piątek, kwiecień 26, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Instalacje zew./ wew.

Rynek komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce i jego perspektywy

Rynek komunalnych, a także przemysłowych oczyszczalni ścieków rozwijał się w Polsce bardzo dynamicznie. Różnorodność projektów, z uwagi na ich charakter, jak i źródła finansowania powodują, że trudno jest zebrać kompleksową informację na jego temat.

442. Udział ilości ścieków oczyszczonych poszczególnymi metodami

W przygotowaniu niniejszego opracowania, obok wykorzystania materiałów źródłowych, pomocne były informacje przekazane przez ekspertów z zakresu oczyszczania ścieków. Źródłami informacji byli zarówno operatorzy oczyszczalni ścieków, z obydwu sektorów: komunalnego i przemysłowego, szefowie serwisu lub utrzymania ruchu oczyszczalni ścieków, stowarzyszenie branżowe i biuro projektowe, zajmujące się tematyką oczyszczalni ścieków.

Więcej...

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – prawidłowy dobór i lokalizacja

W naszym kraju coraz częściej wybieranym systemem do oczyszczania ścieków są oczyszczalnie przydomowe. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne na terenach, na których nie ma dostępu do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie ścieków charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pracy.

40

Skuteczność oczyszczania może wynosić nawet 97-98%, jest to zależne od typu i konstrukcji oczyszczalni. W związku z tym, że system jest zabudowany w gruncie może prawidłowo funkcjonować przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z treścią Prawa Budowlanego, Art. 29 ust. 3: „1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:… 3. indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3/d” (wartość odpowiadająca w przybliżeniu 50 RLM). Natomiast pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga się dla oczyszczalni o wydajności do 5 m3/d pod warunkiem, że oczyszczone ścieki właściciel nieruchomości wprowadza do gruntu znajdującego się w obrębie jego działki.

Wybierając urządzenia do oczyszczania ścieków należy zwrócić uwagę na to, czy ma ono znak CE, który pozwala na wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu. Oznakowanie CE, umieszczone na produkcie, w tym wypadku na osadniku gnilnym lub przydomowej oczyszczalni ścieków jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady Europy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych.

Więcej...

Jak oszczędzać na deszczu, czyli o systemach do wody deszczowej

2012 03 49a

Proces naturalnego przesiąkania wód opadowych do gleby jest coraz bardziej ograniczany przez powierzchnie utwardzane. Postępujący wzrost uszczelnienia nawierzchni, obserwowany szczególnie w zlewniach o silnej antropopresji, prowadzi do wzrostu intensywności spływu wód opadowych, a w efekcie do wzrostu obciążenia systemów kanalizacji deszczowej i odbiorników wód opadowych.

Nagłe i intensywne deszcze, coraz częściej powodują lokalne podtopienia, a nawet powodzie, obejmujące swym zasięgiem znaczne obszary. Największe szkody występują w miastach, gdzie wody opadowe wyrządzają dotkliwe straty zarówno w infrastrukturze publicznej, jak i budownictwie indywidualnym oraz są zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców.
Rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej odprowadzającej ścieki deszczowe, o ile jest możliwa, napotyka na szereg barier technicznych, ekonomicznych oraz własnościowych, często trudnych do przezwyciężenia, a zebrane doświadczenia wskazują, że nie jest ona w pełni efektywnym systemem zagospodarowania wód deszczowych. W celu optymalnego zagospodarowania tych wód konieczne jest alternatywne podejście, zgodne z filozofią zrównoważonego rozwoju, pozwalające na sprawne ich odprowadzenie z danego terenu.

Więcej...

Kessel

Kessel sp. z o. o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Kessel AG, wiodącego producenta urządzeń do odprowadzania ścieków: zaworów zwrotnych, wpustów, odwodnień liniowych, separatorów, przepompowni, studzienek kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz urządzeń do wykorzystania wody deszczowej. Kessel nieustannie rozszerza asortyment oferowanych produktów i udoskonala je zgodnie z panującymi trendami w obszarze odwodnień. Doświadczenie, kreatywność oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań gwarantują wysoką jakość i niezawodność wytwarzanych urządzeń. Większość produktów wykonana jest z przyjaznego środowisku tworzywa sztucznego, którego zastosowanie dodatkowo pozwala redukować koszty związane z transportem i montażem.

2012 03 45

Więcej...

Wiedza o przydomowych

2012 03 42


Prawdopodobnie program NFOŚiGW dofinansowania „podłączeń i przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” spowodował duży wzrost zainteresowania tematem zarówno władz samorządowych i urzędników oraz pojedynczego zwykłego obywatela, jak i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, agroturystycznych, moteli itd.).

NFOŚiGW wyraźnie stwierdził, że używane określenia w programie są napisane językiem niespecjalistycznym. Nie oznacza to jednak, że beneficjenci programu zostają zwolnieni z przestrzegania w fazie inwestycyjnej, stosowania właściwego nazewnictwa oraz stosowania odpowiednich przepisów i zasad technicznych określonych normami.
Tą konwencję „niespecjalistyczną” postaram się utrzymać.

Więcej...

Stan formalno-prawny i wytyczne projektowe przydomowych oczyszczalni ścieków (cz. 2)

2012 02 54W poprzednim numerze PI autor przedstawił w skrótowym zarysie tok postępowania podczas projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze szczególnym uwzględnieniem zawiłych uwarunkowań prawnych oraz warunki lokalne, jakie należy wziąć pod uwagę rozpoczynając inwestycję.

Ocena warunków gruntowo wodnych dla potrzeb podziemnego odprowadzania ścieków (infiltracji) oraz dobór gruntu o optymalnych parametrach dla filtracji
Filtracja to „proces rozdzielania układów niejednorodnych za pomocą przegród porowatych, które zatrzymują jedne fazy tych układów, a przepuszczają inne” [12].
Przy oczyszczaniu ścieków mamy do czynienia z biofiltracją, gdzie oprócz zatrzymywania na lub wewnątrz ośrodka porowatego cząstek stałych, zachodzi również usuwanie substancji rozpuszczonych przez żywą biomasę, zasiedlającą powierzchnię wypełnienia filtra (złoża).
Filtracja jest najstarszym sposobem oczyszczania ścieków, a w warunkach naturalnych występowała i nadal występuje, jako wsiąkanie wód zanieczyszczonych i ścieków do gruntu. Jako przejaw poszukiwania innych niż grunt materiałów filtracyjnych, na początku XIX wieku powstały pierwsze złoża biologiczne – filtry, wykorzystujące jako wypełnienie naturalny materiał porowaty – kamienie, tłuczeń, gruby żwir, koks. W drugiej połowie XX w. pojawiły się pierwsze sztuczne wypełnienia, które stopniowo wypierały materiały naturalne ze względu na lepsze właściwości, do których przede wszystkim należy zaliczyć: wysoką porowatość, dużą trwałość, stosunkowo wysoką sztywność w relacji do niskiej gęstości. W ostatnich latach ma miejsce coraz więcej prób wykorzystania innych materiałów (również takich, które do tej pory miały inne zastosowanie) jako materiału wypełniającego złoża czy filtry, są to np. włókniny [13], tkaniny filtracyjne i pianka.
Wcześniej wspomniano, że odprowadzanie ścieków do gruntu w celu ich oczyszczenia jest zazwyczaj najtańszym, stosunkowo prostym, a przy braku odbiornika w postaci wód powierzchniowych – jedynym rozwiązaniem. Niestety, mimo swej popularności i wymienionych zalet rozwiązanie to nie jest często należycie przeanalizowane, a dokładnie – w praktyce – nie jest wnikliwie ani rzetelnie wykonana ocena przydatności gruntu do wprowadzania ścieków. Konsekwencją błędnej oceny jest z kolei nadmiernie intensywny proces kolmatacji, który może dla właściciela okazać się bardzo przykry w skutkach (wypływ ścieków na powierzchnię gruntu, wymiana części systemu – np. gruntu i związane z tym koszty).
Kolmatacja definiowana jest najczęściej, jako osadzanie się w przestrzeni porowej ośrodka porowatego (blokowanie przewężeń kanałów porowych) drobnych cząstek stałych adwekcyjnie unoszonych przez przepływający płyn. Procesowi temu towarzyszą często inne procesy lub zjawiska, z których niektóre są wręcz traktowane, jako procesy składowe samej kolmatacji, są to między innymi: wzrost i rozkład mikroorganizmów, sorpcja, adsorpcja, dyfuzja i inne.

Więcej...

Podkategorie

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem