstw, dlatego ważne jest zwiększenie jego efektywności. Wiele inwestycji prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opiera się już na innowacjach, przyczyniających się do jak najlepszego wykorzystania energii. Na terenach oczyszczalni ścieków powstają wskutek tego farmy fotowoltaiczne, które są inwestycjami nie tylko promującymi ekologię, ale również czysto ekonomiczną alternatywą dla wysokich kosztów zużycia energii w tego rodzaju przedsiębiorstwach. Inspiracją dla takich działań są też możliwości uzyskania dofinansowań na tego rodzaju przedsięwzięcia ze środków Funduszy Europejskich. Pieniądze na inwestycje związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną są dostępne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych 16 województw.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich dostępne w obszarze efektywności energetycznej w Programie Infrastruktura i Środowisko to działania dotyczące promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach (Działanie 1.2 POIŚ). Wsparcie skierowane jest do dużych przedsiębiorstw w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się do optymalizacji gospodarowania energią oraz zwiększenia efektywności energetycznej, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Inwestycje dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, a dokładnie budowa lub przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanych jednostek wytwarzanie energii z OZE finansowane są z poddziałania 1.1.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.
Poprawa efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych premiowane jest również w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach projektu instalacja fotowoltaiczna musi być tak zaprojektowana, aby energia w niej wyprodukowana była wykorzystywana tylko na potrzeby własne operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego.
Pomoc w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach jest 4 celem tematycznym Umowy Partnerstwa. Umowa Partnerstwa to dokument określający kierunki inwestycji polityk unijnych w latach 2014-2020, w tym Polityki Spójności. Realizacja celu z poziomu poszczególnych regionów Polski odbywa się za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych. Przedsiębiorstwa wodno – kanalizacyjne z danego województwa mogą poszukiwać wsparcia właśnie w czwartej osi priorytetowej tych programów.

Możliwości korzystania przez przedsiębiorstwo z elektrowni fotowoltaicznej bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych, za to z możliwością kupna taniej i zielonej energii elektrycznej ‒ Filip Sypko, kierownik sprzedaży ds. MŚP, Green Genius:

Ostatnie podwyżki cen energii elektrycznej dotknęły lub niebawem dotkną wszystkie segmenty przedsiębiorstw w Polsce, włącznie z przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji. Rozwiązaniem tych problemów może być własna produkcja energii elektrycznej, np. z odnawialnych źródeł energii. Rosnącym cenom prądu towarzyszy spadek kosztów technologii OZE, w tym przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych, które wydają się mieć uzasadnione zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw z branży WOD-KAN. Specyfika zużycia energii w tego rodzaju zakładach, tj. ciągła praca urządzeń technologicznych takich jak pompy, sprężarki oraz silniki pozwala na bieżącą i stałą konsumpcję wyprodukowanej przez instalację energii, bez konieczności stosowania magazynów energii lub nieopłacalnej obecnie sprzedaży energii do sieci. Co więcej, przedsiębiorstwa WOD-KAN dysponują zazwyczaj wolną przestrzenią na gruncie potrzebną do zaplanowania i wybudowania instalacji.
OZE w coraz większym stopniu przestają być już tylko ekologiczną ciekawostką, a zaczynają być pełnoprawną alternatywą dla tradycyjnych, wysokoemisyjnych źródeł energii. W związku z tym powstaje coraz więcej ciekawych sposobów finansowania tego typu instalacji, a jednym z nich jest oferowany przez firmę Green Genius produkt „Solar-as-a-Service”. W tym modelu przedsiębiorstwo nie musi martwić się kosztami budowy instalacji, jej utrzymania, a także wszystkimi procedurami administracyjnymi z nią związanymi – wszystko to jest organizowane i finansowane przez Green Genius. Użytkownik płaci tylko za wyprodukowaną przez instalację energię, którą w całości zużywa. Dzięki temu firma może nie tylko bez zmartwień korzystać z odnawialnego źródła energii, zmniejszając negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale także cieszyć się niższymi opłatami za energię elektryczną, gdyż zaoferowana przez Green Genius stawka za MWh będzie niższa od dzisiejszych cen rynkowych.


 

pi