poniedziałek, luty 18, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Minister Inwestycji i Rozwoju ogłasza nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 2 marca 2018 r.


Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) być obywatelem polskim;
3) korzystać z pełni praw publicznych;
4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadać kompetencje kierownicze;
6) mieć co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiadać wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Główne obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1) realizacja zadań określonych przepisami Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, a w szczególności:
• pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
• kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
• wykonywanie zadań organu właściwego w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, wyspecjalizowanego w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności;
• prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, a także centralnych rejestrów: osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
2) wykonywanie, jako centralny organ administracji rządowej, zadań administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego.


Wymagane dokumenty lub oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny (zawierające koniecznie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz informacje potwierdzające spełnienie wymogów wobec kandydatów);
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia od pracodawcy;
• kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
• kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Informacja o metodach i technikach naboru:
• weryfikacja formalna ofert (ocena dokumentów złożonych przez kandydatów pod kątem terminowości, kompletności oraz spełnienia wymagań formalnych zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia);
• sprawdzian wiedzy, w szczególności rozmowa kwalifikacyjna (ocena kandydatów pod kątem wymagań dotyczących wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego);
• badanie kompetencji kierowniczych i doświadczenia zawodowego – w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i/lub za pomocą adekwatnych testów, podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację koncepcji zarządzania GUNB.


Informacja o sposobie, terminie i miejscu składania zgłoszeń:
Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 2 marca 2018 r. (decyduje data wpływu do MIiR),
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego GUNB_1_2018”.
MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
skr. poczt. 13
(Kancelaria czynna w godz. 8:15-16:15)


Inne informacje:
• kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
• o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów naboru kandydaci również będą powiadomieni telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej;
• życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą;
• w przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego;
• po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone;
• dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 273 87 49.

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem