niedziela, maj 19, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Wyzwanie dla Instalatora

20180413 terrain

szczegóły poniżej:

Regulamin Konkursu Instalatorów

Spis treści:
1. Misja Konkursu Instalatorów
2. Postanowienia ogólne
3. Uczestnictwo w Konkursie Instalatorów
4. Konkurencja konkursowa
5. Powtarzanie konkurencji, odwołania
6. Klasyfikacja końcowa
7. Weryfikacja uczestników i systemów
8. Komisja sędziowska
9. Organizator/ organizatorzy
10. Dokumentacja Konkursu Instalatorów
11. Postanowienia końcowe

1. MISJA KONKURSU INSTALATORÓW
1.1. Celem organizacji Konkursu Instalatorów jest:
• propagowanie budownictwa zrównoważonego, poprzez promocję najwydajniejszych i najbardziej
trwałych systemów sanitarnych jako najlepszych dostępnych technologii w Europie,
• propagowanie solidnych i profesjonalnych firm oraz ich zdolności i umiejętności zawodowych,
• propagowanie idei zmagań wykwalifikowanych monterów oraz idei niczym nieograniczonego
współzawodnictwa technologii i profesjonalizmu w branży sanitarnej.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Konkurs Instalatorów jest ogólnodostępny i szeroko propagowany. Nie powoduje żadnych
wykluczeń, wobec czego uczestnicy mogą reprezentować:
• producentów systemów instalacyjnych,
• dystrybutorów systemów instalacyjnych,
• małe, średnie i duże firmy instalacyjne.
2.2. Konkurs Instalatorów jest organizowany w miarę potrzeb zgłaszanych przez producentów lub
instalatorów.
2.3. Sprzęt stosowany do montażu systemu sanitarnego ( nożyce, klucze, zgrzewarki, zaciskarki,
prasownice, etc), musi być znormalizowany i oryginalny. Sprzęt ze śladami przeróbek nie będzie
dopuszczony do Konkursu.
2.4. Każdy uczestnik Konkursu Instalatorów może wybrać dowolny system sanitarny, w którym
zrealizuje zadanie konkursowe, pod warunkiem, że dany system:
• posiada aktualny certyfikat Państwowego Instytutu Higieny,
• jest dopuszczony do obrotu na rynku europejskim,
2.5. Ubiór zawodników może stanowić w zależności od komfortu, otoczenia i miejsca, w którym
będzie odbywał się Konkurs - dowolny ubiór roboczy. Na ubiorze mogą być umieszczone dowolne
znaki towarowe i logotypy, które stanowią o tym w jakich "barwach" uczestnik Konkursu występuje
lub jaki podmiot reprezentuje. W tym względzie występuje szeroko rozumiana dowolność,
ograniczona jedynie o te grupy towarów i usług, których reklamowanie jest prawnie zabronione.
2.6. Każdy uczestnik Konkursu, winien jest przestrzegać regulaminu Konkursu Instalatorów oraz
ogólne przepisy BHP, a także specjalistyczne przepisy BHP wynikające z wytycznych
producentów systemów sanitarnych. Powinien reagować na polecenia i komendy sędziów.
2.7. Każdy z uczestników Konkursu otrzyma numer startowy. Numer startowy należy umieścić z
przodu, na lewej piersi.

3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE INSTALATORÓW
3.1. Do Konkursu Instalatorów mogą przystąpić wszystkie pełnoletnie osoby prowadzące
działalność gospodarczą w branży instalacyjnej, osoby reprezentujące podmioty instalujące,
dystrybuujące lub produkujące systemy grzewcze oraz do wody ciepłej i zimnej.
3.2. Uczestnik Konkursu wypełniając i przekazując "zgłoszenie w Konkursie Instalatorów", tym
samym:
• zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Konkursu
• przekazuje dane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 922, do wykorzystania przez organizatorów na potrzeby organizacji i
promowania Konkursu Instalatorów.

4. KONKURENCJA KONKURSOWA
4.1. Konkurencja konkursowa polega na zmontowaniu określonego układu instalacji wodnej
zgodnie z rysunkiem technicznym.
4.2. Ocenie podlegać będzie:
• czas montażu,
• zgodność instalacji z rysunkiem technicznym.
• szczelność końcowo wykonanej instalacji.
4.3. Każdy zmontowany układ instalacji, będzie poddany próbie ciśnienia wody w zakresie
do 30 Bar.
4.4. O tym czy dany układ instalacji jest szczelny czy nieszczelny - decydują sędziowie. Ocena
jest w układzie 0/1 gdzie "0" oznacza: nieszczelny, a "1" oznacza: szczelny. W przypadku
wątpliwości, sędzia główny może zarządzić badanie większym ciśnieniem lub wykonanie
dodatkowej statycznej lub dynamicznej próby ciśnieniowej.
4.5. O lokacie w konkursie decyduje czas wykonania konkurencji konkursowej i szczelność
zmontowanego finalnie układu instalacji wodnej, z tym, że te instalacje, które w wyniku próby
ciśnieniowej wykażą nieszczelności nie będą mogły być poddane kryterium oceny czasowej.
4.6. Rysunek techniczny zostanie przekazany uczestnikowi Konkursu Instalatorów najpóźniej na
7 dni przed rozpoczęciem zmagań.
4.7. Konkurencja konkursowa odbędzie się gdy na wyzwanie WANTED TERRAIN SDP odpowie
chociaż jeden instalator w Polsce. Czas i miejsce przeprowadzenia konkursu do ustalenia.

5. POWTARZANIE KONKURENCJI, ODWOŁANIA.
5.1. Powtarzanie konkurencji następuje w przypadku:
• losowych przeszkód, awarii i innych zdarzeń utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie
zadania konkursowego,
• zgłoszenia działań i sytuacji niezgodnych z regulaminem Konkursu Instalatorów, lub złamania
zasady fair play.
UWAGA: Decyzję o powtórzeniu konkurencji może wydać sędzia główny.
5.2. Odwołania.
Komisja sędziowska wydaje orzeczenia ostateczne. Odwołania od decyzji komisji sędziowskiej
mogą być wnoszone przez uczestnika lub jego przedstawiciela tylko na piśmie, w czasie do 1h od
zakończenia konkursu do sędziego głównego. Komisja rozpatruje odwołania w przypadku gdy
sędzia główny uznał zasadność odwołania i jego zgodność z regulaminem Konkursu.

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA KONKURSU
6.1. Komisja sędziowska weryfikuje zgodność wykonania zadania z rysunkiem technicznym.
6.2. Komisja sędziowska po dokonaniu oceny szczelności wytypuje najlepsze wyniki wykonania
konkurencji w czasie.
6.3 W przypadku braku rozstrzygnięć Komisja sędziowska przyzna miejsca ex aequo. Komisja
sędziowska jest zobowiązana do bieżącego udostępnienia oficjalnych wyników, a w szczególności
przed uroczystym ich ogłoszeniem i publikowaniem na szeroką skalę.

7. WERYFIKACJA UCZESTNIKÓW I SYSTEMÓW
7.1. Weryfikację uczestników, systemów oraz sprzętu w Konkursie przeprowadza komisja
sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego z udziałem uczestników Konkursu
Instalatorów.
7.2. Weryfikacji podlegają:
• uczestnicy zawodów, którzy powinni posiadać kopię podjęcia wyzwania i zgłoszenia
przystąpienia do Konkursu i dokument tożsamości ze zdjęciem.
• sprzęt i narzędzia monterskie,
• niezmontowane elementy wybranego systemu sanitarnego o średnicy wewnętrznej rur nie
mniejszej niż 10,5 mm i średnicy zewnętrznej nie większej niż 20 mm.

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA
8.1. Komisja sędziowska - postanowienia ogólne.
• Przewodniczącego komisji sędziowskiej i jej członków powołuje organizator.
• Komisja sędziowska wspólnie z organizatorem, zobowiązana jest zapewnić jednakowe warunki
startu wszystkim uczestnikom Konkursu.
• Sędzia główny Konkursu oraz pozostali sędziowie, odbywają spotkania z organizatorem w
celach organizacyjnych.
• Członkowie Komisji sędziowskiej posiadają stosowne identyfikatory.
8.2. Sędzia główny – przewodniczy Komisji sędziowskiej.
• Ocenia i sprawuje nadzór nad całością Konkursu
• Ogłasza oficjalne wyniki Konkursu Instalatorów
• Podejmuje decyzje o ewentualnym powtórzeniu konkurencji Konkursu
• Rozpatruje odwołania od decyzji komisji sędziowskiej i wydaje ostateczne orzeczenia.
• Podejmuje decyzje o wykluczeniu uczestnika z Konkursu,
• Podejmuje decyzje o wykluczeniu członka komisji sędziowskiej,
• Dostarcza wszystkim uczestnikom Konkursu komunikaty sędziego głównego przed ogłoszeniem
oficjalnych wyników.
8.3. Kierownik sekretariatu odpowiedzialny jest za prace sekretariatu i właściwe dokumentowanie
Konkursu.

9. ORGANIZATOR/ORGANIZATORZY
9.1. Organizatorem/mi Konkursu Instalatorów jest/są Nueva Terrain Polska Sp. z o.o.
9.2. Podstawowym zadaniem Organizatora/Organizatorów jest:
• Przygotowanie miejsca Konkursu,
• Zabezpieczenie jednakowych warunków uczestnictwa,
• Opracowanie szczegółowego programu przebiegu Konkursu
• Zapewnienie pomocy medyczno-sanitarnej
• Utrzymanie ładu i porządku
9.3. W celu sprawnego przeprowadzenia Konkursu, organizator powołuje kierownictwo Konkursu,
w skład którego wchodzą przedstawiciele organizatora/organizatorów.

10. DOKUMENTACJA KONKURSU INSTALATORÓW
10.1. Dokumentacje konkursu stanowią:
• Lista z podpisami poświadczającymi podjęcie wyzwania ( zał. nr 1)
• Zgłoszenie do Konkursu Instalatorów.
• Lista startowa z numerami startowymi
• Arkusz oceny wykonania zadania konkursowego
• Protokół końcowy sędziego głównego zawodów

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia końcowe będą zawierać uzgodnienia pomysłodawcy i organizatora konkursu z
innymi współorganizatorami w sprawie nagród, statusu sponsorów, patronatów honorowych
i medialnych.

 

NUEVA TERRAIN POLSKA Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawa prawna z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333.

 

 

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem