piątek, kwiecień 26, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Instalacje sanitarne

Regulatory i reduktory w wewnętrznych instalacjach wodociągowych (cz. 1)

Jerzy Zamkiewicz

Regulatory i reduktory ciśnienia są jednymi z wielu urządzeń wchodzących w skład poprawnie zaprojektowanej i wykonanej wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku. Niniejszy tekst poświęcony został regulatorom ciśnienia ich zastosowaniu, doborze i właściwościach.

 

Regulacje prawne

Instalacja wewnętrzna zimnej wody ma swój początek tuż za zestawem wodomierza głównego. W przypadku wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) rozpoczyna się od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. Z przepisów jednoznacznie wynika, iż urządzenia redukujące ciśnienie powinien zainstalować dostawca wody, na przyłączu wodociągowym (przed zestawem wodomierzowym).

Więcej...

Łazienka bez barier– diabeł tkwi w szczegółach

56Stefan Przeworski

Niniejszy artykuł powstał na bazie wieloletnich doświadczeń zawodowych autora, związanych z eksploatacją budynków użyteczności publicznej jak również doświadczeń osobistych, związanych z zamieszkiwaniem przez wiele lat z osobą niepełnosprawną.

Niepełnosprawny, czyli…?

Na początku należy sobie zadać pytanie – kto to jest osoba niepełnosprawna, będąca przedmiotem rozważań w niniejszym tekście. Potocznie pod tym pojęciem rozumie się osoby o różnym stopniu dysfunkcji narządów ruchu, poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Dostosowując budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, właśnie tej grupie niepełnosprawności poświęca się najwięcej uwagi. Należy jednak pamiętać o innych rodzajach niepełnosprawności:

osobach z upośledzeniem słuchu;

osobach z upośledzeniem wzroku lub całkowicie niewidomych.

Mogą również występować rożne kombinacje tych dysfunkcji np. osoba poruszająca się na wózku z częściowym upośledzeniem słuchu.

Doświadczenie pokazuje jednak, że występują inne osoby, które w sensie np. obowiązujących przepisów nie są osobami niepełnosprawnymi, jednakże je również należy wziąć pod uwagę:

Więcej...

Zabezpieczenia przeciw zalewaniu budynków (cz. 4)

44aZasuwy burzowe montowane są na poziomych przewodach odpływowych przed wyjściem z budynku lub na przewodzie przykanalika przed podłączeniem do sieci zewnętrznej. Montowane są również w studzienkach rewizyjnych betonowych lub z tworzyw sztucznych. Ruchome elementy konstrukcyjne zasuw wykonane są często z tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym lub ze stali nierdzewnej.

Więcej...

Wtórne zanieczyszczenie wody

53

Norma PN-EN 1717 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny” nakazuje stosowanie zaworów antyskażeniowych w każdej nowo powstającej, remontowanej lub modernizowanej instalacji wody pitnej.

Więcej...

Zabezpieczenia przeciwzalewaniu budynków (cz. 3)

Obowiązek stosowania urządzeń przeciwzalewowych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Zgodnie z nim „skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej zamknięcie samoczynne”.

Więcej...

Oszczędzanie wody – nowy trend

50

 W wodociągach woda uzdatniona do celów spożywczych jest najdroższym źródłem i trzeba sobie zdawać sprawę, że niekoniecznie do wszystkich celów życiowych człowieka należy używać właśnie tego źródła.

Źródła wody

W pojęciu potocznym pobór wody wiąże się z „odkręceniem kurka z wodą” i już. Jednak już w rozumieniu ogólnym zdajemy sobie sprawę, że środowisko jest strukturą naczyń połączonych. W wodociągach woda uzdatniona do celów spożywczych jest najdroższym źródłem i trzeba sobie zdawać sprawę, że niekoniecznie do wszystkich celów życiowych człowieka należy używać właśnie tego źródła. Świadomość ta jest coraz powszechniejsza. Należy tylko odnotować dla porządku, że w praktyce mamy dwa źródła wody. Są to wody podziemne i powierzchniowe oraz w konsekwencji wody z sieci wodociągowej. Coraz bardziej docenianym źródłem są wody opadowe wykorzy-stywane do celów gospodarczych.

Więcej...

Zabezpieczenie przeciwzalewaniu budynków (cz. 2)

Zjawisko przepełnienia sieci kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe jest całkowicie normalnym, nieuniknionym stanem eksploatacyjnym. Można tu mówić np. o ograniczaniu konsekwencji tego przepełnienia, ale nie o jego całkowitym wykluczeniu. Jest to wynikiem z jednej strony specyfiki występowania zjawisk meteorologicznych, z drugiej zaś ograniczonych możliwości technicznych i ekonomicznych.

Cofka w kanalizacji rozdzielczej wód opadowych

Z góry przyjmuje się okresową niewydolność systemu, kierując się bardzo ogólnie traktowanym rachunkiem potencjalnych strat i kosztów. W tym aspekcie projektowanie odwodnień może być traktowane, jako wybór mniejszego zła i jakąś normalnością jest przepełnienie kanałów i rozlewanie się wód opadowych na powierzchni terenu (rys. 6). Jednak w warunkach właściwego projektowania budynków (w szczególności osłona przed spływem z wyżej położonych terenów, utrudnienie przesiąkania wód opadowych do gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ścian – strefie nasypu niekontrolowanego) oraz rzeczywistej separacji ścieków sanitarnych i wód opadowych wiąże się to nie tyle z zagrożenia-mi dla zabudowy, co przede wszystkim dla ruchu drogowego (problem odwodnień drogowych jest w Polsce ogólnie mówiąc traktowany po macoszemu). Inna sprawa, że na skutek licznych zaniedbań oraz ogólnego lekceważenia problemów, zwłaszcza przez poszczególne gminy, może dojść do sytuacji, w której pojawią się wtórne zagrożenia.

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem